دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1398 
3. خود شرح‌حال‌نویسی مشارکتی: الگویی نوین و منطبق با برنامه‌ی درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان

صفحه 44-84

10.22099/jcr.2019.5227

حسین قربانی؛ سید ابراهیم میر شاه جعفری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیستانی


7. شایستگی‎های کانونی مربی تربیت جنسی

صفحه 163-199

10.22099/jcr.2019.5232

محمود سعیدی رضوانی؛ فاطمه غلامی؛ حسین باقری