دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-125 
تجربه زیسته ی دانش آموزان از مدرسه: راهنمای عمل برنامه درسی

صفحه 61-84

10.22099/jcr.2014.3082

مرتضی بینش؛ نرگس کشتی آرای؛ علیرضا یوسفی؛ محمدحسین یارمحمدیان