ارزیابی کتب درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های سبک زندگی ایرانی - اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز بلوار فضیلت خیابان شاهیجان شرقی مجتمع یاس دو بلوک c1طبقه یک واحد یک

2 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اراک.

10.22099/jcr.2024.7450

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی کتب درسی ابتدایی براساس مولفه های الگوی سبک زندگی ایرانی- اسلامی بود. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی موردی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کتاب های درسی دوره شش ساله آموزش ابتدایی، در سال تحصیلی 99-98 است. نمونه آماری پژوهش شامل 26 جلد کتاب درسی در پنج عنوان که تناسب بیشتری با هدف و موضوع پژوهش داشتند، به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل اطلاعات کیفی در روش تحلیل محتوای کیفی از روش کینگ و هاروکس با استفاده از نرم افزار MAXQDA-2018 استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل سوال اول و دوم پژوهش نشان داد که بر اساس الگوی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در مولفه‌ی ، نگرش و گرایش‌ها، در 6 پایه تحصیلی در کتاب فارسی بخوانیم و کتاب هدیه آسمانی بیشترین فراوانی مربوطه به خرده مولفه‌ی شعائر و مناسک دینی است، اما در کتاب فارسی بنویسیم و کتاب مطالعات اجتماعی بیشترین فراوانی مربوطه به خرده مولفه‌ی نشان‌های فرهنگی است. و در مولفه‌ی روابط انسانی، در 6 پایه تحصیلی در کتاب فارسی بخوانیم، کتاب فارسی بنویسیم و کتاب هدیه آسمانی بیشترین فراوانی مربوطه به خرده مولفه‌ی حرمت و احترام است، اما در کتاب تعلیمات اجتماعی بیشترین فراوانی مربوطه به خرده مولفه‌ی جمع گرایی و فردگرایی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Mousavi, A. (2015), The Concept of "Life" and Its Place in Islamic Lifestyle, Islamic Studies Quarterly, 65(4), pp. 10-30.
Bagheri, K. (2016). A New Look at Islamic Education. Tehran: Madreseh Publications, vol. 2, 8th ed. (Persian)
Bourdieu, P. (2011). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Translated by Richard Nice. London: Routledge, pp. 1-25.
Fardad, F., & Dokaneei Fard, F. (2016). The Effectiveness of Quranic-Based Life Skills Training on the Quality of Life, Physical and Mental Health of Women Basij in West Tehran. Journal of the Scientific University of Medical Sciences of Qazvin, 20(6), 52-45.
Hasan Moradi, N. (2017). Content Analysis of Textbooks of the Elementary School Period. Tehran: Aayiz Publications, p. 15. (Persian)
Hassan Najafi, Akbar Rahnama, and Mohsen Foroumini Farhani (2012), Exploring Practical Ways to Implement Islamic Lifestyle in the Family, Based on Hadiths, Research Institute for Educational and Propaganda, 1(1), pp. 1-22.
Hosseinzadeh Arany, S. S.; Sakhai, E.; Ghaffari, M. (2015). The Relationship Between Religiosity and Lifestyle (A Case Study of Tehran Metropolitan Citizens). Journal of Sociology and Lifestyle Management, vol. 1, no. 3, pp. 35-74. (Persian)
Ibn Sabbagh, A. (2006). The Important Chapters in the Knowledge of the Imams. Qom: The World Islamic Unity Complex. (Arabic)
Jafari, M. T. (1997). Translation and Interpretation of Nahj al-Balagha. Tehran: Dar-ol-Nashr-e-Farhang-e-Islami. (Persian)
Javadi Amoli, A. (2004). Tawheed in the Quran. Qom: Esra Publications, vol. 17. (Persian)
Kaur ,Jatinder.(2016). Schools As A Source To Learn Life Skills For Students. International multidisciplinary E-Journal.(1).102-117.
