دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1399 
9. مفهوم‌سازی ارزشیابی نظام برنامۀ درسی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

صفحه 232-254

10.22099/jcr.2020.5824

رحمان عزیزی؛ غلامرضا حاجی حسین نژاد؛ مصطفی قادری؛ مجید علی عسگری


11. ارزشیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت بر اساس اصول آندراگوژی

صفحه 282-299

10.22099/jcr.2020.5829

مرتضی کرمی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ مهدی پوریزدیان محمدآباد