اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

1- پژوهش های ارسالی باید با رعایت اصول اخلاقی و به شیوه ای مسؤلانه انجام شده باشند.

 

2- محققان باید نتایج تحقیق های خود را به صورت شفاف، صادقانه و بدون هیچ گونه داده سازی و دستکاری ارائه نمایند.

 

3- ضروری است تا محققان روش پژوهش خود را به گونه ای دقیق و شفاف و صادقانه گزارش نمایند تا امکان تکرار پژوهش و تایید یافته ها به وسیله سایر محققان فراهم شود.

 

4- به هیچ عنوان نباید مقاله ای که به این مجله ارسال می شود هم زمان به مجله های دیگر ارسال شده باشد.

 

5- مقاله باید اصیل باشد و تمامی یا بخشی از آن در مجله های دیگر چاپ نشده باشد.

 

6- محتوای مقاله  باید اصالت داشته باشد و تمامی اصول مربوط به پرهیز از سرقت علمی - ادبی را رعایت نموده باشد.

 

7- اگر چه نویسنده مسؤل در مقاله ها مشخص می باشند ولی کلیه نویسندگان مسؤلیت صحت و دقت مطالب ارائه شده در مقاله ها را به عهده دارند.

 

8- افراد یا سازمان هایی که در انجام پژوهش نقش حمایت گر و یا تأمین کننده منابع را داشته اند باید نام و نقش آنها ذکر شود.