دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1402 
تبیین و تحلیل محتوای مولفه های سواد حقوقی در کتب دوره دوم متوسطه

صفحه 86-61

10.22099/jcr.2024.7405

محمد عظیمی؛ سعیده رضاپور؛ کمال نصرتی هشی؛ مرتضی گلشنی گهراز