مقایسه ی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه­ی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان سال اول دبیرستان در درس علوم بوده است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با 2 گروه است. جامعه­ی مورد مطالعه­ی این پژوهش را کلیه­ی دانش‌آموزان دختر پایه­ی اول دبیرستان شهر شیراز که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده‌اند تشکیل می‌دهد. حجم نمونه در این پژوهش 54 نفر از دانش‌آموزان دختر پایه­ی اول دبیرستان بودند که نمونه­گیری به دلیل محدودیت اجرا به‌صورت نمونه­گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش­نامه­ی انگیزش پیشرفت هرمنس (1977) و آزمون یادگیری محقق ساخته (1392) بود و به‌منظور محاسبه­ی پایایی پرسش­نامه­ی انگیزش پیشرفت، از آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی آن 87/. به دست آمد و به‌منظور محاسبه پایایی آزمون یادگیری، از کودرریچاردسون 20 استفاده شد و میزان پایایی آزمون یادگیری 73/. به دست آمد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شد و نتایج زیر به دست آمد: روش مبتنی بر الگوی گانیه و الگوی دیک و کری تفاوتی در میزان تأثیر بر انگیزش ندارند، اما مشخص شد که بین روش­های آموزشی (گانیه و دیک کری) ازنظر میزان یادگیری تفاوت معنی­داری وجود دارد و روش مبتنی بر الگوی گانیه، بر یادگیری دانش‌آموزان اثربخش­تر است.

کلیدواژه‌ها