ارائه الگوی جاری برنامه درسی با نشاط در دوره ابتدایی: رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار تکنولوژی آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 استادیار برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر  بررسی الگوی جاری نشاط در برنامه ­های درسی مقطع ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده­ بنیاد انجام گرفت. مشارکت­ کنندگان بالقوه پژوهش شامل کلیه کارگزاران دخیل در نشاط در برنامه ­های درسی دوره آموزش ابتدایی بودند که از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاک ‌محور انتخاب شدند. داده ­ها از طریق مصاحبه  نیمه‌ ساختار ‌یافته چهارده نفر از معلمان، پنج نفر از مدیران مدارس، هشت نفر از اولیا دانش ­آموزان جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و گوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ ی بیست و یک مفهوم محوری و هشت مقوله منتخب است که در قالب مدل پارادیمی شامل غفلت از نشاط در برنامه ­های درسی و تربیتی مدارس به عنوان مقوله ‏ی محوری و شرایط علّی (ضعف مدیریتی مدارس، ضعف در فرهنگ آموزشی مدارس، ضعف در روابط اجتماعی دانش آموزان)، عوامل زمینه ­ای (عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل سازمانی و عوامل آموزشی)، شرایط مداخله­­ ای تسهیل‌گر(عوامل شخصیتی و فردی، جذابیت محتوایی کتب درسی، توجه به تفاوت‌های فردی و ارزشیابی کیفی)، شرایط مداخله ­گر محدودکننده (چالش­ های فردی، چالش‌های فرهنگی و چالش‌های مدرسه‌ای)، راهبردها (تعاملات و ارتباطات دانش آموزان، صمیمی سازی فضای کلاسی توسط معلمان، توجه به روش‌های فعال تدریس، پویاسازی فضای فیزیکی) و پیامد (افزایش افسردگی و سرخوردگی تحصیلی) سازمان یافت. بنابراین می­ توان نتیجه ­گرفت توجه به زمینه های فرهنگی- اجتماعی، سازمانی و آموزشی در تلفیق نشاط در برنامه ­های درسی مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


Abedi, M., Ahmadi, A., & Nasuhi, M. (2014). Investigating the relationship between the level of happiness and educational factors of Mobarakeh high school students. Knowledge and Research Quarterly in Psychology, 5(2), 36-50. [Persian].
Abedi, Mohammadreza; Ahmadi, Ahmad and Nasuhi, Mohammad (2013). Investigating the relationship between the level of happiness and educational factors of Mobarakeh high school students. Knowledge and Research Quarterly in Psychology, 5(2), 36-50.
Aflaki Fard, H., & Bazm, Q. (2018). The effect of educational atmosphere on students' happiness and learning. Journal of New Achievements in Humanities Studies, 1(2), 43-77. [Persian].
Aflaki Fard, Hossein; Bazm, Qasim (2017). The effect of educational atmosphere on students' happiness and learning, Journal of New Achievements in Humanities Studies, 1(2), 43-77.
Ahn, N., Garcia, J. R., & Jimeno, J. F. (2004). The impact of unemployment on individual well-being in the EU. Europen Network of Economic Policy Research Institutes, 29( 11), 65-89.
Alam, A., & Mohanty, A., & Alam, S. (2022). 'Happiness Curriculum' and the Pedagogical Tools for its Effective Transaction : A Systematic Literature Review. Envisioning India’s Futur, 4(5), 56 - 77.
Bajaj, B., Gupta, R., & Sengupta, S. (2019). Emotional stability and self-esteem as mediators between mindfulness and happiness. Journal of Happiness Studies, 20(7), 2211–2226.
Bakosh, L. S., Snow, R. M., & Tobias Mortlock, J. M.  (2016). Maximizing Mindful Learning: Mindful Awareness Intervention Improves Elementary School Students’ Quarterly Grades. Mindfulness, 7(1), 26-42.doi: 10.1007/s12671-015-0387-6
Bird, J. M., & Markle, R. S. (2012). Subjective well-being in school environments: Promoting positive youth development through evidence-based assessment and intervention. American Journal of Orthopsychiatry, 82(1), 61-66
Calp, S. (2020). Peaceful and Happy Schools: How to Build Positive Learning Environments. International Electronic Journal Of Elementary Education,12(4), 311-320.
