دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1399، صفحه 1-289 
طراحی و اعتباریابی چارچوب برنامه درسی ذهن شاد در دوره ابتدایی- رویکرد ترکیبی

صفحه 154-178

10.22099/jcr.2021.6052

رضا ناصری جهرمی؛ خاطره محمد جعفری؛ سیده وحیده علوی؛ فاطمه میرغفاری