امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

3 دانشیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

این مقاله با هدف امکان سنجی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور، در دبیرستان‌های شهر کرمانشاه تهیه شده است. بدین منظور چهار متغیر دانش، نگرش، مهارت و امکانات در دو گروه مدیران و دبیران، مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای یادشده، چهار اقدام ترتیبی «انتخاب، تغییر، تکمیل و تدوین» در زمینه‌ی برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور، مورد شناسایی قرار گرفت و سعی شد پرسش‌نامه‌ای تهیه شود که سنجش هر چهار سطح را شامل شود. ضمن این‌که سؤالاتی نیز طرح شدند که بتوانند تمرکز را بسنجند. در جریان بررسی از پژوهش توصیفی استفاده شد. از جامعه‌ی کل (تمام دبیران و مدیران مدارس متوسطه شهر کرمانشاه) در سال تحصیلی 1389-1388 نمونه 50 مدیر و 300 دبیر به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد، برای توصیف از آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی‌های استنباطی استفاده گردید. نتیجه‌ی کلی پژوهشْ حاکی از آن است که گروه‌های مخاطب دارای دانش کافی، نگرش متوسط و مهارت ناکافی در زمینه‌ی اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور می­باشند و مدارس متوسطه­ی شهر کرمانشاه، برای اجرای برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور، از امکانات مناسب برخوردار نیستند.

کلیدواژه‌ها


الف. فارسی
1. آقازاده، محرم. (1385). طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه‌ریزی درسی تلفیقی مدرسه محور برای مدارس روستایی با کلاس‌های چند پایه. رساله‌ی دکتری. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
2. آهنگران، علیرضا. (1379). بررسی جایگاه مدیریت مبتنی بر مدرسه از دید مدیران مدارس نواحی چهارگانه شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
3. پیری، موسی. (1388). طراحی و اعتبار سنجی الگوی برنامه‌ریزی درسی مدرسه محور.
رساله­ی دکتری
. تهران: دانشگاه تربیت معلم.
  4. تدینی، رباب. (1385). مقایسه تاثیر برنامه درسی مدرسه محور و برنامه درسی مرسوم زبان انگلیسی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش فراگیران بزرگسال زن سال سوم راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. تبریز: دانشگاه تبریز.
5. داودی پور، عبداله. (1387). بررسی زمینه­های اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی مدیران و معلمان مدراس راهنمایی شهر مشهد. فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا. دوره چهارم، شماره 4.
6. ساکی، رضا. (1376). دشواری­های ساختار، تشکیلات و مدیریت در آموزش و پرورش و چشم­اندازهای مطلوب از دیدگاه صاحب­نظران. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
7. فتحی واجارگاه، کورش. (1383الف). بررسی قابلیت اجرایی الگوهای مختلف تصمیم­گیری در برنامه­های درسی مدارس کشور. نشریه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. سال اول، شماره یک.
8. فتحی واجارگاه، کورش. (1383ب). امکان سنجی مشارکت معلمان در فرآیند برنامه­ریزی در نظام آموزش و پرورش ایران. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری­های آموزشی. تهران: وزارت آموزش و پرورش.
9. کاتب دریمی، معصومه. (1379). نگرش سنجی برون سازمان­ها درباره میزان مطلوبیت تمرکز زدایی در نظام آموزش و پرورش فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه شیراز.
10. ملکی، ماندانا. (1385). امکان سنجی اجرای برنامه­ریزی درسی مدرسه محور. پایان نامه کارشناسی ارشد. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.
11. موسی پور، نعمت اله. (1382). مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه. مشهد: به نشر.  
12. موسی پور، نعمت اله. (1387). تمرکز و عدم تمرکز در فرآیند برنامه­ریزی درسی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
13. مهر علی­زاده، یداله.؛ سپاسی، حسین. و آتشفشان، فاطمه. (1384). زمینه­ها و موانع کاربست مدیریت مدرسه محور در ایران: مطالعه­ای در دبیرستان­های دولتی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال دوازدهم، شماره 2.
14. نصر اصفهانی، احمدرضا. (1381). برنامه درسی مدرسه محور، چالش­ها و چشم اندازها. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. جلد 4. شماره 2.
15. یارمحمدیان، محمد حسین. (1381). امکان سنجی و راه­کارهایی برای غیر متمرکز کردن نظام آموزشی و تفویض اختیارات. مجله دانش و پژوهش. شماره 13 و 14.
ب. انگلیسی
16. Adams, D., & Goldbard, A. (1995). Comprehensive cultural policy for the state of California. C. A: icd@wwcd.org [8.21.2002].
17. Ben – Peretz. (1999). Teacher as curriculum. Makers. In: Hussein, T. and Postleth Waite T. N (Eds). International Encyclopedia of Education. pp: 1253-1257. England: Pergamon Press.
18. Fullan, M. (1989). School-based management: Reconceptualizing to improve learning outcomes. Univercity of Torento.
 www.oece.org/oeru/documents/ outcomes. Pdf.
19. Gazile, H. (1998). School-Health management: Theory, research and practice. Colombo: karunarvatne and sonslth.
20. Magzamen, S. (2008). Kichin Asthma: school-based Asthma Education in an urban community. The Journal of School Health.
78(12): 655-665.
21. Marsh, C., Day, C. (1990). Reconceptualization of school-based Curriculum development. New York: the Falmer press.
22. Naido, J., kony, P. (2003). Improving management in the contet of decentralization in Afriea. Association for Development of Education in Afriea.
23. Sabar, N. (1989). school-based curriculum development. International Encyclopedia of Education. Supplementary Volume (1989), N. posthelwaite and. T. Husen (EDS).
24. Skilbeck, M. (2008). School-based curriculum development. London: Harper and Row.