تماس با ما

نشانی:  شیراز، میدان ارم، دانشگاه شیراز، مجتمع دانشگاهی ارم، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله پژوهش های برنامه درسی

کد پستی: 84759-71946

تلفن: 36134636-071 یا با شماره 09177107611 خانم طاهری (ساعت تماس 8 صبح الی 13:30 شنبه تا چهارشنبه)

تلفاکس: 36460245-071

(از ساعت 8 تا 12)

پست الکترونیک: cu-research@shirazu.ac.ir