بررسی میزان تحقق هدف‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه‌ی ششم ابتدایی در دانش‌آموزان شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته‌ی علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان تحقق هدف‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه­ی ششم ابتدایی در دانش‌آموزان شهرستان نور انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بوده است. جامعه­ی آماری این پژوهش متشکل از 836 دانش‌آموز پایه­ی ششم ابتدایی شهرستان نور بود که برحسب جدول کرجسی و مورگان 270 نفر از آن­ها به‌روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به­عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. به­‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسش­نامه‌ای محقق­ساخته با ضریب پایایی 88/0 استفاده شده است. سؤال‌های پژوهش با آزمون‌های آماری تی‌تک نمونه‌ای و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که همه­ی هدف‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه­ی ششم ابتدایی تحقق یافته‌اند )01/0 . هم­چنین، از نظر میزان تحقق این هدف‌ها، «مهارت‌ تأمل در خود» در رتبه­ی اول و «مهارت تخیل» در رتبه­ی آخر قرار گرفته‌اند
)01/0 . بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که دانش‌آموزان به هدف‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایه­ی ششم ابتدایی دست یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها