معلم زنده است زنده تر از پیش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

یکی از بحث ‏های داغ پیرامون معلم و مدرسه ایرانی در ابتدای قرن پانزدهم، موضوع «مرگ مدرسه و معلم» است! این نظریه مبتنی بر شواهدی است که واقعی هستند. همین موضوع موجب است تا توجه پژوهشگران رشته ‏های مختلف به آن جلب شود. آنچه در بنیاد این نظریه قرار گرفته، نتایج عملکرد شاگردان در آزمون های داخلی و جهانی است. عملکرد شاگردان در آزمون‌های مدرسه ‎ای و در آزمون ورودی دانشگاه ها و همچنین در دو آزمون جهانی تیمز و پرلز شاهد اصلی در ساخت نظریه مذکور است. با وجود این، پژوهشگران به جنبه ‏های تجربی خود و گزارش های پژوهشی هم ارجاع می‏دهند. حتی اگر شواهد این نظریه پذیرفته شود، باز هم این نوع نظرورزی را می ‎توان درک سطحی شواهد یا «نظریه ‎پردازی بد» نامید. آنچه عملکرد شاگردان را شکل می‏دهد، فقط دانستن و یادگیری نیست. بیش از یادگیری و دانستن، موضوع خواستن و میل به اعلام دانایی مطرح است؛ که با متغیرهای متعدد اجتماعی در ارتباط است. اینکه شاگردان حاضر باشند در موقعیت آزمون، به پاسخدهی بر اساس توان خود اقدام کنند، جای سوال دارد؛ اما، واقعیت دارد که آنان از آنچه در مدرسه می گذرد، گریزان هستند و اینکه همین اشخاص در موقعیت‏ های عمل مشابه نشان داده‎اند که دارای توانایی لازم می باشند.

کلیدواژه‌ها


Arendt, Hannah. (1389). Human condition, translated by Masoud Alia, Tehran: Qaqnos.
Ahmadzadeh, Sara; Niknam, Zahra and Fazeli, Nematullah. (1402): "Description of first grade Kurdish students' experience in facing school discourse"; Curriculum Studies: Year 18, No. 68, Spring 1402, 1-32.
Ilyich, Ivan. (1389): Deschooling of society. Translated by Shikhavandi referee. Tehran: Gisa.
Bagheri, Khosrow. (2019): Human agency; A religious and philosophical approach. Tehran: Rosh Jovan.
Toffler, Alvin. (1372): The shock of the future. Translated by Heshmatullah Kamrani. Tehran: Simorgh.
Thorne, Alan. (2018). Equality and Difference: Can We Live Together?, Translator: Salman Sadeghizadeh, Tehran: Third.
Palmer, J. Parker. (1400): Courage to teach: a journey into the teacher's inner world, translated by Nogol Rouhani, Tehran: Hosh Nab.
Tasnim news agency (1401): "Strange performance of entrance exam candidates according to statistics: zero and negative percentages"; https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/03/07/2717892
Khwaja Shamsuddin Mohammad Tabrizi. (2016): Shams articles, edited by Mohammad Ali Mohad, Tehran: Center.
Khayam Nishabouri, Omar. (1401): Diwan Poems, https://ganjoor.net/khayyam/robaee/sh141/
Diane Ravitch. (2018): The death and life of America's unique public school system (how the test and the right to choose a school have led to the weakening of education); Translated by Samad Yazidi. Babolsar: Mazandaran University.
Sanai Ghaznavi, Abul Majid. (1401). Diwan of poems. https://ganjoor.net/sanaee/divans/robaee-sanaee/sh17/
Fazli, Nematullah. (1401 A). The death of the school or the death of the subject? Curriculum Studies, 17(66), 5-40.
Fazli, Nematullah. (1401 B): School issue: critical rethinking in Iran's education. Tehran: pure intelligence
Qaidi, Yahya. (2018): "The school is going to die by being empty of competence and emphasizing memory"!, report of the meeting: "Death of the school": https://www.asriran.com/fa/news/679321/
Menadi, Alireza. (1401): "The average GPA of the country's students is 11.5"! Khabarban news agency: https://35908049.khabarban.com/
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein. (1382): Tafsir al-Mizan, translated by Seyyed Mohammad Baqer Mousavihamdani, Qom: Islamic Publishing House.
Musapour, Nematullah. (1401 A): Description of the distress of education and curriculum in Iran, Qom: Fanus Andisheh.
Musapour, Nematullah. (1401 b). "Slave breeding or slave breeding? What path did Iran's education and curriculum take in the 14th century and where is it headed?". curriculum studies; 17(64), 1-56.
Musapour, Nematullah. (2006): "Compilation for Burial!: A Critique of Education and Curriculum Policy Documents in the Islamic Republic of Iran"; The 5th National Conference of Curriculum Studies Association, Shiraz.
May, Rollo. (1400): Man in search of himself; Translated by Mehdi Soraya. Tehran: Danje, 13th edition.
Naderi, Maryam and Musapour, Nematullah. (1400): Identity: Being or Becoming?, Tehran: Farhangian University.
Nazari, Morteza et al. (2017). The death of the school: critical discourses in Iran's education, Tehran: Mashakh Shab.
Ministry of Education (1402): comprehensive database of the fundamental transformation document of education: http://sanadtahavol.ir/
Havas Beigi, Fatemeh and Sajjadi, Seyyed Mehdi. (1401). "How to represent national unity in the content of textbooks of Iran's elementary education". Curriculum Research, 12(1).
Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. California: Stanford University Press.