دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1398 
شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

صفحه 163-199

10.22099/jcr.2019.5232

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی؛ حسین باقری