تأثیر شیوه آموزشی ژانرمدار بر مهارت نوشتن دانش‌آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی در درس زبان فارسی در شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)

2 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.22099/jcr.2021.6056

چکیده

آموزش مهارت­های نوشتاری به دانش­آموزان دوزبانه همواره یکی از مهم­ترین وظایف نظام آموزشی در مقطع ابتدایی بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوه آموزشی ژانرمدار بر مهارت نوشتن دانش‌آموزان دوزبانه پایه پنجم ابتدایی در درس زبان فارسی مدارس ابتدایی شهر ارومیه انجام شده است. روش تحقیق آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پایه­ پنجم ابتدایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 بودند که ابتدا مدرسۀ مورد نظر با شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب، سپس در این مدرسه بعد از کسب نظر موافق مدیر و معلم، یک کلاس به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. دانش­آموزان این کلاس (30 نفر) به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. قبل از شروع برنامه مداخله، آزمون محقق ساخته مهارت نوشتن با تأیید روایی و پایایی، شامل (شرح‌حال‌نویسی، خلاصه‌نویسی، خاطره‌نویسی و گزارش‌نویسی) برای هر دو گروه به عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. سپس متغیر مستقل (شیوه آموزشی ژانرمدار) در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا  و گروه کنترل با استفاده از روش سنتی آموزش دیدند. پس از پایان آموزش­ها، آزمون فوق مجدداً برای هر دو گروه به عنوان پس‌آزمون اجرا گردید. داده­های گردآوری‌شده از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که آموزش مهارت نوشتن با استفاده از تدریس به شیوۀ ژانرمدار در مقایسه با روش معمول کلاسی به‌طور معناداری باعث افزایش مهارت نوشتن در دانش‌آموز شد. با توجه به یافته­های تحقیق حاضر می­توان نتیجه گرفت که شیوۀ آموژشی ژانرمدار می­تواند به طور مثبت و معنا­داری مهارت نوشتن دانش‌آموزان دوزبانه را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, H., Mahmoudi, O., Saleh, J. & Karimian Pour, G. (2015). Comparison of Reading Disorders in Monolingual and Bilingual Students. J Child Mental Health, 1 (1), 27-35. [Persian]. 
Akbari Sheldere, F., Qasempour Moghadam, H., Najafi, M., Changizi, A. & Soltani Motlagh, Z. (2012). Persian curriculum for the first secondary school. Tehran: Research and Curriculum Planning Organization. [Persian].
Azizi Alavijeh, S. (2016). Comparative analysis of Persian and English abstracts of senior dissertations in the fields of medical sciences and humanities. Master Thesis, Faculty of Literature and Humanities, Kashan University. [Persian]. 
Cahyono, S. P. (2017). The Implementation of Genre Based Approach to Teaching Narrative Listening. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), 66, 289 – 284.
Dirgeyasa, I. W. Y. (2016). Genre-Based Approach: What and How to Teach and to Learn Writing. Journal of English Language Teaching, 9(9):  45 – 50.
Edgar, A. & Sage Wick, Peter. (2012). Fundamental concepts of cultural theory. Translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran: Agah Publishing.
Eng Na, D. (2017). Genre- Based Approach to Teaching Writing. INTI Journal: Special Issue on Teaching and Learning, 26, 91- 97.
Edgar, A. & Sage Wick, Peter. (2012). Fundamental concepts of cultural theory. Translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, Tehran: Agah Publishing.
Elshirbini Elashri, I. I. (2013). The Effect of the Genre-Based Approach to Teaching Writingm on the EFL Al-Azhr Secondary Students' Writing Skills and their attitudes towards writing, Ph.D. Thesis, Mansoura University.
Fallahi, K. (2015). Study of Iranian bilingual student’s situation while teaching and learning mathematics. Master Thesis, Shahid University of Arts, Kerman. [Persian]. 
Farao, J. (2019). genre. Translated by Leila Mirsafian. Tehran: Scientific and Cultural Publishing Company Publications.
Juan, E. U. & Flor, M. A. (2006). Current Trends in Teaching of Four Skills. Berlin: Walter de Gruyter GmbH& Co. https://vulms.vu.edu.pk/Courses/.
Han, j. & Hiver, P. (2018). Genre-Based L2 writing instruction and writing-specific psychological factors: the dynamics of change. Journal of second Language writing, 4, 40, 44-9.
Hasrati, M. (2009). “Academic Writing in Iranian University: The Lost Ring of the Chain”. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 11 (1), 103-138.
