ارزیابی تناسب محتوای برنامه درسی تجربه‌ شده دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگی‌های مدیر اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

4 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش، ارزیابی تناسب محتوای برنامه درسی تجربه‌ شده دوره کارشناسی رشته‌های مدیریت (بازرگانی و صنعتی) با ویژگی‌های مدیر اسلامی بود. این پژوهش، جزء طرح‌های ترکیبی، از نوع اکتشافی متوالی و مدل ابزارسازی بود. جامعه آماری شامل تمامی استادان و تمامی دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی رشته‌های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز، در سال تحصیلی 91- 92 بوده است. در مرحله کیفی؛ با استفاده از روش نمونه‌گیری اشباع نظری، تعداد 25 نفر از استادان به عنوان آگاهی‌دهندگان کلیدی (خبرگان) انتخاب و پس از انجام مصاحبه ساخت‌مند با آنان، ویژگی‌های مدیر اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. در مرحله کمّی؛ ابتدا این معیارها در اختیار 30 نفر از استادان یادشده قرار گرفت که مشخص نمایند تا چه حد برنامه درسی تجربه شده این دو رشته باید ویژگی‌های مدیر اسلامی را در دانشجویان ایجاد نمایند. میانه نظرات آنان به عنوان سطح مطلوب درنظر گرفته شد. سپس با استفاده از روش کل شمار، تعداد 119 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه بین آنان توزیع گردید. نتایج نشان داد که میزان تناسب محتوای برنامه درسی تجربه شده در رشته‌های گروه‌ مدیریت با ویژگی‌های مدیر اسلامی، کمتر از سطح مطلوب مورد نظر استادان است. همچنین مشخص گردید که بین تناسب محتوای برنامه درسی تجربه شده‌ی رشته‌های این گروه با ویژگی‌های مدیر اسلامی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها