دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-355 
9. طراحی الگویی برای تطبیق نظام‌های تربیت‌معلم

صفحه 224-259

10.22099/jcr.2019.5221

مهری اعزازی؛ محمد نوریان؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ داریوش نوروزی