شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره‌های MOOC: سنتزپژوهی براساس مدل روبرتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند

2 استادیار فناوری آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

3 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت موک­ها در آموزش و ارائه الگوی جاری عوامل مؤثر بر موفقیت آنها می­باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند (374 مقاله) که از سال 2010 تا 2018 در مورد موک­ها در پایگاه­های تخصصی و علمی ارائه شده­اند. نمونه پژوهش 47 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده­ها و به­صورت هدفمند انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. با تجزیه­و­تحلیل داده­ها، عوامل کلیدی موفقیت دوره­های آموزشی موک در 5 بُعد، 15 عامل و 46 مقوله شامل بعد تعامل (ارتباطات متنوع، مدیریت بحث و ویژگی ارتباطات)؛ بعد مشارکت (انگیزش، آموزش متنوع، تسهیلات و ویژگی دوره)؛ بعد سیستم مدیریت (مدیریت یادگیری و مدیریت محتوا)، بعد استاندارپذیری (صحت و اصالت، پشتیبانی و طراحی ساختار) و بعد زمینه­ای (نگرش اجتماعی، مهارت و فناوری)، طبقه­بندی شدند. نتایج نشان داد برای ایجاد دوره­های اثرگذار موک باید زمینه تعاملات و مشارکت فراگیران را مهیا ساخت،سیستم­های مدیریت مناسب را طراحی؛ به استانداردهای موجود توجه و زمینه نگرش مثبت به اینگونه آموزش­ها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد جامعه فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


درتاج، فریبا و رجبیان ده­ریزه، مریم(1397). تاثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر درگیری تحصیلی و مؤلفه­های آن در دانشجویان دانشگاه پیام­نور. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری؛ 6(4):131-150.
رستمی­نژاد، محمدعلی؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و مزینی، ناصر(1395). طراحی آموزش­های مبتنی بر وب. انتشارات دانشگاه بیرجند.
زین­آبادی، حسن­رضا و موسوی­امیری، طیبه(1396). تاملی بر دوره­های موک در نظام آموزش عالی ایران:چالش­ها و راهکارها. فصلنامه نوآوری و ارزش­آفرینی؛ 6(12): 41-56.
کریمی، نازیلا و زمانی، بی بی عشرت(1396). شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه ی مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی؛ 8(2): 283-300.
معینی­کیا، مهدی؛ آریانی، ابراهیم؛ زاهدبابلیان، عادل، موسوی، طیبه و کاظمی، سلیم(1396). مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره­های همگانی آموزش آزاد درون خطی(موک) در آموزش عالی: پژوهش آمیخته. راهبرد آموزش در علوم پزشکی؛9(6): 458-470.
Adamopoulos, P. (2013). What makes a great MOOC? An interdisciplinary analysis of student retention in online courses. paper presented at the 34th International Conference on Information Systems, 15-18 December, Milan.
Adams, A . A., Liyanagunawardena, T, R., Rassool, N., & Williams, S. (2013). Use of open educational resources in higher education. British Journal of Educational Technology, 44(5), 149-150.
Al-Ammari, J. & Hamad, S.(2008).  Factors influencing the adoption of e-learning at UOB. In 2nd International Conference and Exhibition for Zain E-learning Center, 28-30.
Andersen, R.K., Garp, K., Nellemann, K., Nielsen, M.F. &  Ørngreen,  R. (2014). A framework for the analysis of collaborative and interactive elements in MOOCs. 13th European Conference on e-Learning, Academic Conferences and Publishing International; Denmark,19-28.
Baggaley, J. (2014) MOOC postscript. Distance Education Journal, 35(1), 126-132.
Bali, M. (2014). MOOC pedagogy: gleaning good practice from existing MOOCs.  MERLOT Journal of Online Learning and Teaching;  10 ( 1) : 44-56.
Bayeck, R. Y. (2016). Exploratory study of MOOC learners’ demographics and motivation: The case of students involved in groups. Open Praxis, 8(3), 223-233.
Bayeck, R.Y. & Choi, J.(2018). The Influence of National Culture on Educational Videos: The Case of MOOCs. International Review of Research in Open and Distributed Learning Journal, 19(1), 186-201
Beaven, T., Codreanu, T., Creuzé, T. (2014). Motivation in a Language MOOC: Issues for Course Designers. Language MOOCs; providing learning, transcending boundaries ,6 , 48-66.
