مطالعه تجربه زیسته استاد راهنمای دوره کارآموزی در دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 استاد گروه آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، تهران (نویسنده مسئول)

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

10.22099/jcr.2021.6054

چکیده

برنامه درسی کارآموزی دانشگاه فرهنگیان، در قالب «دوره مهارت‎آموزی» آزمون استخدام پیمانی وزارت آموزش و پرورش، از سال 1395 به اجرا درآمده است. این برنامه درصدد فراهم کردن فرصت لازم برای تجربه به‌کارگیری دانش نظری در موقعیت عملی برای کسب شایستگی معلمی است. هدف این پژوهش کسب تجربه زیسته «استاد راهنمای دوره کارآموزی» دانشگاه فرهنگیان است. بدین منظور، در قالب رویکرد کیفی، از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. نمونۀ مورد بررسی از میان استادان کارآموزی دانشگاه فرهنگیان قم و به شیوۀ نمونه‎گیری گروه بارز انتخاب شد و اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه کسب گردید. بر اساس آنچه از تحلیل نظرات این گروه حاصل شد، می‎توان گفت که منطق برنامه کارآموزی را این گروه قابل قبول ارزیابی می‎کنند، هدف‎های برنامه را مناسب می‎دانند و معتقدند روش پیش‎بینی شدۀ این برنامه دارای قابلیت اثربخشی است و طرح مناسبی برای ارزشیابی از آثار برنامه و یادگیری کارآموزان، تدارک شده است. با وجود این، آنان گزارش کردند که برنامه کارآموزی دارای کاستی‏هایی است که اصولاً مربوط به اجراست. از نظر آنان، اجرای برنامه کارآموزی با مسائلی از جمله ضعف آموزش دست‎اندرکاران اجرایی برنامه از جمله معلم راهنما، مدیران گروه‎ها و کارشناسان مربوط مواجه است. برای رفع این کاستی‎ها، آنان نظرات اصلاحی ارائه کرده‎اند که آموزش در صدر آنهاست. 

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
استراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1998). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه بیوک محمدی(1393). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اویسی کهخا، عاطفه و سرابندی، فرحناز. (1396). بررسی رابطه دوره­های کارآموزی با بهبود عملکرد شغلی معلمان (مورد مطالعه: آموزگاران مقطع ابتدایی شهر زاهدان). اولین همایش علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روان­شناسی و امنیت اجتماعی.
تقی پورکران، حسن و جانزاده پریجائی، هادی. (1392). نقش کارآموزی در ارتباط با دانشگاه، صنعت و کارآفرینی دانشگاهی (بررسی موردی دانشگاه­های دولتی استان مازندران)، همایش ملی کارآموزی؛ دریچه­ای به­سوی ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه، ساری، دانشگاه مازندران.
خسروی پور، بهمن ودرانی، منا. (1395). رویکرد تلفیقی شناسایی چالش­های دوره­های کارآموزی دانشجویان رشته کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، سال سوم، شماره 5.
روزبهانی، فاطمه؛ شیخ طاهری، عباس؛ فرزندی پور، مهرداد؛ رنگرز جدی، فاطمه و مبارک قمصری، زهره. (1390). ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان. مجله حوزه سلامت: مدیریت، اطلاعات سلامت، شماره 18، 251-257.
شورایعالیانقلابفرهنگی (1390).اساسنامهدانشگاهفرهنگیان.
شاه ولی، منصور؛ عربی، قادر و بیژنی، مسعود. (1382). یادگیری دانش سه گانه. اصفهان: انتشارات نصوح. ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزی از نظر دانشجویان مدارک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان.
قنبری، مهدی؛ نیکخواه، محمد و نیکبخت، بهاره. (1396). آسیب­شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته. مجله نظریه و عمل در برنامه درسی، سال پنجم، شماره 10، 33-63.
کرمی، مرتضی وسیلانه، آمنه. (1394). طراحی محیط­های یادگیری کارآموزی: از آشبوبناک تا سازنده­گرا، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت1 ،88 -71.
موسی پور، نعمت الله. (1397). مطالعه تجربیات حاصل از اولین دوره اجرای برنامه کارورزی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف برای بازنگری برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان. گزارش پژوهشی، تهران: دانشگاه فرهنگیان.
موسی پور، نعمت الله و احمدی، آمنه. (1395). طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت‌معلم جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
موسی پور،نعمت الله؛ صفرنواده،مریم؛ اظهری،محبوبه و محمدشفیعی،عبدالسعید. (1398). تجربه زیسته دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت‌معلم ایران، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره19، 169-149.
مهرمحمدی، محمود. (1392). برنامه درسی تربیت‌معلم و الگوی اجرای مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت‌معلم در ایران. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره 1، 5-26.
 
ب. انگلیسی
Anderson, M. L. (2008). Multiple Inference and Gender Differences in the Effects of Early Intervention: A Reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool, and Early Training Projects. Journal of the American Statistical Association, 2008, vol. 103, issue 484, 1481-1495.
Bahreini Toosi, M. H., Modabber, K., Azizi Tabatbaie, M., Sadat, S., Ebrahimzade, V. & Bahreini Toosi, K. (2002). Medical students, viewpoints about the evaluation methods at internship stage (Mashad University 2001). Iranian Journal of Medical Education, 15: 2-19.
Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: a review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(2), 81-109.
Chen, C. T., Hu, J. L., Wang, Ch. C. & Chen, Ch. F. (2011). A study of the effects of internship experiences on the behavioural intentions of college students majoring in leisure management in Taiwan. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, Vol. 10, No. 2., PP. 61-73.
Cochran- Smith, M. & Zeichner, K. M. (2005). Studying Teacher Education: The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education, ERIC Number: ED49380.
Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A review of State Policy Evidence. Education Policy analysis archives, 8 (1), 13.
Johnson, K. E. (1992). The relationship between Teacher beliefs and practices during literacy instruction for non-native speakrs of English. Journal of Reading Behavior, 24(1), 83-108.
Hernez-Broome, G. & Boyce, L. A. (2011). Advancing Executive Coaching. San Francisco CA: Josey-Bass.
Kraft, M. A., Blazer, D. & Hogan, D. (2018). the effect of teacher coaching on instruction and achievement: a meta-analysis of the causal evidence. Brown University Working Paper.
Levin, B. B. & He Ye. (2008). Investigating the content and Sources of preservice teachers personal practical theories (PPTs). Journal of Teacher Education, 59(1), 55-68.
Schleicher, A. (2012). Ed., Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from around the Worhd, OECD Publishing.
Schon, D. (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books.
Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(4), 4-14.
Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard educational review, 57(1), 1-23.
Steedman, H. (2012). Overviews of apprenticeship systems and issues ilo contribution to the G20 G20 Task Force on Employment, International Labour Organization 2012, First pblished Henry, J. S., Rehwaldt, S. S. & Vineyard, G. M. (2001). Congruency.
Tabrizi, F. & Azami Aghzash, J. )2015(. Master Student, health services management holding training courses and work on making: a qualitive study. Journal of Research in Medical Education, 13: 19-32.
Teemant, A. (2014). A mixed-methods investigation of instructional coaching for teachers of diverse learners. Urban Education vol. 49(5)574-604.