برنامۀ درسی سواد حقوقی دورۀ متوسطه: یک مطالعۀ ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، عضو هیئت علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز

10.22099/jcr.2020.5820

چکیده

آموزش حقوق و سواد حقوقی راه حل عملی برای تقویت و تحکیم پایه‌های زندگانی اجتماعی است. اگر مردم به حقوق و وظایف خود آگاهی داشته باشند، اجرای عدالت و تعادل منافع مختلف در جامعه بسیار آسان‌تر خواهد بود. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل طبقه‌بندی اجرا شد. بخش کیفی با استفاده از روش مطالعۀ موردی کیفی، و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی انجام شد. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی رشته‌های حقوق و روان‌شناسی تربیتی، و اعضای گروه درسی علوم اجتماعی دفتر تألیف کتاب‌های درسی متوسطه وزارت آموزش و پرورش بودند. جامعۀ آماری در بخش کمّی دبیران علوم اجتماعی شهر شیراز که تعداد 130 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری بخش کیفی، نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، و در بخش کمی، روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بود. در  بخش کیفی و در قالب 194 مضمون پایه، برنامۀ درسی سواد حقوقی مشتمل بر پنج فصل طراحی شد. بخش کمی نیز نشان داد که برنامۀ درسی طراحی شده از تناسب، تجانس و توازن قابل قبولی برخوردار است. بر اساس نتایج به دست آمده می‌توان برنامۀ درسی سواد حقوقی را به عنوان یک واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های مختلف در برنامۀ درسی عمومی قرار داد

کلیدواژه‌ها


Abdi. (2003). Explaining the Sociology of Awareness of Citizenship Rights, Master's Thesis in Social Sciences, University of Isfahan
Ali Asgari, M., Chaharbashloo, H, Attaran, A. (2013), The position of human rights components in the content of textbooks of Iran Primary Education Course, Quarterly Journal of Theory and Practice in Curriculum: Spring and Summer 2013, Volume 1, Number 1; From page 147 to page 168.
Alper uyumaz &kamal erdogan, (2015). The theory of legal clinic in education of law,procedia-social and behavioral sciences,174,2116-2122
Brindusa Camelia Gorea.( 2012). Governmental commitment and academic responsibility in Romanian legal education, Social and Behavioral Sciences 46 3124 – 3128
Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
Elizabeth C. Tomlinson. (2011). Mediation and Legal Literacy, Community Literacy Journal, Volume 5, Issue 2,pp. 100-75.
Eskandari, Z. (2007). Investigation of social factors related to the level of awareness of citizenship rights among students of Tabriz National and Free University, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, unpublished master's thesis
Fathi Vajargah, K; Diba Vajari, i. (2002). A Study of the "Characteristics of a Good Citizen" for the Iranian Society and the Compliance of School Curricula with this Feature, Journal of Humanities, No. 35, Sociological Special Page, pp. 33-62
Final, clean and tidy, h. (2010). A Study of Students' Awareness of Citizenship Rights with Emphasis on the Role of Curriculum, Journal of Curriculum Studies, Spring 2010, No. 16, pp. 53-67
Fiona Macaulay.(2002).Taking the Law into their Own Hands: Women, Legal Reform and Legal Literacy in Brazil
George Pulikuthiyil. (2012). Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance,Jananeethi & Jananeethi Institute,Mannuthy Post, Human Rights Education in Asia-Pacific Thrissur 680651. Kerala, India. Human Rights Education in Asia Pacific
Ismaili, R. (2001). Types of Citizenship Rights in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Isfahan Culture Journal y, No. 22
Marzooghi, R. (2005). Civic Education from the Perspective of Islam: An Approach to Political Education, Journal of Islamic Education, Fall and Winter 2005 - No. 1, 16 pages - from 93 to 108
Mercy. (2005). A Study of People's Awareness of Their Political and Social Rights and Factors Affecting It, M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Dehaghan Branch.
Neely, M. (2014). Investigating the level of political and social literacy of adult citizens of Isfahan, Quarterly Journal of Applied Sociology, Year 25, Sequential Issue, Issue 2, Summer 93.
Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview. In J. W. Keefe (Ed.) Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs (pp. 1-17). Reston, VA: National Association of Secondary School Principals.
Ngugi, Winifred W. (1996). Legal illiteracy in Kenya: a case for the right to legal literacy, llm.thesis,university of Nairobi
Philip H. Wagner (2007). An evaluation of the legal literacy of education and the implication for teacher preparation programs. Education Law Association,Annual Conference,San Diego, California
Philip H. Wagner (2007). An evaluation of the legal literacy of education and the implication for teacher preparation programs. Education Law Association,Annual .
Pourazat A. (2009). The Relationship between Citizens' Awareness of Citizenship Rights with Responsibility and Transparency of Organizations, Social Welfare Research Journal, Volume 10, Number 38
Power, S., & Allison, G. (Eds.). (2000) Realizing human rights: Moving from inspiration to impact. Palgrave Macmillan.
Rosemary Lucadou-Wells, John F. Bourke. (2015).Teaching Business Law: Some Ethical Dimensions from Australia. Procedia - Social and Behavioral Sciences Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 209, 3 December 2015, Pages 102-108
S.S.Patil and Lavanya. (2012). A Study On Legal Literacy Among Secondary School Students, Volume 2, Indian Streams Research Journal, Issue.7, Aug 2012, ISSN:- 7850-2230.
Sarmad, Z, Bazargan, A. (2015). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agha Publishing.
Scafi, m. (2007) Young Students Complex of Citizenship Rights and Population and Realization of the Institute in Mashhad, Journal of Social Sciences, Spring and Summer 2007, 1-33.
Shahram Nia, A. and Imami, p. (2010). Teachers' level of knowledge of political rights literacy, Journal of Political Science, Year 6, Issue 1, pp. 135-166.
Shashikala Gurpur*, Rupal Rautdesai .(2014).Revisiting Legal education for Human Development: Best Practices in South AsiaSocial and Behavioral Sciences 157 (2014) 254 – 265.
Shekari, A and Haji Rashidi, R. (2009). Investigating the level of attention to the components of human rights in the high school curriculum of Iran. Quarterly Journal of Research Innovation. Volume 24, Number 7, pp. 51-78.
Shiani M. and Dadvandi T. (2010). An analysis of the level of awareness of citizenship rights among students, Welfare Planning and Social Development Journal, No. 5.
Shiani, M. (2001). Citizenship and Social Welfare, Scientific Research journal of Social Welfare, First Year No. 4.
Soltani, A. Sharif, M. And Roknizadeh, R. (2010). Review of faculty members' views on the science education curriculum based on the characteristics of the nature of science. Journal of Higher Education Research and Planning, 56: 17-1.
Tilki, m. (2013). Legal Literacy Unit in Education Requirements and Strategies, National Conference on Curriculum Change in Education Courses.
Valikhani Dehghani, M. (2012). Investigating the factors affecting the increase of people's awareness of citizenship rights (Case study: Isfahan city).
W.Laird Hunter. (2010).legal literacy,law now magazine.