دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، شهریور 1401، صفحه 1-313 
مفهوم‌سازی برنامه‌درسی تربیت جنسی با تاکید بر نقش خانواده- مدرسه

صفحه 62-88

10.22099/jcr.2022.6765

زهرا حجازی؛ مصطفی قادری؛ علیرضا صادقی؛ پروین صمدی؛ زهرا نیکنام