دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-143 
2. نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

صفحه 18-43

10.22099/jcr.2017.4201

شهرزاد راهنما بیات؛ بابک شمشیری؛ مهدی محمدی؛ بهرام جوکار