بررسی کتاب ریاضی پایه‌ هشتم بر اساس میزان برقراری ارتباط بین دانش رویه‌ای و دانش مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیرریاضی شهر تهران

10.22099/jcr.2020.5818

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب ریاضی پایه هشتم براساس میزان توجه به ارتباط بین دانش‌مفهومی و دانش‌رویه‌ای است، که برای انجام این پژوهش از شیوۀ تحلیل‌محتوا استفاده گردیده‌ است. جامعۀ آماری، کتاب ریاضی پایه‌ هشتم چاپ 1397 و کل محتوای این کتاب، تحلیل شد. ابزار پژوهش، فرم‌های تحلیل محتوای محقق‌ساخته است که به‌منظور اعتباریابی و روایی صوری و محتوایی ابزار از نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران، استادان آموزش ریاضی و معلمان باسابقه‌ ریاضی استفاده شد. همچنین، جهت اعتبار نتایج، ضریب توافق 81% از فرمول پایایی ویلیام اسکات به دست آمد. نتایج نشان داد که در تهیۀ‌ محتوای کتاب توجه کمی به برقراری ارتباط بین دانش مفهومی و رویه‌ای شده و در این بین بیشترین توجه به ارتباط بین دانش مفهومی و رویه‌ها در فعالیت‌ها و کاردرکلاس‌ها است، که البته این تعداد نیز چندان درخور توجه نیستند. بیشترین بخش مسائل کتاب نیز به دانش رویه‌ای اختصاص یافته است. در مجموع می‌توان گفت که محتوای کتاب نگاهی افراطی به آموزش رویه‌ها دارد. لازم است که مؤلفان و دست‌اندرکاران آموزشی در ارائۀ محتوا با توجه به نیازهای جامعه و دانش‌آموزان، فرصت‌هایی برای رشد و پرورش همه‌جانبۀ‌ آنان فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


Akbari Baluch, M. , Esmaeili, M.(2014). Content analysis math problems in the first year in junior high school based on modeling approach. 13th Conference on Mathematics Education, Tehran, Shahid Rajaee Teacher Training University.
Amiri, H. Pandey, Z. Khosro Abadi, H. Davoodi, Kh. Reihani, E. Seyed Salehi, M. & Sadr, M.(2017). 8th grade math textbook of junior high school, Tehran, Iranian textbooks printing and publishing company.
Asadian, S. (2018). The effect of happy and neutral classroom atmosperes on students' attitude toward mathematics curriculum. Journal of Curriculum Research, 8(1), 85-103. doi: 10.22099/jcr.2018.4950.
Byrnes, J. P., & Wasik, B. A. (1991). Role of conceptual knowledge in mathematical procedural learning. Developmental Psychology, 27(5), 777.
Fauzan, A., Armiati, A., & Ceria, C. (2018). A Learning Trajectory for Teaching Social Arithmetic using RME Approach. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 335, No. 1, p. 012121). IOP Publishing.
Fauzan, A. (2002). Applying Realistic Mathematics Education (RME) in teaching geometry in Indonesian primary schools. University Of Twente [Host].
Gooya, Z. Sereshti, H. Teaching calcuiuse: problems & technology (part 1). Mathematics Education Journal, 84, 23(4),28-36.
Gholāmāzad, S. (2015). Assessment of mathematics curriculum of guidance school in Iran according to teachers perspectives. Educational Innovations, 14(1), 96-130.
Hassan Moradi, N. (2006). Entrepreneurship Management. Karaj: Institute for Research and Management education.
Hossieni, A. (2007). Investigating the effects of teachers creativity programs on students’ creativity in their school achievement, and self-belief. Educational Innovations, 6(4), 147-168.
Khoule, A., Bonsu, N. O., & El Houari, H. (2017). Impact of Conceptual and Procedural Knowledge on Students Mathematics Anxiety. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 4(1), 8-17.
Laurens, T., Batlolona, F. A., Batlolona, J. R., & Leasa, M. (2018). How Does Realistic Mathematics Education (RME) Improve Students’ Mathematics Cognitive Achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(2), 569-578.
Levin, M. (2018). Conceptual and Procedural Knowledge During Strategy Construction: A Complex Knowledge Systems Perspective. Cognition and Instruction, 1-31.
National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics (Vol. 1). Reston, VA: NCT M.
Piri, M., Gholipoor, R. (2018). The Study of Sixth-Grade of Primary School Science and Mathematics Teachers’ Guide Books Based on The Eight Elements of Curriculum Development. Journal of Curriculum Research, 8(1), 65-84.
Reyhāni, E., Bakhshalizādeh, S., Moaini, T. (2009). A Study on the Evolution of conceptual and procedural Knowledge of mathematics and the relationship between them. Educational Innovations, 8(1), 27-51.
Rezaei, A. Reyhāni, E. & Yaftian, N. (2014). What strategies do 7th grader students prefer to solve math problems?. 13th Conference on Mathematics Education, Tehran, Shahid Rajaee Teacher Training University.
Rittle-Johnson, B., & Alibali, M. W. (1999). Conceptual and procedural knowledge of mathematics: Does one lead to the other? Journal Of Educational Psychology, 91(1), 175.
Rittle-Johnson, B., & Schneider, M. (2014). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. Oxford handbook of numerical cognition. Oxford, UK: Oxford University Press.
Rittle-Johnson, B., Schneider, M., & Star, J. R. (2015). Not a one-way street: Bidirectional relations between procedural and conceptual knowledge of mathematics. Educational Psychology Review, 27(4), 587-597.
Rittle-Johnson, B., & Star, J. R. (2007). Does comparing solution methods facilitate conceptual and procedural knowledge? An experimental study on learning to solve equations. Journal of Educational Psychology, 99(3), 561.
Saif, A. A. (2017). Modern Educational Psychology, Seventh edition, Tehran; Publishing Douran.
Skemp, R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching, 77, 20-26.
Skemp, R. (1989). Relational Understanding & Instrumental Understanding. trans: Heydari, R & Gooya, Z.2005. Mathematics Education Journal , 81, 23(1) ,4-15.
Star, J. R. (2005). Reconceptualizing procedural knowledge. Journal For Research In Mathematics Education, 404-411.
Schneider, M., & Stern, E. (2010). The developmental relations between conceptual and procedural knowledge: A multimethod approach. Developmental Psychology, 46(1), 178.
Vos, p. Goedhart, m.(2011). Derivatives and applications; development of one student’s understanding,. In Proceedings of CERME (Vol. 7).
Yarmohammadian, M.(2006). Principles of curriculum planning (the nature of curriculum-philosophical, psychological and sociological programs, program evaluation, program content analysis or textbook. Publishing yadvare ketab (Book Memorial). Print XIV.
Yuanita, P., Zulnaidi, H., & Zakaria, E. (2018). The effectiveness of Realistic Mathematics Education approach: The role of mathematical representation as mediator between mathematical belief and problem solving. PloS one, 13(9), e0204847.
Zarabian, F. (2019). evaluating the effect of electronic content based on the principles of multimedia design on the learning of math and science lessons of sixth elementary school students. Journal of Curriculum Research, 8(2), 48-69. doi: 10.22099/jcr.2019.5119.