تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هرمزگان

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

3 عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر استفاده از روش تدریس یادگیری مشارکتی جیکساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان نجف‌آباد می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات شبه آزمایشی با  گروه کنترل و آزمایش است. جامعه­ی این تحقیق شامل کلیه دبیرستان‌های شهرستان نجف‌آباد (18 دبیرستان) در سال تحصیلی90-91 است. به  روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 2 مدرسه به‌صورت تصادفی انتخاب و از بین این دو دبیرستان چهار کلاس به‌عنوان نمونه به‌تصادف انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه­ی احساس تعلق به مدرسه بتی، بری و وات(2005) استفاده شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به‌وسیله‌ی متخصصان تأیید شده است و پایایی این ابزار به روش آلفای کرانباخ77/0به دست آمده است. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیان‌کننده این است که استفاده از روش یادگیری مشارکتی جیکساو دارای تأثیر معنادار در سطح 05/ 0بر احساس تعلق به هم­سالان، مشارکت در مدرسه و مشارکت در جامعه می‌باشد. همچنین  استفاده از روش یادگیری مشارکتی جیکساو در این پژوهش باعث افزایش نمره کل محاسبه شده بر احساس تعلق به مدرسه در سطح 05/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها