رویکردی پدیدارشناسانه به تجارب مدیران مدارس از توسعه مشارکت زیست‌محیطی فراگیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب مدیران از توسعه مشارکت زیست‌محیطی فراگیران و بررسی موانع و چالش‌های آن‌ها در مدارس شهر سنندج انجام شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام ‌شده و در ابتدا ۱۶ مدرسه از بین مدارس شهر سنندج به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهدات میدانی و اطلاعات رسانه‌ای بوده و داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش تحلیل مضمون Atride-Sterling کدگذاری شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که مدارس برای حمایت از محیط‌زیست اقداماتی انجام داده‌اند؛ این اقدامات بعد از کدگذاری در ۶ مقوله افزایش اطلاعات محیط زیستی دانش آموزان، توسعه عملکرد محیط زیستی دانش آموزان، میانوندی پیوند خانواده‌ها با طبیعت، بهسازی بافتار و شرایط فیزیکی در مدارس، ترفیع دانش آموزان به سفیران تندرستی در جامعه، افزایش بازدهی در مصرف منابع طبیعی دسته‌بندی شدند و در مورد چالش‌ها و موانع مدیران برای انجام اقدامات محیط زیستی 5 مقوله محدودیت‌های تشکیلاتی، تعلیماتی، بصیرت مدنی، تسهیلاتی و ساختاری-مکانی به دست آمد. در این‌ بین محدودیت‌های تشکیلاتی و تعلیماتی دارای بیشترین فراوانی بودند که باید مورد توجه قرار گیرند و در پایان پیشنهاد می‌گردد مسئولین ضمن در نظر گرفتن آموزش محیط زیستی جز اهداف ثابت آموزشی و ادغام آن در آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و اعطای تسهیلات لازم، واحد مستقل درسی و دبیر تخصصی از فعالیت‌های محیط زیستی مدارس ارزشیابی دوره‌ای به عمل‌آورند.

کلیدواژه‌ها


Aarnio-Linnanvuori, E. (2019). How do teachers perceive environmental responsibility? Environmental Education Research25(1), 46-61.
Akbari Armand, M., Babaei, F., Moharram Nejad, A., & Moharram Nejad, N. (2020). Comparing the level of knowledge and environmental attitude of high school students in an environmental school and a non-environmental school in order to achieve the goals of sustainable development. Sustainability Development and Environment, 1(2), 87-96.
Andoz, A. (2017). Investigating the status of environmental education in schools. Environmental Education, 32(1), 57-59
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.
Barshadt, N., Shauaai, H. & Rezvani, A. (2019). Explaining the components and indicators of environmental sustainability of educational spaces in Iran with an emphasis on evaluation systems of educational green spaces. Environment, 45(1), 171-192{Persian}
Creswell, J. W. (1945). Qualitative research method and design: choosing from among five approaches, translated by: Tahmourth Hasanqolipour, Ashkan Elhiari, and Mojtaba Berari (2011). Tehran, Negah Danesh
Dibai, Sh., Lahijanian, A. (2009). Examining middle school curricula with emphasis on environmental education. Environmental Science Quarterly, 6(3), 177-184{Persian}
Falkenberg, T., & Babiuk, G. (2014). The status of education for sustainability in initial teacher education programmes: A Canadian case study. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(4), 418-430
Ghazi, I., Melai, A. (2015). Environmental instability in the Middle East and cultural and managerial policy challenges: a comparative study of Iran, Turkey and Saudi Arabia. Political Science, (12) 37, 124-144{Persian}
Heydari Sarban, V., Saeb, Sh. (2018). Examining students’ views on environmental protection; Case study: high school students of Meshginshahr city. Environmental Science and Technology Quarterly, 21(2), 154-166{Persian}
Hosseinpour, A., Najafi, G., Mirzai, M. (2018). Identification and analysis of environmental protection measures by schools using fuzzy Delphi technique. Environmental Science Studies, (3) 4, 1783-1768{Persian}
Jorabchi, M., Shahrouz Soltani, E. (2015). Investigation of the effect of sustainable educational environment on sustainability education for children. international conference on architecture, civil engineering and urban planning, Tehran {Persian}
Kargozar, M., Mehrmohamadi, M., Talaee, E., & Shobeiri, S. M. (2019). Environmental education and its place in the curriculum of the second elementary course of the Iranian educational system. Environmental education and sustainable development9(2), 115-132{Persian}
Ketlhoilwe, M. J. (2007). Environmental education policy implementation challenges in Botswana schools. Southern African journal of environmental education24, 171-184.
Logar, I. (2010). Sustainable tourism management in Crikvenica, Croatia: An assessment of policy instruments. Tourism management, 31(1), 125-135
López-Alcarria, A., Poza-Vilches, M. F., Pozo-Llorente, M. T., & Gutiérrez-Pérez, J. (2021). Water, waste material, and energy as key dimensions of sustainable management of early childhood eco-schools: an environmental literacy model based on teachers’ action-competencies (ELTAC). Water13(2), 145.
Lotfian, S., & Nasri Fakhrdavoud, S. (2018). Environmental policymaking in Iran: challenges and solutions. Politics Quarterly, 48(1), 121-97{Persian}
Mirmoradi, S. (2017). Nature-based design solutions for primary school educational spaces to achieve the goals of the national curriculum, Curriculum Planning Research, 2(29), 109-131{Persian}
Molanaei, S., Arman, S. (2017). Green School: Managing the use of plants in schools and its role in humanizing modern schools. School Management, 6(1), 121-134{Persian}
Musapour, N. (2002). Fundamentals of Secondary Education Planning. Astan Quds Razavi Publications, Mashhad, first edition {Persian}
Ntona, E., Arabatzis, G., & Kyriakopoulos, G. L. (2015). Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46, 1-15.
Niro, M., & Haji Hossein Nejad, Gh. (2013). The effect of environmental education based on Gardner's theory of multiple intelligences in creating students' attitudes and improving their understanding. Environmental Education and Sustainable Development, 1(2), 1-12{Persian}
Parishani, N., Mirshah Jafari, S. E., Sharifian, F., & Farhadian, M. (2018). The inclusion of environmental education topics in Iranian secondary education textbooks and prioritizing neglected topics. Environmental Education and Sustainable Development7(1), 9-18.‏ {Persian}
Saadati, N., Karimi, D., Manouri, M. (1387). Examining the environmental educational needs of students. Environmental Science and Technology, 16 (93), 501-512{Persian}
Salaran, A. & Safarzadeh, E., Bahmanpur, H. (2013). Inquiry about environmental schools; A review of the world's experiences in environmental education for children. 4th International Conference on New Approaches in Energy Conservation, Tehran {Persian}
Schild, R. (2016). Environmental citizenship: What can political theory contribute to environmental education practice? The Journal of Environmental Education47(1), 19-34.
Shafii Sarostani, M. Nokomand, S. Marzooqi, R.  Turkzadeh, J. (2021). Designing a sustainable consumption pattern in primary school students. Curriculum Researches, 10(2), 1-33{Persian}
Shamsi Papkiadeh, Z. & Sarmadi, M. (2019). Evaluation of the internalization of environmental values ​​in the education system. Man, and Environment, 17(2), 65-78{Persian}
Soleimani, F., Soleimani, J., Shaban Nejadkhas, R. (2019). Identifying obstacles to the development of nature schools. Research in Curriculum Planning, 29(2), 116-132{Persian}
Sulimian Rizi, M. Amini, M. Madani, A. (2019). Evaluation of students' environmental literacy and implementation challenges of environmental education in secondary schools, Curriculum Researches, 9(2), 288-313{Persian}
Supriyatin, S., Nurnawati, N., & Heryanti, E. (2016). Pengaruh Penerapan Active, Joyful, And Effective Learning (AJEL) Pada Materi Perubahan Lingkungan Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa. Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi, 9(2), 69-75
Tomar, A. (2007). Envir0nmental Education, India: Klpaz publications
Zaenuri, Z., Sudarmin, S., Utomo, Y., & Juul, E. (2017). Habituation model of implementing environmental education in elementary school. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia6(2), 206-212.
Zare, A., Ahmadvand, M., Rigi, F. (2019). The Determinants of Environmental Attitude and Behaviour among Students of Shahid Motahari Agricultural Vocational School of Shiraz. Environmental education and sustainable development, 8(3), 53-68{Persian}