تأثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر تأمین نیازها و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فرهنگیان، گروه علوم تربیتی

2 دانشیار دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3 استاد دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف پژوهش بررسی تأثیر اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری بر تأمین نیازها (بقاء، عشق و تعلق، قدرت، آزادی و شادی) و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره ابتدایی بود. در این پژوهش از طرح تحقیق نیمه آزمایشی با مقایسه گروه آزمایش و کنترل با پیش­آزمون و پس­آزمون و طرح مقایسه گروه آزمایش و کنترل با
پس­آزمون استفاده گردید. جامعه آماری شامل دانش­آموزان پایه سوم مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. برای نمونه­گیری از روش تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای استفاده گردید. ابزار پژوهش مقیاس محقق ساخته برای سنجش میزان تأمین نیازها و آزمون معلم ساخته برای سنجش عملکرد تحصیلی بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و تحلیل عامل و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (77/0) به تأیید رسید. نتایج حاصل از  تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میزان تحقق نیازهای پنج‌گانه دانش­آموزان در گروه آزمایش به طور معناداری از گروه کنترل بالاتر است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه آزمایشی در پس­آزمون عملکرد تحصیلی به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل است. همچنین براساس اندازه اثر (مجذور اتا) ملاحظه شد که 46 درصد از واریانس عملکرد تحصیلی به واسطه اجرای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری قابل پیش­بینی است.

کلیدواژه‌ها


آقازاده، محرم. (1386). راهنمای روش های نوین تدریس. چاپ سوم، تهران: نشرآییژ.
بازرگان، زهرا. (1384). جهانی شدن و تحول نقش مدیران آموزشی. مجموعه مقاله های اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم وتربیت، انتشارات وزارت امور خارجه.
دانش پژوه، زهرا. (1377). ارزشیابی امتحانات سال سوم نظام جدیدآموزش متوسطه ودوره پیش دانشگاهی. فصلنامه تعلیم و تربیت، 69،70، 66 -37.
دانش‌پژوه، زهرا و ولی ا...فرزاد. (1385). ارزشیابی مهارت های حرفه‌ای معلمان دوره ابتدای. فصلنامۀ نوآوری های آموزشی،18 ،5، 170-135
سیلور، جی گالن؛ الکساندر، ویلیام ام و لوئیس، آرتور جی. (1981). ترجمه غلامرضا خویی نژاد (1377). برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری بهتر، چاپ چهارم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی .
شعبانی، حسن. (1382). مهارت های آموزشی و پرورشی. تهران: انتشارات سمت
کریمی، عبدالعظیم ( 1384 ). بررسی نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن .فصلنامه تعلیم و تربیت، 21،1-89-39
کیامنش، علیرضا. (1377). مقایسه عملکرد ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در دو مطالعه بین المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه های درسی. سومین کنفرانس آموزش ریاضی، ایران: کرمان.
کیامنش، علیرضا. (1383). آموزش همه جانبه و مشارکتی در دوره ابتدایی، دستاوردها و چشم  اندازها.  فصلنامه نوآوری های آموزشی، 10، 3، 34-13.
ملکی، حسن. (1382). برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل ). مشهد: نشر پیام اندیشه.
Bernard,j.(2012).A place to learn: Lessons from research on learning environments. Published by:Unesco institute for statistics P.O. Box 6128, succursale centre-villeMontreal, quebec H3C 3J7Canada. technical paper, 9.
Brenda, F., & Burdenski, T.K.(2011). Empowering lower-income developmental math students to satisfy glasser’s five basic needs. International journal of choice theory and reality therapy  ,31,1,128-141.
Cave, p. (2007). Primary school in Japan : Self, individuality and learningin elementary education. Routledge,Taylor& Francis Group.
Deci, E.L., Ryan, R. M., &  Koestner, R. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125, 6, 627-668.
Delors, J.(1998). Education for the twenty-first century-Issues and prospect. Paris,France : Unesco.
Erwin, J. C.(2004).The classroom of choice : giving students what they need and getting what you want . Alexandria ,VA: ASCD.
Florida, R. (2004). The rise of the creative class: And how it’s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books.
Glasser, W. (1998). Choice theory: A new psychology of personal freedom. NewYork: Harper Collins Publishers.
Glasser, W. (2010). Every student can succeed. Los Angeles: William Glasser. (Original work published 2000). Chula Vista, CA: Black Forest Press.
Hale, J. V. & Maola, J. (2011). Achievement among second grade students who received instruction from either teachers trained in thoice theory/reality therapy or teachers who were not so trained. .International Journal of Choice Theory and Reality Therapy , 31,1,109-127.
Hinton, D ,. Warnke,B.,  & Wubbolding,R.E (2011).Choosing Success In The Classroom By Building Student Relationships. International Journal Of Choice Theory And Reality Therapy ,31 , 1,90-96.
Hwang, K., Ho Bilk,S., & Huan,F.(2012). Discussion of glasser’s “basic needs” among medical students pertaining to their self-understanding and self-awareness. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy ,32 , 1, 42-47 .
Jang, H., Reeve, J., Ryan, R. M., & Kim, A. (2009). Can self-determination theory explain what underlies the productive, satisfying learning experiences of collectivistically-oriented Korean students? Journal of Educational Psychology, 101 ,3, 644-661.
Kianipour, O .& Barzan, B.(2012). An examination of the effectiveness of choice theory on teachers’ teaching effectiveness and students’ subsequent academic achievement. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy ,31 ,2,55-63.
Loyd, B. D. (2005).The effects of choice theory/reality therapy principles on high school students' perception of needs satisfaction and behavioral change. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 66,1-A, 2005, 96.
Marsh, C.  J. (2004). Key concepts for understanding curriculum(3th. ed). New York: Routledge Falmer.
Mcclung , C., & Hoglund, B.(2013). A glasser quality school leads to choosing excellence. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy, 32 ,2,54-64.
Pink , D. (2005). A whole new mind: Moving from the information age to the conceptual age. New York: Riverhead Books.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55,1, 68-78.
Sharma,T. (2008). Teaching - learning process : Characteristic and limitation of behaviourist , cognitivist and humanistic approach to learning. www. scribd. com/ doc /5769721/ Teaching - Learning Process.
Stringer,Ernest T., Christensen,L.M., & Baldwin,S.C. (2010).Integrating teaching, learning, and action research: Enhancing instruction in the K–12. United States of America:SAGE.
Zmuda, A. (2010).Breaking free from myths about teaching and learning : Innovation as an engine for student success.Alexandria,Virginia USA:ASCD.