تدوین الگوی توسعه‌ی‌حرفه‌ای معلمان چندپایه مبتنی بر نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 آموزگار دوره ابتدایی، ابواب جمعی اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

چکیده

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی مناسب برای توسعه‌ی‌حرفه‌ای معلمان چندپایه بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد .مشارکت­ کنندگان بالقوه پژوهش کارشناسان و معلمان چند پایه بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها از مصاحبه نیمه ‏ساختار‌یافته استفاده شد. جمع آوری داده‌ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. کیفیت یا اعتبار پژوهش با روش‌های درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم، بررسی توسط اعضا و زاویه بندی روش شناختی رعایت گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ­ها از کد­گذاری سه مرحله ‏ای باز، محوری و انتخابی استفاده شد. طی مراحل سه­ گانه تحلیل داده ­ها ۳۷۱ کد باز و 25 کد محوری و 6 کد انتخابی حاصل و در قالب ابعاد شش گانه مدل پارادایمی شامل شرایط علی (فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان چندپایه و کمبود منابع مالی)، پدیده محوری «توسعه حرفه‌ای معلمان چندپایه» (شایستگی آموزشی، شایستگی‏ های روان‏شناختی، شایستگی مدیریتی، شایستگی اخلاقی و شایستگی اجتماعی)، راهبردها (سیاست‌گذاری و تدوین قوانین حمایتی از معلمان چندپایه، برنامه‌های توانمندسازی و دانش افزایی معلمان چندپایه، تدوین محتوای آموزشی مناسب و در دسترس، افزایش بودجه و ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از مدارس چندپایه)، شرایط زمینه‌ای (بعد فرهنگی، بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد تاریخی و بعد سیاسی)، شرایط محیطی مداخله‌گر(ضعف بنیه علمی معلمان، عدم ‏برخورداری از حمایت سازمانی لازم، محرومیت روستا، مشکلات ناشی ازدورافتادگی مناطق محروم و عوامل ساختاری) و پیامدها (پیامدهای توسعه حرفه‌ای برمعلمان، پیامدهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر دانش‌آموزان و پیامدهای توسعه حرفه‌ای معلمان بر جامعه) جای گرفتند. یکپارچه‌سازی کد­ها بر مبنای روابط موجود بین آن‌ها حول محور توسعه حرفه‌ای ­معلمان چندپایه در فعالیت‌های حرفه‌ای، شکل‌دهنده مدل پارادایمی است که توسعه حرفه‌ای معلمان­ چندپایه را منعکس می­ کند. نتایج نشان داد توسعه حرفه‌ای معلمان چندپایه فرایندی پیچیده و چند‌ وجهی بوده و نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان، جامع‌نگر و تخصصی است. اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح می تواند چشم‌انداز روشن و امید‌بخشی را در جهت نیل به هدف مطلوب توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Aghazadeh, Moharram and Fazli, Rokhsare. (2010). Teaching guide in multi-graded classes. Tehran: Aizh. [Persian]
Alphonso, T. B. (2012). Determining impact: using formative evaluation in a professional development program for teachers of mathematics and science. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College.
Asdaki, Pari. (2001). Investigating the problems of existing methods in multi-grade classes and presenting more suitable teaching methods in these classes in Golpaygan city, Golpaygan city education research plan. [Persian]
Bandura, A. (1997). (1997a). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Beihammer,K.H & Hascher.T (2015)."Multi-grade teaching practices in Austrian and Finnish primary schools". International Journal of Educational Research, 74: 104– 113.
Birch, Ian and Lally, Mabbeck. (2000). Multigrade teaching in primary schools, translated by Parivash Jafari, Tehran: International Scientific Cooperation Office of the Ministry of Education and Metacognitive Publications of Andisheh. [Persian]
Danaeifard, H. (2005). Inductive Approach To Building Theory: Grounded Theory Strategy. Daneshvar Raftar, 12(11), 57-70. [Persian]
Darwishnour, R. (2020). Identifying barriers to the use of new teaching methods in multi-grade classrooms from the perspective of professors on the campuses of Farhangian University in Mazandaran Province. Master Thesis, Shahed University, Faculty of Humanities. [Persian]
Demirel, T., & Kurt, T. (2021). Evaluation of boarding secondary schools in terms of educational equity. Journal of Qualitative Research in Education, 26, 53-87. https://doi.org/10.14689/enad.26.3
Ebrahimi, S. (2022). Systematic review of multigrade classrooms studies. Research in Curriculum Planning, 18(71), 101-131. doi: 10.30486/jsre.2022.1942509.2007
Esmaeeli, Mosayeb. (2016). Investigating the relationship between the problems of multi-graded classes with the motivation of students' academic progress and the work motivation of elementary school teachers in Miandoab city in the academic year of 1994-1995, master's thesis in educational planning.  [Persian]
Ezzati, Kh. (2020). A study of teaching methods and strategies in multigrade classrooms with emphasis on self-directed learning method. Management Research in the Islamic World, 2 (2), 61-90. [Persian]
Fakuhi, Nasser. (1997). Inequality and Deprivation, Architecture Studies and Research Center, Tehran. [Persian]
Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2001). Supervision and instructional leadership: A developmental approach. Allyn & Bacon/Longman Publishing, a Pearson Education Company, 1760 Gould Street, Needham Heights, MA 02494. Web site: http://www. abacon. com.