Chernik, V., Afonkina, I., & Kuzmicheva, T. (2021). Pedagogy of Happiness: A Russian View. Education Sciences, 11(503), 1-12.
Clair, A. (2012). The relationship between parent’s subjective well-being and the life satisfaction of their children in Britain. Child Indicators Research, 5(4), 631-650.
Corbin, J., & Strauss, A.L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. 3rd ed. Washington DC: Sage Publications, Inc.
Creswell, J.W . (2017). Qualitative scanning and research design: selection from five approaches (narrative research, phenomenology, foundation data theory, ethnography, case study). (Hassan Danaei, Fard and Hossein Kazemi, translator). Tehran: Saffar Publications. (Persian)
Dehghani, M. D., Khossofat, S. (2019). Clarifying the objectives of the happy curriculum based on Islamic teachings. scientific bi-quarterly - promotion of educational sciences from the perspective of Islam, 6(10), 5-29. [Persian].
Dehghani, Marzieh Dayalmeh, Niko, Khossofat, Sakineh (2017). Clarifying the objectives of the happy curriculum based on Islamic teachings, scientific bi-quarterly - promotion of educational sciences from the perspective of Islam, 6(10), 5-29.
Desan, P.H., Setton, M.K., Holzer, A.A., Young, K.C., Sun, Y., He, F., Li, B., Weinstein, A.J., & Yu, X. (2021). Attitude Change after a Curriculum on the Science and Philosophy of Well-Being and Happiness for High School Students: A Classroom-Randomized Trial. British Journal of Educational Psychology, 91(4), 1333-1349.
Diener, E. (1999). Subjective well-being. Psychology in Bulletin, 95(2), 542-575.
Gupta,V (2020). ENRICHING Happiness Curriculum At Schools: Designing Activities in the  context of Happiness. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), 7(2),45-56.
Jafari, P., Talebzadeh, F. (2010). Presenting a model for vitality and happiness in elementary schools in Tehran. Educational Leadership and Management Quarterly, 4(4), 9-32. [Persian].
Jafari, Paryosh, Talebzadeh, Fatemeh (2009). Presenting a model for vitality and happiness in elementary schools in Tehran, Educational Leadership and Management Quarterly, 4(4), 9-32.
Kaur, J; Sharma, A (2021). Conceptual ECCE Happiness Framework for Preschools: To Introduce Importance of Happiness to Promote Social and Emotional Competence in Preschool Children, SAGE Open,11(3), 25-49.
Khodaei, Z. (2011). God, how can I be happy?. Qom: Qalam Zanan Publications. [Persian].
Khodaei, Zubaydah (2010). God, how can I be happy? Qom: Qalam Zanan Publications.
Lee, J. (2016). Education and Happiness in Ancient Asian Wisdom: Reflections from Indian & Chinese Classics, ERIC_Number: ED570181
Moskowitz, S., & Dewaele, J.M. (2019) Is teacher happiness contagious? A study of the link between perceptions of language teacher happiness and student attitudes. Innovation in Language Learning and Teaching, https://doi.org/10.1080/17501229.2019.1707205
Seligman, M. & Adler, A. (2019). Positive Education In Global Happiness Council. Global Happiness and Wellbeing Policy Report, 5(7), 53-72.
Seligman, M. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Free Press; Reprint edition, 5(7), 21-37.
Singh, A. (2019). Happiness Curriculum: Transformative Process to Ensure Holistic Child Development. Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education [JASRAE]. 16(5), 874-876.
Sobel, D. (2020). School Outdoors: The Pursuit of Happiness as an Educational Goal. Journal of Philosophy of Education, 54(4), 1064-1070.
Suma, P., Mohan, K. (2020). Inculcating Happiness and Well-being in Private Schools a Study of Influencing Factors on Teachers in Visakhapatnam City. International Journal of Advanced Research in Management, 11(3), 21-45.
Talebzadeh, F., & Samkan, M. (2011). Happiness for our kids in schools: A conceptual model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 29(4), 1462 – 1471.
Ventura, S. (2020). The High Schooler's Guide to Happiness. Educational Leadership, 77(6), 78-81.
Yucel, D., & Vogt-Yuan, A. S. (2016). Parents, siblings, or friends? Exploring life satisfaction among early adolescents. Applied Research Quality Life, 11(4), 1399-1423.