درباره نشریه

به موجـب نامه‌ی شماره 72961/11/3/89 مورخ 19/10/1389 مـدیر کل محترم مرکز برنامه ریزی و سـیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

درجه‌ی «علمی- پژوهشی» به نشریه «پژوهـش‌های برنـامه درسـی» اعطـا گـردید.

نشریه پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز به صورت دو فصلنامه در طی شماره های بهار و تابستان و پاییز و زمستان منتشر می شود. در هر شماره 12 مقاله بر حسب مقاله های پذیرفته شده منتشر می گردد.

این نشریه در "ایران ژورنال" نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) به نشانی www.ricest.ac.ir و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به نشانی www.isc.gov.ir نمایه می شود.