درباره نشریه

نشریه پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز به صورت دو فصلنامه در طی شماره های بهار و تابستان، پاییز و زمستان به صورت الکترونیکی و با دسترسی آزاد منتشر می شود. در هر شماره 12 مقاله بر حسب مقاله های پذیرفته شده منتشر می گردد. به موجـب نامه‌ی شماره  89/3/11/72961 مورخ 1389/10/19مـدیر کل محترم مرکز برنامه ریزی و سـیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به نشریه «پژوهـش‌های برنـامه درسـی» اعطـا گـردید.