فهم پدیدارشناسانۀ پذیرش نوآوری در برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه کردستان. سنندج

10.22099/jcr.2021.6047

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم پدیدارشناسانۀ پذیرش نوآوری در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان است.
 سؤالات پژوهش:
1-چه تغییرات و نوآوری‌هایی در دانشگاه فرهنگیان و برنامه درسی آن پس از تأسیس ایجاد شده است؟
2- واکنش مدرسان و دانشجومعلمان نسبت به نوآوری برنامه درسی در دانشگاه فرهنگیان چگونه است؟
مشارکت­کنندگان بالقوه پژوهش را ، مدرسان و دانشجومعلمان پردیس­های منطقه ده تشکیل می­دهند که با روش  نمونه­گیری هدفمند از نوع ترکیبی بر اساس قاعدة اشباع نظری 26 مشارکت­کننده از میان آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده­های پژوهش نیز با استفاده از مصاحبه نیمه­ساختاریافته جمع آوری و با روش هفت مرحله­ای کلایزی تحلیل گردید.
براساس تجارب مشارکت­کنندگان، عمده­ترین زمینه­های نوآوری در برنامه­های دانشگاه فرهنگیان را می­توان در قالب یک مضمون فراگیر، سه مضمون سازمان­دهندۀ نوآوری در نظام آموزشی، نوآوری در نظام پذیرش دانشجو و نوآوری در ماهیت و محتوای برنامه درسی و همچنین 15 مضمون پایه دسته‌بندی کرد. همچنین یافته­ها حاکی از آن است که واکنش مدرسان و دانشجومعلمان به نوآوری در برنامه‌های درسی در این دانشگاه را می‌توان به دو طیف مجزا تقسیم کرد که از یک‌سو نگاه ستایش‌گرانه و پذیرش کامل و از سوی دیگر نگاه منتقدانه و مقاومت صریح قرار دارد.
دانشگاه فرهنگیان با اتخاذ تدابیر مناسب می­تواند زمینه را برای پذیرش بیشتر برنامه درسی نوآرانه و کاهش  مقاومت در برابر آن فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


Asia-Pacific Programme of Educational Innovation for Development (APEID). (2014). The powerhouses of education: Teachers for the future we want. 17th APEID Conference, 29-31 October, Bangkok. Available at: www.unescobkk.org.
Attaran. A., Mousapour. N., Attaran. M. & Hosseinikhah. (2019) Designing and Validation of “Revision of Teacher Education Curriculum in Iran” Model. Isfahan. Research in Curriculum Planning.Vol. 16. No. 34. [PERSIAN].
Dadashi. B., Mosapur. N. & SafaeiMovahed. S. (2016). The Role of Teachers’ Culture Confronting with Curriculum Changes of 7th Grade Math.Tehran.  Journal of Theory & Practice in Curriculum Vol.7 (4). [PERSIAN].
Document of Fundamental Reform of education. (2011). Secretariat of Supreme Council of the Cultural Revolution, Tehran. [PERSIAN].
Edison. H., Bin Ali. N. & Torkar. R. (2013). Towards innovation measurement in the software industry. Journal of Systems and Software, 86(5), 1390-1407.
Eisner, E. W. (1994). Cognition and curriculum reconsidered. New York. Teacher College Press.
Elmore, R. F. (2007). School reform from the inside out: Policy, practice, and performance. Harvard Educational Pub Group.
Fathi Vajargah. K. (2009). Principles and Concepts of Curriculum Planning, Tehran: Bal Publishing. [PERSIAN].
Fathi Vajargah. K. & Norouzadeh. R. (2008). The introduction to the universities' curriculum development. Institute for Research and Higher Education Planning, First Edition.Tehran. Institute for Research and Planning in Higher Education. [PERSIAN].
Fullan. M. (2008). The six secrets of change. San Francisco: Jossey-Bass.
Fundamental Reform Document of Education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran (2011). Ministry of Education of the Islamic Republic of Iran (In Persian). Available at: https://sccr.ir/Files/6609.pdf
Hassani. M. (2006). A model for disseminating innovation in the Iranian education system. Journal of Educational Innovation, 5 (15) 176-151. [PERSIAN].
Healy. H. (2011). Factors that enhance the implamentation of curriculum framework for religious education. Religious education Journal of Australia, 27(1), 30-36,
Hosseinikhah. A. (2008). Investigation the diffusion of innovation. Journal of Educational Innovations, 7 (26): 151-178. [PERSIAN].
Ketabdar. Zohreh. (2004). A program for reducing teacher’s resistance to changes in curriculum in centralized education systems. An experience on changes of mathematics text books in Iran based on distinction results. Third International Mathematics and Science Study.
Kirkgoz.Y. (2009). Challenge of developing and maintaining curriculum Innovation at higher education.in www.sciencedirect.com.(2009-10-19(.
Lew. L. Y. (2013). National Science Education standards and preservice programs in the USA. Journal of Curriculum studies (J.C.S).7 (27), 21-44.
Mata. L. (2012). Key Factors of Curriculum Innovation in Language Teacher Education. International Scholarly and Scientific Research & Innovation. 6(6).1222-1230.
Nevenglosky. E. (2018). Barriers to Effective Curriculum Implementation. PhD dissertation of Doctor of Education. Available at: https://scholarworks .waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6514&context= dissertations
Oloruntegbe. K. O. (2011). Teachers’ Involvement, Commitment and Innovativeness in Curriculum Development and Implementation, Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS) 2 (6): 443-449.
Ornstein. A. C. & Hunkins. F. P. (2013). Curriculum: foundations, principles, and Issues (4nd ed.), New York: Pearson Education, Inc.
Mehrmohammdi. M. (2008). Curriculum, views, approaches and perspectives. 2ed Ed. Tehran: Samt. [PERSIAN].
Mohammadi. M., Abedini Blatter. M. & Mansouri. C. (1398). Building and validating the scale of constructivist programming in higher education, two quarterly journals of higher education curriculum studies. 10 (19) 148-123. [PERSIAN].
Mousavi. S., Sharif. M. & Rajaeipour. S. (2013). Relationship between Organizational Dimensions Climate and acceptance rate of curriculum innovation. Isfahan. Research in Curriculum Planning.Vol.10.No.12. [PERSIAN].
Musapour. N. & Ahmadi. A. (2015). Macro Design of Iranian Teacher Training Program, Tehran. Farhangian University. [PERSIAN].
Musapour. N. et al. (1396). Forty-Four Months Effort for the Quality of Education: A Report on the Founding Activities in the Field of Education, Farhangian University, 2014-2016, Tehran. farhangian University.
Mir­­ Arab. R. (2013). Explaining the role of teacher culture in the face of change and innovation in curricula. Doctoral dissertation of Tarbiat Modares University. Tehran. [PERSIAN].
Parsa. A. (2007). Investigating Teachers' Attitudes and Behavioral Attitudes Towards the Advancement of New Curricula, Quarterly Journal of Curriculum Studies 1 (4) 118-103. [PERSIAN].
Salisbury. N. (2007). The transition of the Iranian curriculum planning system to the lack of focus on the design and development of the curriculum, the emphasis on school-based curriculum planning, curriculum studies, 1 (4) 49-6. [PERSIAN].
Statute of the Farhangian University. (2012). Deputy of Educational and Research of Farhangian University. Available at: https://sccr.ir/UserFiles/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_opt.pdf
Zarqani. A., Amin Khandaghi. M. & Shabani Varki. B. (1396). Change as a human phenomenon: the desired change in the process of implementing new curricula from the perspective of teachers. Quarterly Journal of Qualitative Research in Curriculum.2 (9) 81-44. [PERSIAN].
Zimmerman. J. (2006). Why some teachers resist change and what principals can do about it. NASSP Bulletin, 90(3), 238-249.