اعضای هیات تحریریه
سردبیر

دکتر مهدی محمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه شیراز

m48r52gmail.com
0711-6134655

اعضای هیات تحریریه

دکتر صمد ایزدی

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه مازندران

s.izadiumz.ac.ir

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه اصفهان

h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر عبداله پارسا

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

abdparsagmail.com

دکتر جعفر جهانی

دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

jjahani37gmail.com

دکتر بابک شمشیری

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

bshamshirirose.shirazu.ac.ir

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

p.samadi2013yahoo.com

دکتر مجید علی عسگری

دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

aliasgarikhu.ac.ir

دکتر محمدعلی گودرزی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

goodarzishirazu.ac.ir

دکتر رحمت اله مرزوقی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه شیراز

viceacashirazu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمد مزیدی

مبانی تعلیم و تربیت دانشیار دانشگاه شیراز

mmazidi52gmail.com
0711-6134616

کارمند نشریه

فاطمه طاهری

کارمند دفتر مجله

fatemeht215gmail.com
09177107611


ساعت تماس 8 الی 12 از شنبه تا چهارشنبه

ویراستار انگلیسی

راحله مودت

ویراستار انگلیسی

mavaddatrgmail.com