تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی پایه‌ی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال بودن براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی 92-1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب هدیه‌های آسمانی پایه‌ی ششم ابتدایی (متن، پرسش‌ها و تصاویر) از منظر فعال و غیر فعال بودن بر اساس روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 92-1391 بود. جامعه‌ مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب هدیه‌های آسمانی پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ششم بود. کل کتاب به عنوان نمونه، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تحلیل مبتنی بر روش ویلیام رومی است که براساس مبانی نظری تهیه و روایی آن توسط متخصصان علوم‌تربیتی تأیید شد. واحد مطالعه درس‌های مندرج در کتاب و واحد تجزیه و تحلیل، متن، پرسش‌ها و تصاویر کتاب است که بر اساس مقوله‌های فعال و غیرفعال توسط فرمول ویلیام رومی تحلیل و ضریب درگیری آن‌ها مشخص شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که متن کتاب هدیه‌های آسمانی با ضریب درگیری 02/0 ، متنی غیرفعال و غیر پویاست و بیشتر به بیان حقایق و ارائه‌ی اطلاعات می‌پردازد. پرسش‌های کتاب با ضریب درگیری 36/1 نشان می‌دهد که پرسش‌ها فعال و پویا هستند و زمینه را برای یادگیری فعال فراهم می‌کنند، اما تصاویر کتاب هدیه‌های آسمانی با ضریب درگیری 25/0 نشان دهنده‌ی غیر‌فعال و غیر‌پویا بودن تصاویر است و زمینه را برای فعالیت فراهم نمی‌کند. بنابراین، متن و تصاویر کتاب هدیه‌های آسمانی پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ششم ابتدایی 92-1391 به روش غیرفعال و پرسش‌های کتاب به روش فعال تدوین شده‌اند.

کلیدواژه‌ها