تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دوره راهنمایی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

هدف از مطالعه­ی حاضر تحلیل محتوای کتاب­های درسی مطالعات اجتماعی و علوم تجربی دوره­ی راهنمایی بر اساس
مؤلفه­های هوش هیجانی می­باشد. به همین منظور کتاب­های مطالعات اجتماعی و علوم سال اول، دوم و سوم با توجه به مؤلفه­های هوش هیجانی بر اساس چک­لیست دیوید گلمن که شامل 5 مؤلفه و 26 زیرمجموعه می­باشد، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که متداول­ترین مؤلفه­ی­ هوش هیجانی در متن کتاب مطالعات اجتماعی، مؤلفه­ی آگاهی اجتماعی، در تمرین­ها، مؤلفه­ی خودمدیریتی و در تصویرها، مؤلفه­ی مهارت اجتماعی و در متن و تمرین­های کتاب علوم، مؤلفه­ی خودمدیریتی می­باشد. بیشترین میزان توجه در متن کتاب اجتماعی سال اول شامل مؤلفه­ی خودمدیریتی و در سال دوم و سوم، مؤلفه­ی آگاهی اجتماعی و در متن کتاب علوم سال اول مؤلفه­ی انگیزش و در سال دوم و سوم مؤلفه­ی مهارت اجتماعی و خودآگاهی، در تمرین­های کتاب اجتماعی هر سه سال، مؤلفه­ی خودمدیریتی و در تمرین­های کتاب علوم سال اول و دوم مؤلفه­ی خودمدیریتی و در سال سوم، مؤلفه­ی مهارت اجتماعی و در تصویرهای کتاب اجتماعی هر سه سال شامل مؤلفه­ی مهارت اجتماعی بوده است. به هیچ­کدام از مؤلفه­های هوش هیجانی در تصویرهای کتاب­های علوم توجه نشده است. با توجه به نتایج پژوهش در کل می­توان گفت که به مؤلفه­های هوش هیجانی در کتاب مطالعات اجتماعی توجه شده است، در حالی­که به این مؤلفه­ها در کتاب علوم بسیار کم توجه شده است. همچنین مؤلفه­های هوش هیجانی در کتاب­های مطالعات اجتماعی و علوم تجربی به طور منطقی و از یک پایه به پایه­ی دیگر مرتب نشده است.

کلیدواژه‌ها