Bozkurt, A ., Akgün-Özbek, E., & Zawacki-Richter, O.(2017). Trends and Patterns in Massive Open Online Courses: Review and Content Analysis of Research on MOOCs (2008-2015). International Review of Research in Open and Distributed Learning, 18(5), 118-147.
Bralić, A.,  & Divjak, B. (2018). Integrating MOOCs in traditionally taught courses: achieving learning outcomes with blended learning. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(2), 1-16.
Bremer, C. (2012). “New format for online courses: the open course future of learning”, paper presented at the eLearning Baltics (5th International eLBa Conference), Rostock, 63-90.
Bremer, C., & Weiss, D. (2013). How to analyze participation in a (C)MOOC. paper presented at the International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN13), Barcelona, 992-1002.
Casey, D.M. (2008). A journey to legitimacy: The historical development of distance education through technology. TechTrends; 52(2), 45–51.
Chen Y. (2014).  Investigating MOOCs through blog mining. International Review of Research in Open and Distance Learning Journal; 15 (2), 85-106.
Chiappe-Laverde  A, Hine N & Martínez-Silva J. (2015). Literature and practice: a critical review of MOOCs.  Comunicar Journal, 22 ( 44) , 9-17.
Colas, J .F., Sloep, P. B. & Garreta,  M.(2016). The Effect of Multilingual Facilitation on Active Participation in MOOCs. International Review of Research in Open and Distributed Learning Journal, 17(4), 280-314.
Conole, G. (2013), MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. Revista de Educación a Distancia Journal ; 39:  1-17.
Cooper, H., & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H. Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis and meta-Analysis (pp. 3-16). US: Russell Sage.
Dron, J., & Ostashewski, N., (2015). Seeking connectivist freedom and instructivist safety in a MOOC (En Busca De La Libre Conectividad Y De La Seguridad Instructiva En Un Mooc). Educación XX1 Journal, 18(2),51-76.
Fei, L., Jing, D.u, & Bin, L. (2014). The Curriculum Design and Development in Moocs Environment. 8TH International Conference on e-Learning ,July15-18, 2014, Lisbon, Portugal ,283-288.
Fidalgo-Blanco ,Á., Sein-Echaluce, M .L.  & García-Peñalvo, F.J. (2016). From massive access to cooperation: lessons learned and proven results of a hybrid xMOOC/cMOOC pedagogical approach to MOOCs. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 13(1), 1-13.
Goldberg, L.R., Bell, E., King, C., O’Mara, C., McInerney, F., Robinson, A., & Vickers, J. (2015). Relationship between participants’ level of education and engagement in their completion of the understanding dementia massive open online course. BMC Medical Education Journal , 15(1),1-7.
Heller, R. F.(2014). Learning by MOOC or by crook. The Medical Journal Australia, 200 (4), 192-193.
Hew, K.F. & Cheung, W.S. (2014). Students’ and instructors’ use of massive open online courses (MOOCs): motivations and challenges.  Educational Research Review, 12(1) , 45-58.
Hollands, F.M., & Tirthali, D.(2014). Resource Requirements and Costs of Developing and Delivering MOOCs. The International Review of Research in Open and Distance Learning Journal (IRRODL), 15(5), 113-133.
Hood, N., Littlejohn, A. & Milligan, C. (2015). Context counts: How learners' contexts influence learning in a MOOC. Computers & Education Journal, 9(2), 83-91.
Jansen D, Schuwer R, Teixeira A & Aydin C H(2015). Comparing MOOC Adoption Strategies in Europe: Results from the HOME Project Survey. International Review of Research in Open and Distributed Learning; 16(6): 116-136.
Kennedy, J., (2014). Characteristics of Massive Open Online Courses (MOOCs): A Research Review, 2009-2012. Journal of Interactive Online Learning, 13(1), 1-16.
Khorasani, A., Alami, F., & Razavizadeh, Sh.(2014). Identifying the Critical Success Factors in the academic E-Learning Centers (Qualitative Study). Information Communication Technology in Educational Sciences, 7(2), 26-37.
Knox, J.(2014). Digital culture clash: “massive” education in the Elearning and Digital Cultures MOOC. Distance Education Journal, 35(2), 164-177.
