فرایند پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقاله

 

- معطوف به طرح اندیشه‌های تازه و رویکردهای مهم در حوزه برنامه درسی در مقیاس جهانی

 

- ارتباط با مسائل اساسی مبتلا به برنامه‌ریزی درسی در کشور

 

- حاوی نقد و ارزیابی مباحث و موضوعات با توجه به شرایط و ویژگی‌های جامعه‌­ی ایران

 

- ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های تازه در جهت توسعه مرزهای دانش بومی و جهانی در قلمرو برنامه درسی

 

- ارائه راهبردها و پیشنهادهای مشخص برای تغییر و بهبود تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه برنامه درسی

 

- مبتنی بر پژوهش اصیل (خواه نظری یا میدانی)

 

- برخورداری از رویکرد مطالعاتی تطبیقی (به عنوان یک اولویت)

 

مقالات ترجمه شده، جز در موارد استثنایی به تشخیص هیأت تحریریه، به چاپ نخواهند رسید.