دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، اسفند 1400، صفحه 1-302 
واکاوی تجارب زیسته معلمان از شرایط حاکم بر سیاست راهبران آموزشی و تربیتی

صفحه 17-42

10.22099/jcr.2021.6455

سهراب محمدی پویا؛ سید طاهر سیدی نظرلو؛ اسکندر فتحی آذر؛ فیروز محمودی


مطالعه فرایند تربیت جنسی نوجوانان ایرانی: نظریه داده بنیاد

صفحه 126-153

10.22099/jcr.2021.6459

داود طهماسب زاده شیخلار؛ احسان عظیم پور؛ علی ایمان زاده؛ محمد عباس زاده


واکاوی مؤلفه‌های سواد فرهنگی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 197-223

10.22099/jcr.2021.6462

فاروق خاکزاد؛ مرضیه دهقانی؛ رضوان حکیم زاده؛ علیرضا صادقی؛ کیوان صالحی