Hassel, E. (1999). Professional development: Learning from the best. Oak Brook, IL: North Central Regional Educational Laboratory.
hematinejad, M., hamidi, M., & alahyari, M. (2012). The Relationship between Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior in Experts of National Olympic and Paralympic Academy of Iran. Sport Management Journal, 4(13), 27-43. doi: 10.22059/jsm.2012.28711.[Persian]
Kamel, S. (2013). Multigrade education: application and teacher preparation in Egypt.
Klidari, A. (2020). Identifying the most effective method of teaching multi-grade nomadic classes in education in Razaviyeh region. Master's Degree, Sanabad Golbahar Higher Education Institute. [Persian]
Kohandel, Marzieh. (2021). Common practices of teachers from multi-graded schools. In Maryam Shahrabadi (collector). Multigrade classes (pp. 114-120). Tehran: Harizi Educational Research and Program Organization, Publications and Educational Technology Office. [Persian]
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of management, 33(3), 321-349.
Mason, D.A, and Burns, RB. (2014). "A Review of the literature on combination classes". Riverside: University of California, California educational research cooperative.
Matshidiso, J (2014)." Quality Basic Education for all Challenges in: Multi- grade Teaching in Rural schools". Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome- Ital.5(1).531-536.
Mehromhammadi, Mahmoud. (2013). Rethinking the Process of Teaching-learning and Teacher Training, Third Edition, Tehran: Madrese Publications. [Persian]
Mkosana, C., Kapesa, M. J. (2007). Multigrade teaching, translated by Moharram Aghazadeh. Tehran: Aizh. [Persian]
Mortazavizadeh, Seyyed Heshmatolah. (2015). Management and planning of multi-graded classes. Tehran: Korosh. [Persian]
Moslehabadi, Massoud; Alborziyan, Mohammad; Pelevardi, Nayereh; Naghizadeh, Ahmad; Nouri, Yousef and Kamari, Mehdi. (2013). Statistical Yearbook of the Ministry of Education. Tehran: Borhan Cultural Institute. [Persian]
Nazari, A. (2020). Identifying sources of job stress in multigrade teachers: A qualitative study. Master Thesis, Zanjan University, Faculty of Humanities. [Persian]
Pourghayoumi, Ali. (2022). Multi-grade classes in the language of statistics and figures, Journal of elementary education, 26 (1), pp 26-27. [Persian]
Richardson,k. (2001). The standpoint collegian a ground master characteristic, The Journal of curriculum, 26, pp39-49.
Strauss, Anselm L. & Corbin, Juliet (1998), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Taherizadeh, Samaneh. (2013). Measuring and comparing the internal effectiveness of multi-grade and single-grade lesson categories in the primary schools of central province during the seals of 2016 to 2019, Master's thesis in Curriculum Planning of Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [Persian]
Tayoni, A. C., & Abocejo, F. T.(2023). The Multigrade Education Program: A Policy Evaluation, International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR),7(1),1-6.
Vaillant, Denise, y and Manso, Jesús, (2013), Teacher education programs: learning from worldwide inspiring experiences, JOURNAL OF SUPRANATIONAL POLICIES OF EDUCATION, n 1, 94-115.
Vasquez-Martinez, C. R., Flores, F., Gonzalez-Gonzalez, F., Zúñiga, L. M., Guerra, M., Espino, P., ... & Torres-Mata, J. (2021). A sketch of reality: The multigrade classroom in context of the reform of basic education. BCES Conference Books, 2021, Volume 19. Bulgarian Comparative Education Society. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED613948.pdf
Veeon, S. (2002). Cognitive and Non Cognitive Effect of Multi – Age Classes. Best Evidence Synthesis. Review of Educational Research. 65 (4).
Zare Khormizi, H., Saadatmand, Z., & Keshtiarai, N. (2020). Effective communication strategies in multilevel classrooms based on teachers' lived experiences. Education in Law Enforcement Sciences, 7 (25), 287-308. [Persian]