دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-214 
تأثیر یادگیری موقعیتی تلفیقی بر انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانشجویان

صفحه 177-200

10.22099/jcr.2012.254

فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ فرهاد شقاقی؛ محمد حسین کاوه