طراحی الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار در دانش‌آموزان دوره ابتدایی-رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

2 دکتری مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

4 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

10.22099/jcr.2021.6044

چکیده

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار در دوره ابتدایی می­باشد. روش پژوهش، فراترکیبِ است. در گام اول، سؤال پژوهش مطرح "الگوی شایستگی‌های مصرف پایدار دانش­آموزان دوره ابتدایی چیست؟" و بر اساس آن اعضای تیم فراترکیب مشخص شدند. در گام دوم و سوم، منابع داده‌های پژوهش شامل پایگاه‌های اسکوپوس، اشپرینگر و ...، تعیین و معیارهای شمول مقالات مشخص گردید. در گام چهارم، با تجزیه و تحلیل داده­ها، 56 مضمون پایه مرتبط با مصرف پایدار استخراج شد و سپس به ترکیب یافته­ها پرداخته شد. در این گام، مضامین پایه استخراج شد و در 9 مضمون سازمان دهنده­ی سطح دوم شامل دانش اقتصادی(مانند آشنایی با سیاست پولی و مالی)، دانش اجتماعی – فرهنگی (آشنایی با مصرف پایدار و ناپایدار) و دانش زیست محیطی (آشنایی با شیوه­های بازیافت و بازیابی کالا)؛ مهارت اقتصادی (مهارت در خرید مواد غذایی پایدار)؛ مهارت اجتماعی – فرهنگی (توانایی در شناسایی نمونه­های مصرف و تولید ناپایدار) و مهارت زیست محیطی (مانند توانایی مشارکت در بازیافت)؛ نگرش اجتماعی – فرهنگی (تعهد و مسئولیت اجتماعی نسبت به نحوه مصرف) و نگرش زیست محیطی (احساس تعهد نسبت به کاهش اثرات زیست محیطی) طبقه­بندی شدند. و مضمون سازمان­دهنده سطح دوم  در 3 مضمون سازمان­دهندۀ سطح اول اقتصادی؛ اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی  قرار گرفتند و در انتها نیز، شبکِۀ مضامین شایستگی‌های مصرف پایدار ترسیم گردید. الگوی طراحی شده در این پژوهش، چارچوبی برای آموزش شایستگی‌های مصرف پایدار برای دانش­آموزان دوره ابتدایی، در سطوح مذکور را که پیش از این میسر نبود، فراهم آورده است. و از اعتباریابی توصیفی، اعتباریابی تفسیری – نظری- پراگماتیک، استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


Abbasi Javad, Enayati Gholamreza, and Mohsen (2013). Investigating the Factors Affecting Green Shopping Behavior of Iranian Students (Case Study: Students of Qazvin Islamic Azad University). Quarterly Journal of Industrial Strategic Management, Fall 2012, Volume 9, Number 27. 35-49. Persian.
Adomflent, M., Fischer, D., Godemann, J., Herzig, C., Otte, I., Rieckmann, M., & Timm, J.M. (2014). Emerging areas in research on higher education for sustainable development e management education, sustainable consumption and perspectives from Central and Eastern Europe. Journal of Cleaner Production, 62(1), 1ñ7. ‎
Adomßent, M., Fischer, D., Godeman, J., Herzig, C., Otte, I., Rieckmann, M., & Timm, J. (2014). Emerging areas in research on higher education for sustainable development - management education, sustainable consumption and perspectives from Central and Eastern Europe. Journal of Cleaner Production, 62, 1-7.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In Action control (pp. 11-39). Springer, Berlin, Heidelberg.  
Arbuthnott, K. D. (2009): Education for sustainable development beyond attitude change. International Journal of Sustainability in Higher Education 10: 152-163
 Balali, Ismail; Jafari, Raheleh (2016). Comparison of homogeneity and heterogeneity of women's economic attitudes and behaviors. Quarterly Journal of Women and Family Socio-Cultural Council. Year 17, No. 67, 157-2013. Persian.
Balderjahn, I.; Buerke, A.; Kirchgeorg M.; Peyer, M.; Seegebarth, B.; Wiedmann, K. (2013). “Consciousness for sustainable consumption: Scale development and new insights in the economic dimension of consumers’ sustainability”. In: AMS Review, 3 (4), 181-192.
Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., Stoltenberg, U. (2007). Developing Key Competencies for Sustainable Development inHigher Education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(4), 416–430.
Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., Stoltenberg, U. (2007). Developing Key Competencies for Sustainable Development in Higher Education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(4), 416–430
Barth, M., Michelsen, G. (2013). Learning for change: an educational contribution to sustainability science. Sustainability Science,8(1), 103–119
Bentley, M., Fien, J., & Neil, C. (2004). Sustainable consumption: Young Australians as agents of change. Canberra: Department of Family and Community Services.
Biltagy, Marwa (2015). Education for Sustainability: Vision and Action of Higher Education for Sustainable Consumption. International Journal of Economics and Finance; Vol. 7, No. 12; 2015 ISSN 1916-971X    E-ISSN 1916-9728 Published by Canadian Center of Science and Education
Biswas, A., Roy, M. (2014). “Green products: an exploratory study on the consumer behaviour in emerging economies of the East”.  Journal of Cleaner Production xxx.  pp. 1-6.
Blaylock, J., Smallwood, D., Kassel, K., Variyam, J., & Aldrich, L. (1999). Economics, food choices, and nutrition. Food Policy24(2-3), 269-286.
Böhme, T., Stanszus, L., Geiger, S., Fischer, D., & Schrader, U. (2018). Mindfulness Training at School: A Way to Engage Adolescents with Sustainable Consumption? Sustainability10(10), 3557.
Campbell, C., & Henning, M. B. (2010). Planning, Teaching, and Assessing Elementary Education Interdisciplinary Curriculum. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education22(2), 179-186.
Caro, J. J., Nord, E., Siebert, U., McGuire, A., McGregor, M., Henry, D & KolominskyRabas, P. (2010). The efficiency frontier approach to economic evaluation of healthcare interventions. Health Economics19(10), 1117-1127.
 Connolly, J. C. & Prothero, A. (2003). Sustainable consumption: Consumption, consumers andthe commodity discourse. Consumption Markets & Culture, 6 (4), 275-291.
Coppack, M. (2003). It All Adds Up: A Consensus on a National Strategy for Consumer Education. National Consumer Council.
Corney, G., & Reid, A. (2007). Student teachers' learning about subject matter and pedagogy in education for sustainable development. Environmental Education Research13(1), 33-54.
Cosic, Ajla. (2015). Sustainable Consumer Behaviour. PHD THESIS Sant’Anna School of Advanced Studies, Institute of Management. Piazza Martiri Della Liberta 24, 56127 Pisa, Italy.
Coulthard, S., Johnson, D., & McGregor, J. A. (2011). Poverty, sustainability and human wellbeing: a social wellbeing approach to the global fisheries crisis. Global Environmental Change21(2), 453-463.
Council, C. (2016). Sustainable Consumption for a Better Future: A Study on Consumer Behaviour and Business Reporting. Consumer Council.
Dangelico, R. M., & Pontrandolfo, P. (2010). From green product definitions and classifications to the Green Option Matrix. Journal of Cleaner Production18(16-17), 1608-1628.
De Haan, G. (2006). The BLK ‘21’programme in Germany: a ‘Gestaltungskompetenz’based model for Education for Sustainable Development. Environmental Education Research12(1), 19-32.
De Haan, G. (2010). The development of ESD-related competencies in supportive institutional frameworks. International Review of Education56(2-3), 315-328.
De La Caba Collado, M., & Lopez Atxurra, R. (2006). Democratic citizenship in textbooks in Spanish primary curriculum. Journal of curriculum studies38(2), 205-228.
de Leeuw, B. (2004). Ten-year framework on sustainable consumption and production. In Proceedings of international workshop on driving forces and barriers to sustainable consumption (p. 8).
De Stefano, L., & Lopez-Gunn, E. (2012). Unauthorized groundwater use: institutional, social and ethical considerations. Water Policy14(S1), 147-160.
Fazli, Rakhsareh (2016). Preschool education is the basis of sustainable development. Third National Conference on Sustainable Development in Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Studies, No. 29. 20-30, Persian.
Fien, J. (2004). 11 Education for sustainability. Studying society and environment: A guide for teachers, 184.
Finfgeld-Connett, D. (2018). A guide to qualitative meta-synthesis. New York: Routledge.
Finfgeld‐Connett, D., & Johnson, E. D. (2013). Literature search strategies for conducting knowledge‐building and theory‐generating qualitative systematic reviews. Journal of advanced nursing69(1), 194-204.
Fischer, D. & Barth, M. (2014). Key Competencies: Reconciling Means and Ends in Education for
Fogelström, E. (2014). The role of consumer knowledge towards more sustainable consumption patterns: The thoughts and attitudes of consumer information and knowledge among consumers.
Fournier, S. (1998). Special session summary consumer resistance: societal motivations, consumer manifestations, and implications in the marketing domain. ACR North American Advances.
Frank-Martin, B., & Peattie, K. J. (2009). Sustainability marketing: a global perspective.
Gilg, A., Barr, S., & Ford, N. (2005). Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer. Futures, 37(6), 481-504.
Godazgar, H. (2007). Islam versus Consumerism and Postmodernism in the Context of Iran. Social Compass. 54(3). pp.389-418.
Gombert-Courvoisier, S., Sennes, V., Ricard, M., & Ribeyre, F. (2014). Higher education for sustainable consumption: case report on the human ecology master's course (University of Bordeaux, France). Journal of Cleaner Production62, 82-88.
Grant, T., & Littlejohn, G. (2001). Teaching about Climate Change: Cool Schools Tackle Global Warming. Green Teacher, PO Box 1431, Lewiston, NY 14092.
Graymore, M. L., Sipe, N. G., & Rickson, R. E. (2008). Regional sustainability: how useful are current tools of sustainability assessment at the regional scale? Ecological economics67(3), 362-372.
Hamza, K. M., Dalmarco, D. D. A. S., & Pereira, F. A. D. M. (2018). Sustainable consumption profile differences among Brazilian regions. Journal of environmental planning and management61(9), 1553-1569.
Hamza, Kavita Miadaira. Dalmarco, Denise de Abreu Sofiatti Pereira. Fernando Antonio de Melo (2017). Sustainable consumption profile differences among Brazilian regions. Journal of Environmental Planning and Management.
Haqnejad, Amin; Dehnavi, Jalal; Saleh Nia, Narges (2011). The Role of Culture in Economic Development, Cultural Engineering Monthly, Fourth Year, No. 43 and 44. 66-79. Persian.
Hekimci, F., & Müşaviri, M. P. M. T. (2010). Ekonominin Yükselen Değerleri; “Etik Tüketicilik” ve “Etik Ticaret”. Tüketici Yazıları (II), 47.
Hesketh, K., Waters, E., Green, J., Salmon, L., & Williams, J. (2005). Healthy eating, activity and obesity prevention: a qualitative study of parent and child perceptions in Australia. Health promotion international20(1), 19-26.
Hume, M. (2010) Compassion without action: Examining the young consumers consumption and attitude to sustainable consumption. Journal of World Business, 45, 385-394.
In A. E. J. Wals (Ed.), Social learning: Towards a sustainable world (pp.117-131). The Netherlands: Wageingen Academic Publishers.
Jackson, T. (2005). Live better by consuming less?: is there a “double dividend” in sustainable consumption?. Journal of Industrial Ecology9(12), 19-36.
Jones, C. (2010). Interdisciplinary approach-advantages, disadvantages, and the future benefits of interdisciplinary studies. ESSAI, 7(1), 76-81.
Karakuş, M., & Yeşilpınar, M. (2013). An example of practice based on interdisciplinary approach: Conscious consumer instruction. In Proceedings of the European Conference on Curriculum Studies. Future Directions: Uncertainty and Possibility (pp. 854-861).
Keirstead, J. (2006). Evaluating the applicability of integrated domestic energy consumption frameworks in the UK. Energy policy34(17), 3065-3077.
Kennedy, E., Krahn, H., & Krogman, N. T. (2013). Taking social practice theories on the road: A mixed-methods case study of sustainable transportation. In M. J. Cohen, H. S. Brown,
Khajeh Nouri, Bijan; Masawat, Ibrahim; Moazani, Maryam (2013). Religion and Consumer Behavior, Journal of Women and Society, Third Year, Third Issue, Fall 2012. 79-104. Persian.
Khatereh, Faizbakhsh Waqif, Seyed Mohammad Shobiri and Mohammad Rezvani. (2017). The role of non-formal education in raising students' awareness of reducing, reusing and recycling waste. Environmental Sciences 213-225. Persian.
Kozar, J. M., & Hiller Connell, K. Y. (2013). Socially and environmentally responsible apparel consumption: knowledge, attitudes, and behaviors. Social responsibility journal9(2), 315-324.
Künzli, C., & Bertschy, F. (2012). Education for Sustainable Development: Conceptual Foundations, Pedagogical Structure and Practical Implementation. Education for Sustainable Development-European Approaches.
Li, S., Wu, N. Q., Zhu, C. G., Zhang, Y., Guo, Y. L., Gao, Y., ... & Sun, J. (2017). Significance of lipoprotein (a) levels in familial hypercholesterolemia and coronary artery disease. Atherosclerosis260, 67-74.
Luchs, Michael G. & Mooradian, Todd A. (2011). Sex, Personality, and Sustainable Consumer Behaviour: Elucidating the Gender Effect. Springer Science+Business Media, LLC. J Consum Policy, DOI 10.1007/s10603-011-9179-0
Mäenpää, I. (2004). Physical flow accounts, Finland 1999. Draft 15th November.
Maniatis, P. (2016). Investigating factors influencing consumer decision-making while choosing green products. Journal of Cleaner Production132, 215-228.
Marope, Mmantsetsa (2017). The conceptualization of competencies related to sustainable development and sustainable lifestyles, In-Progress Reflection No. 8 on Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment  
McGregor, Sue. (2005). Sustainable consumer empowerment through critical consumer education: a typology of consumer education approaches. International Journal of Consumer Studies, 29, 5, pp437–447.
Mont, O. & Plepys, A. (2008). Sustainable consumption progress: Should we be proud or alarmed? Journal of Cleaner Production, 16, 531-537
Mr. Hir, Tavakol, Alizadeh Aghdam, Mohammad Baqer, and Honarvar. (2016) Investigating the relationship between literacy environment and responsible and sustainable consumer (Case study: Citizens of Urmia). Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (1), 53-65. Persian
 Mr. Hir, Tavakol, Alizadeh Aghdam, Mohammad Baqer, and Honarvar. (2016) Investigating the relationship between literacy environment and responsible and sustainable consumer (Case study: Citizens of Urmia). Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 5 (1), 53-65. Persian
Newholm, T., & Shaw, D. (2007). Studying the ethical consumer: A review of research. Journal of consumer Behaviour, 6(5), 253-270.
Nutbrown, C. (2006). Key concepts in early childhood education and care. London: Sage Publications.
OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) (2008). Promoting sustainable consumption: Good practices in OECD countries. Paris: OECD.
P. J. Vergragt (Eds.), Innovations in sustainable consumption: New economics, sociotechnical transitions and social practices (pp. 252-276). Cheltenham, UK: Edward ElgarPublishing Limited.
Peattie, K., & Peattie, S. (2009). Social marketing: A pathway to consumption reduction?. Journal of Business Research62(2), 260-268.
Pektaş, A., & Acarman, T. (2017). Classification of malware families based on runtime behaviors. Journal of information security and applications37, 91-100.
Pepper, M. Jackson, T. and Uzzell, D. (2009). an examination of the values that motivate socially conscious and frugal consumer behaviours. International Journal ofConsumer Studies, 33, 126–136.
Pourjamshidi, Hadith; Mehdizadeh, Hossein; Gholamrezaei, Saeed; Shiri, Nematullah (2016). Factors Affecting the Tendency to Sustainable Consumption Behavior: A Case Study of Khorramabad, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, Fourth Year, Issue 4, Summer 2016. 55-64. Persian.
Pramling Samuelsson, I. & Kaga, Y. (2008). Introduction. In I. Pramling Samuelsson & Y. Kaga (Eds.), The contribution of early childhood education to a sustainablesociety (9-17). Paris: UNESCO.
Prothero, A., Dobscha, S., Freund, J., Kilbourne, W. E., Luchs, M. G., Ozanne, L. K., Rahmawati, Desy. Indartono, Setyabudi. (2018). The Integration of Sustainable Consumption Education on Social Studies Learning to Increase Students’ Intention Toward Environmental Sustainability.  Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 323
Robert, K. W., Parris, T. M., & Leiserowitz, A. A. (2005). What is sustainable development? Goals, indicators, values, and practice. Environment: science and policy for sustainable development47(3), 8-21.
Rouhipour, Zohreh Al-Zahra, Shabbiri, Larijani, and Mikaeli. (2019). Investigating the effects of establishing nature schools on urban livability using the Delphi technique in the case study of Pardisan Park in Tehran. Journal of Urban Ecology Research, 10 (19), 27-46. Persian.
Rouhipour, Zohreh Al-Zahra, Shabbiri, Larijani, and Mikaeli. (2019). Investigating the effects of establishing nature schools on urban livability using the Delphi technique in the case study of Pardisan Park in Tehran. Journal of Urban Ecology Research, 10 (19), 27-46. Persian.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company
Sanne, C. (2002). Willing consumers--or locked-in? Policies for a sustainable consumption. Ecological Economics, 42, (1-2), 273-287.
Sanne, C. (2005). The consumption of our discontent. Business Strategy and the Environment14(5), 315-323.
Schor, J. B. (2005). Prices and quantities: Unsustainable consumption and the global economy. Ecological Economics55(3), 309-320.
Schor, J. B. (2005). Prices and quantities: Unsustainable consumption and the global economy. Ecological Economics55(3), 309-320.
Stanszus, Laura., Fischer, Daniel., Bˆhme, Tina., Frank, Pascal., Fritzsche, Jacomo., Geiger,  Sonja & Harfensteller, Julia (2017). Education for Sustainable Consumption through Mindfulness Training: Development of a Consumption-Specific Intervention. Journal of Teacher Education for Sustainability, DOI: 10.1515, vol. 19, no. 1, pp. pp 5
Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., & Thorsnes, P. (2010). Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours. Energy policy38(10), 6120-6129.
Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., & Thorsnes, P. (2010). Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours. Energy policy38(10), 6120-6129.
Stephenson, J., Barton, B., Carrington, G., Gnoth, D., Lawson, R., & Thorsnes, P. (2010). Energy cultures: A framework for understanding energy behaviours. Energy policy38(10), 6120-6129.
Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Re-Visioning Learning and Change. Schumacher Briefings. Schumacher UK, CREATE Environment Centre, Seaton Road, Bristol, BS1 6XN, England (6 pounds).
Stern, P. C., Dietz, T., & Guagnano, G. A. (2000). The new ecological paradigm in social-psychological context. Environment and Behaviour, 27 (6), 723-743.
Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human ecology review, 81-97.
 Thøgersen, J. (2005). How may consumer policy empower consumers for sustainable lifestyles?. Journal of consumer policy28(2), 143-177.
Thøgersen, J. (2011). Sustainable consumption: Opportunities for consumer research and public policy. Journal of Public Policy & Marketing, 30(1), 31-38.
Thøgersen, J., & Ölander, F. (2002). Human values and the emergence of a sustainable consumption pattern: A panel study. Journal of economic psychology23(5), 605-630.
Tilbury, D. (2009). Learning based change for sustainability: Perspectives and pathways.
Tilbury, D., Keogh, A., Leighton, A., & Kent, J. (2005). A national review of environmental education and its contribution to sustainability in Australia: Further and higher education. Canberra: Australian Government Department of the Environment and Heritage and Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES)
Tilbury, D., Keogh, A., Leighton, A., & Kent, J. C. (2005). A national review of environmental education and its contribution to sustainability in Australia: Further and higher education. Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES).
UNEP Evaluation Office (2011), “Formative Evaluation of UNEP’s Programme of Work 2010-2011, Final Report”, July, and revisions dated September 2009 and October 2011.
UNEP, Here & Now: Education for Sustainable Consumption, Recommendations and Guidelines,” from United Nations Environment Programme: http://www.unep.org, 2010.
UNESCO. (2009). Review of contexts and structures for education for sustainable development 2009. Paris: UNESC
UNESCO. (2015). Rethinking Education. Towards a global common good? http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e. pdf (Accessed 16 October 2016).
Variyam, J. N., Shim, Y., & Blaylock, J. (2001). Consumer misperceptions of diet quality. Journal of Nutrition Education33(6), 314-321.
Vilaça, T., Simovska, V., & Prøsch, Å. K. 28–Internal and external collaboration in school-based health and sustainability education: a comparative study between Portugal and Denmark. In ATEE Conference 2016 (p. 88).
Wells, V. Ponting, C. and Peattie, K. (2011). Behaviour and climate change: consumer perceptions of responsibility. Journal of marketing management, 27 (7-8), 808-833
Wilson, C., & Dowlatabadi, H. (2007). Models of decision making and residential energy use. Annu. Rev. Environ. Resour.32, 169-203.
Woodward, R. (2009). The organisation for economic co-operation and development (OECD). Routledge.
Yang, J. D., & Qin, X. F. (2000). Introduction of sustainable consumption.