Kongpetch, S. (2006). Using A Genre-Based Approach to Teach Writing to Thai Students: A Case Study, Prospect ,21(2), 256 – 271.
Kroll, B. (2017). Second Language Writing (Cambridge Applied Linguistics): Research Insights for theClassroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Kuteeva, M. & Negretti, R. (2016). “Graduate students', genre knowledge and perceived disciplinary practices: Creating a research space across disciplines". English for Specific Purposes, 41, 36 – 49.
Golestani Fard, M., Nikoogoftar, M. & Shams Esfandabad, H. (2016). A Comparison of Executive Functions and Memory in Bilingual and Monolingual Students, Two Quarterly Journal of Social Cognition, 5 (1), 65-50. [Persian]. 
Lee, J. (2013). “Genre-appropriate judgments of qualitative research". Philosophy of The Social Sciences, 44(3), 316 - 348.
Mahmoudi, N. (2017). Investigating the effect of combined teaching methods (teaching with the help of educational software, graphic imag, questions and answers) on reading and writing skills of the second grade elementary school student in the lesson of reading and writing in girls' primary schools in District 2 of Urmia. Master Thesis, Islamic Azad University, Urmia Branch. [Persian]. 
McCrostie, J. (2019). Examining learner writings. ELT Journal, 61(3), 246-255.
Matsuda, P. K., Saenkhum, T. & Accardi, S. (2013). “Writing teachers’ perceptions of the presence and needs of second language writers: an institutional case study". Journal of Second Language Writing, 22(1), 68 - 86.
Mousavi, S. I., Kiany, G., Akbari, R. & Ghafarsamar, R. (2016). The process of developing disciplinary genre awareness through training academic writing skills: A case study, LRR, 7 (3) :171-196.
Nemati, M. & Ghafoori, M. (2016). 2 The Comparative Effect of Self-Assessment, Peer Assessment and Teacher Assessment on the EFL Learners’ Second Language Writing Development. Linguistic Research in Foreign Languages, 6 (1), 113-93. [Persian]. 
Nilipour, R. (2012). The nature and basic concepts of bilingualism. Bilingual seminar, Tehran.
Osareh, F. (2012). Prerequisites for writing in preschool. Growth of preschool education, 3 (3), 18-16. [Persian] 
Pardiyono. (2007). Pasti Bisa: Teaching Genre Based Writing. Yogyakarta: Penrbit Andi.
Pasha Sharifi, H. & Daneshpajooh, Z. (2004). National Assessment of Persian Language Academic Achievement. Education Quarterly, 6, 79, 50-7.
Rusinovci, X. (2015). Teaching Writing Through Process-Genre Based Approach. US-China Education Review, 5(10), 699 – 705. 
Swales, J. M. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Tabra, g. & Tasdifi, F. (2016). Fictional article indexing A comparative study of the effect of bilingual planning (Persian-Arabic) and monolingual curriculum planning on the academic achievement of student reading and writing skills.Studies of Psychology and Education, 2 (11), 34-56. [Persian].
Tavakoli, M., Ahmadi, A. & Bahrani, M. (2011). Close and c- Test Revisited: The Effect of Genre Familiarity on second Language reading Test Performance. Journal of Applied Linguistics, 14 (2): 173 - 204.
Thongchalerm, S. & Jarunthawatchai, W. (2020). The Impact of Genre Based Instruction on EFL Learners' Writing Development. International Journal of Instruction. 13(1). 1-16.
 Trong Luu, T. (2011). Teaching writing through genre-based approach. BELT Journal Porto Alegre, 2(1), 121 – 136. Vaezi, S., Zolfaghari Ardehchi, F and Rahimi, I. (2012). Cognitive processing in bilingual and monolingual children. Thought and Child, 3 (1), 134-119. [Persian].
Xu, X. & Li, X. (2018). Teaching Academic Writing through a Process-Genre Approach: A Pedagogical Exploration of an EAP Program in China. The Electronic Journal for English as a Second Language, 22(2), 1 – 21.
Yee Lo, H., Liu, G. Z. & Wang, T. (2014). “Learning how to write effectively for academic journals: a case study investigating the design and development of a genre-based writing Tutorial System". Computers & Education, 78, 250 - 267.
Zare-ee, A. & Khalili, T. (2016). A Meta-Analysis of the Effectiveness of Genre-Based Writing Instruction in English as Foreign Language. LRR; 8 (5) :107-137. [Persian]. 
Zafari Nejad, A., Javadi, Y. & Dortaj, F. (2008). Evaluation of writing skills of first grade elementary school students in Yasuj. Psychology and Educational Sciences, 6, 159-145. [Persian].