Liyanagunawardena T R, Adams A A, and Williams Sh A(2013). MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008-2012. The International Review of Research in Open and Distance Learning Journal (IRRODL), 14(3), 202-227.
Manallack, D.T., Yuriev, E .(2016) Ten Simple Rules for Developing a MOOC. PLoS Comput Biol, 12(10),1-4.
Misra, P. K.(2018). MOOCs for Teacher Professional Development: Reflections, and Suggested Actions. Open Praxis, 10(1), 67-77.
Nkuyubwatsi, B. (2013), “Evaluation of massive open online courses (MOOCs) from the learner’s perspective”, paper presented at the 12th European Conference on e-Learning (ECEL-2013), 340-346.
Oakley, B., Poole,D. & Nestor, M. A.(2016). Creating a Sticky MOOC. Online Learning,20(1), 1-12.
Pasha, A., Abidi, H. &  Ali, S.(2016). Challenges of offering a MOOC from an LMIC. International Review of Research in Open and Distributed Learning Journal; 17(6), 221-228.
Rahbardar, A., Fardanesh, H.(2012). E-learning e-learning design based on a research-based interactive approach. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 3(1), 45-56. [In Persian]
Richter, S.L. & Krishnamurthi,  M. (2014). Preparing faculty for teaching a MOOC: recommendations from research and experience . International Journal of Information and Education Technology, 4 ( 5) , 411-415.
Rollag, K. (2010). Teaching business cases online through discussion boards: strategies and best practices. Journal of Management Education, 34 ( 4), 499-526.
Ross, J., Sinclair, C., Knox, J., Bayne, N. & Macleod, H. (2014). Teacher experiences and academic identity: the missing components of MOOC pedagogy.  Journal of Online Learning and Teaching, 10 ( 1), 57-69.
Salmon, G., Gregory, J., Dona, K.L., & Ross, B.(2015). Experiential online development for educators: The example of the Carpe Diem MOOC. British Journal of Educational Technology, 46(3), 542-556.
Sánchez-Vera,  M., Leon Urrutia, M., & Davis, H. (2015). Challenges in the creation, development and implementation of MOOCs: Web Science course at the University of Southampton. Comunicar Journal, 22 (44), 37-43.
Sandeen,  C. (2013). Assessment’s place in the new MOOC world. Journal Research & Practice in Assessment, 8 ( 1) , 5-12.
Schoenack L(2013). A New Framework for Massive Open Online Courses (MOOCs). Journal of Adult Education, 42(2), 98-103.
Soffer,  T., & Cohen, A.(2015). Implementation of Tel Aviv University MOOCs in Academic Curriculum: A Pilot Study. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 80-97.
Stewart, B., Briton,  D., Gismondi, M., Heller,  B., Kennepohl, D., McGreal, R., & Nelson, C. (2007). Choosing Moodle: An evaluation of learning management systems at Athabasca University. Journal of Distance Education Technologies, 5(3), 1-7.
Wang, Z., Anderson, T. & Chen, L.(2018). How Learners Participate in Connectivist Learning: An Analysis of the Interaction Traces From a cMOOC. International Review of Research in Open and Distributed Learning Journal, 19(1), 44-67.
Wigfield, A. & Eccles, J. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology no 25, 68-81.
Wong B T M (2016). Factors leading to effective teaching of MOOCs. Asian Association of Open Universities Journal, 11 ( 1), 105-118.
Wong, B.T.M. (2015). Pedagogic orientations of MOOC platforms: influence on course delivery. AAOU Journal, 10 ( 2), 49-66.
Ye, C.H., & Biswas, G.(2014). Early Prediction of Student Dropout and Performance in MOOCs using Higher Granularity Temporal Information.  Journal of Learning Analytics; 1 (3): 169–172.
Yu, H., Miao, Ch., Leung, C., &  White, T.J. (2017). Towards AI-powered personalization in MOOC learning.  Science of Learning Journal, 2(15), 1-5.
Zhenhua, J.I. (2016). Application and Empirical Investigation of New MOOC Teaching System in Computer Application Course. Emerging Technologies in Learning Journal, 11(5), 62-97.
Zimmer, M. (2010). "But the data is already public": On the ethics of research in Facebook. Ethics and Information Technology, 12(4), 313-325.