اهداف و چشم انداز

چشم انداز

نشریه پژوهش‌های برنامه درسی یکی از معتبرترین نشریه‌های علمی - پژوهشی با تولید علم در زمینه برنامه‌درسی و تعلیم و تربیت در دانشگاه شیراز و جامعه دانشگاهی ایران است. 

 

مأموریت

نشریه پژوهشهای برنامه درسی دانشگاه شیراز میکوشد برای شناخت دقیقتر از چگونگی تدوین برنامههای درسی مورد نیاز جامعه با اتکاء به اعضای هیات تحریریه و داوران کارآمد ضمن رعایت اخلاق پژوهش بستر پژوهشی لازم را فراهم کرده و پاسخگوی نیازهای جامعه باشد. این مهم از طریق همکاری با مراکز پژوهشی و به کارگیری فناوری در جهت تولید علم در سطح ملی و بین المللی امکان پذیر است.

 

ارزش ها و اولویت‌های نگارشی نشریه

 

الف) اولویت‌های مرتبط با قلمرو برنامه درسی

 • ماهیت و چیستی قلمرو برنامه درسی
 • رویکردهای جدید در طراحی برنامه‌ی درسی (مانند حل مساله، تلفیق و ...)
 • دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در حوزه‌ی برنامه درسی
 • تاریخ برنامه ریزی درسی در ایران و جهان
 • رویکردهای پژوهش در برنامه‌ی درسی
 • تمرکز زدایی از نظام برنامه ریزی درسی و راهبردهای افزایش مشارکت در  تصمیم گیری‌ها.
 • رویکردها، مسائل و راه حل‌های ناظر بر اجرای برنامه‌ی درسی
 • شناسایی حوزه‌ها یا فرآیندهای یادگیری مغفول در برنامه درسی  (null curriculum)
 • شناسایی آثار پنهان برنامه‌ی درسی بر یادگیرندگان
 • رویکردها، مسائل و راه حل‌های ناظر بر ارزشیابی از آموخته‌های یادگیرندگان

ب) اولویت‌های مربوط به  ساحت‌های متفاوت تربیت

 • پرورش و روحیه‌ی پرسشگری
 • پرورش خلاقیت
 • پرورش روحیه‌ی علمی
 • پرورش حس زیبایی شناسی
 • پرورش قابلیت‌های مدنی / شهروندی
 • پرورش قابلیت‌های میان فرهنگی و چند فرهنگی
 • پرورش تفکر نقاد
 • پرورش دین باوری (معنویت)
 • پرورش هویت‌های چندگانه

پ) اولویت‌های مرتبط با جریان‌ها یا مسائل و معضلات اجتماعی

 • نهضت‌های فکری – فلسفی جدید و برنامه درسی
 • محیط زیست و برنامه‌ی درسی
 • جهانی شدن، بین المللی شدن و برنامه درسی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه درسی
 • دموکراسی و برنامه درسی
 • توسعه اقتصادی و برنامه‌ی درسی
 • مبانی روانشناختی برنامه درسی
 • مبانی اجتماعی برنامه درسی
 • تعاملات حوزه مدیریت آموزشی در برنامه درسی
 • مبانی فرهنگی برنامه درسی
 • مبانی علمی برنامه درسی
 • مبانی فلسفی برنامه درسی
 • مبانی حقوقی برنامه درسی