دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-149