Khamenei, S. A. (1993). Statements in Meetings with Various Sections of the People. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Khamenei, S. A. (1995). Statements in Meetings with Members of the Provincial Public Culture Councils. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Khamenei, S. A. (1998). Statements in Meetings with Young People. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Khamenei, S. A. (2001). Statements in Meetings with the People of Rafsanjan. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Khamenei, S. A. (2008). Statements in Meetings with the People of Qom. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Khamenei, S. A. (2012). Statements in Meetings with Young People of North Khorasan Province. Tehran: Office for the Preservation and Publication of the Works of His Eminence Ayatollah Khamenei. (Persian)
Ma'azi, L., & Zarei, R. (2015). Content Analysis of the Textbook of Thinking and Lifestyle in the First Semester of Secondary School in Terms of Promoting and Deepening the Culture of Hijab Based on the Goals of the Fundamental Transformation Document. Journal of Women and Society, 7(27), pp. 208-193.
Mafariq, M., & Qamashi, A. (2015). Factors of Family Peace in the Lifestyle of Imam Ali (a.s.) and Lady Fatima (s.a.). Journal of the Cultural and Social Council of Women and Family, 19, pp. 124-93.
Mahmoud Yaqoubi Doost (2016), An Investigation of the Relationship between Religiousness and Lifestyle (Women in the City of Ahvaz), Journal of Sociology of Social Institutions, 3(7), pp. 240-205
Mehdavi Kani, Mohammad Saeed (2011), Religion and Lifestyle, Fourth Edition, Tehran: Imam Sadeq University, pp. 59-100.
Mehdi Kani, M. S. (2005). The Concept of Lifestyle and its Scope in Social Sciences. Journal of Cultural Research, 1(1), Autumn, pp. 230-199.
Mohammadi Reyshahri, M. (1992). The Importance of Islamic Lifestyle. First edition, Qom, Dar al-Hadith, pp. 315, Ragha'ei Publications.
Mohammed Saeed (2008), Religion and Lifestyle, Third Edition, Tehran: Imam Sadeq University, pp. 46-78.
Moradi, Y. (2015). The Impact and Position of Religion and Islam on Lifestyle. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the Beginning of the Millennium, p. 6.
Negin Nabavi (2008), Readers, the Press, and the Public Sphere, Goftogu Journal, 51, pp. 32-17.
Radhalaisiman,Nan.A.(2016).LIFE SKILLS Education: A strategy for handing adolescents 'Risk Bahavior.journal of Humanties and social science.(21).92-99.
Redadi, M. (2008). Social Capital and Social Security. Yas Strategy Journal, no. 16, pp. 186-196. (Persian)
Rezaei, A.; Jafari, A. (2014). Background of Islamic-Iranian Lifestyle. Fourth Conference on the Islamic-Iranian Model of Progress. Tehran: Conference Secretariat. (Persian)
Rezaei, A.; Jafari, A. (2014). Background of Islamic-Iranian Lifestyle. Fourth Conference on the Islamic-Iranian Model of Progress. Tehran: Conference Secretariat. (Persian)
Sadeghi Deh Cheshma, S. (2014). Islamic-Iranian Lifestyle. First Conference on Non-Military Defense in the Humanities. Tehran: Civilica. (Persian)
Salehi, A.; Yarahmardi, M. (2008). Explanation of Islamic Education from the Perspective of Allameh Tabatabai with Emphasis on Educational Goals and Methods. Journal of Islamic Education, vol. 3, no. 7, pp. 23-50. (Persian)
Saroughi, B. (2004). Methods of Verification in the Social Sciences. Tehran: Research Institute of Humanities and Cultural Studies. (Persian)
Sharifi, A. (2015). Islamic-Iranian Lifestyle. Tehran: Aftab-e-Tasavvur Publications, p. 256. (Persian)
Sharifi, A. H. (2013). Always Spring. Qom: Ma'arif Publications, pp. 27-28. (Persian)
Shiling, L. (2003). Theories of Counseling (Counseling Perspectives). Translated by Sheida Khadijeh Aarin, 2nd ed. Tehran: Information Publications. (Persian)
Singh, Divya. (2016). Status of Life-Skill Education and Its Practices in India. IJEAR Vol(6).165-179.