طراحی چارچوب برنامه درسی سواد مدنی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، شیراز، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شیراز

5 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش کیفی از نوع مطالعه موردی، طراحی چارچوب برنامه درسی سواد مدنی کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران بود. مشارکت کنندگان بالقوه، سه گروه شامل 30 نفر از معلمان نمونه استانی اداره کل آموزش و پرورش فارس، 9 نفر از اعضاء هیأت علمی جامعه شناسی دانشگاه شیراز و 27 نفر از سرگروه‌های مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش فارس بودند، که به شیوه هدفمند و با استفاده از روش نمونه‌گیری گروه بارز با رعایت قاعده اشباع شدگی، جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. روش گردآوری داده‌های پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که داده‌ها به شیوه تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در این فرایند چارچوب برنامه درسی سواد مدنی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی با 10 عنصر، تحت عناوین منطق و چرایی، اهداف، محتوا، موادو منابع یادگیری، فعالیت‌های یادگیری، نقش معلم، گروه‌بندی یادگیرندگان، زمان آموزش، مکان آموزش و ارزشیابی همراه با مولفه‌های مربوط به هر عنصر طراحی گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که کسب سواد مدنی منجر به مشارکت فعال دانش آموزان در امور مختلف مدنی و همچنین باعث توسعه انسانی و کاهش فقر فرهنگی در جامعه می‌گردد. توسعه و پرورش سواد مدنی دانش آموزان در مدارس پیامدهای فردی و جمعی برای جامعه به دنبال دارد. شکل گیری سواد مدنی دانش آموزان اقدامی موثر جهت اجتماعی نمودن دانش آموزان به عنوان شهروندان آینده می‌باشد که نیازمند توجه برنامه ریزان و سیاستمداران به این راهبرد آموزشی است. حاصل این پژوهش چارچوب برنامه درسی سواد مدنی بود که به برنامه ریزان و مولفان کتب درسی توصیه می‌شود با توجه به این چارچوب، فصلی را جهت کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی تولید و طراحی نمایند.

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh Shahri,S. Shafizadeh,A & Soleimani ,R. (2020).Designing a professional citizen      training model in  education based on data base theory. Islamic lifestyle based on health, 5(3), 129-139[Persian].
Adib Menesh, Marzban (2013). Basics of curriculum planning, Aristotle Publishing House, Iran Publishing House, 2013 [Persian].
Ahmad, I. (2004). Islam, Democracy & Citizenship Education: An Examination of the  Social Studies Curriculum in Pakistan. Current issues in comparative education, 7(1), 39-49.
Ahmadi, P. (2017). The place of citizenship education and citizenship rights in the social studies curriculum of elementary school. Journal of Bio-Scientific Research Ethics, 8(1), 55-68. [Persian]
Bäckstrand, K. (2003). Civic science for sustainability: reframing the role of experts, p                makers and citizens in environmental governance. Global Environmental Politics, 3(4), 24- 41.
Barkhordari, M. (2013) Explaining and evaluating the challenges of civic education in the education system of the Islamic Republic of Iran, Master's thesis, Tarbiat Modares University. [Persian]
Barton, D., & Papen, U. (Eds.). (2010). The anthropology of writing: Understanding textually            mediated worlds. A&C Black.
Clark, V. L. P., Creswell, J. W., Green, D. O. N., & Shope, R. J. (2008). Mixing quantitative and qualitative approaches. Handbook of emergent methods, 363.
Collins, J. (1995). Literacy and literacies. Annual review of anthropology, 24(1), 75-93.
Creswell, J. W., Klassen, A. C., Plano Clark, V. L., & Smith, K. C. (2011). Best practices for mixed methods research in the health sciences. Bethesda (Maryland): National Institutes of Health, 2013, 541-545.
    Dahlan,u. , p and sapriya .(2019). Youth perception of civic literacy- based education in Millennial Eva, Indonesia university of education Bandang,Indonesia.
Dudley, R. L., & Gitelson, A. R. (2002). Political literacy, civic education, and civic              engagement: A return to political socialization?. Applied Developmental Science, 6(4), 175-182 
Duranti, A. (2011). Linguistic anthropology: Language as a non-neutral medium. The Cambridge handbook of sociolinguistics, 28-46.
Fahimi, Shahla (1400). Education spaces. Ministry of Education, Education Research and Planning Organization. Bureau of Publications and Education Technology. First edition, 1400. [Persian]
Farahini, M. (2015). The communication virtue-oriented citizenship education model: a model for political and social education. Quarterly Journal of Research in Islamic Education, 24(31), 67-90. [Persian]
Fathi Vagargah , K.(2020).Basics and Main Concepts of Curriculum Development Publication. .Elm Ostad .  [Persian]
Fathi Vajargah, K. (2019). Basic principles and concepts of curriculum planning, Science of Teachers Publishing.  [Persian]
Fathi Vajargah, K. (2016). What is the curriculum? Tehran: Mehraban Publishing Institute.
Gee, J., & Gee, J. P. (2007). Social linguistics and literacies: Ideology in discourses. Routledge .  [Persian]
Ghasempour Moghaddam, H. (2017). Foundations and elements of the curriculum in Waldorf            schools in Germany. Research in Curriculum Planning, 14(54), 1-7 .  [Persian]
Ghayab, A. (2019). The educational leadership literacy of school principals in the education system: a hybrid approach. PhD thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University.  [Persian]
Habibah, S. M. (2021, December). Global Citizenship Education; A Framework of Civic Literacy in Indonesia. In International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021) (pp. 625-628). Atlantis Press.
Hanmore-Cawley, M., & Scharf, T. (2018). Intergenerational learning: Collaborations to develop civic literacy in young children in Irish primary school. Journal of Intergenerational Relationships, 16(1-2), 104-122.                                                                                               
Hashemi, S., A. (1389). Investigating the use of citizenship education concepts in the content       of middle school social studies books from the teachers' point of view. Educational Leadership and Management Quarterly, 4(1), 141-160. [Persian]                                                            
Hashemianfar, A., Hejazi, S. N., Arezi, M., & Heydarkhani, H. (2014). A Study on the Effect      of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights. IAU International Journal of Social Sciences, 4(1), 11-18. [Persian]                                              
Hassanzadeh, Z. (2009) . Examining the position of civil education in social education textbooks of middle school year 88-89, Payam Noor University, Tehran, master's thesis. [Persian]
Holden, C., & Clough, N. (1999). Children as Citizens: Education for Participation. British Journal of Educational Studies, 47(3).
Jamali Tashekand, M, Talibzadeh Nubarian and Abolghasemi, M. (2012). Analysis of the position of the components of citizenship education in the content of the social sciences curriculum of secondary school. Research in curriculum planning, 10(37), 1-19. [Persian]
Jovanmard, A. (1400). Critical literacy of students in higher education, theory-building meta-synthesis approach, PhD thesis, Shiraz University.  [Persian]
Kazemi, Ehsan (2019). Citizenship from principles to practice. Isfahan, Publications of Isfahan Municipal Culture and Entertainment Organization.
Khosravi, in (2019) the concept and importance of the place of the element of learning activities in the curriculum, Iranian Curriculum Encyclopaedia. [Persian]
Mansouri, Abbas, Hashemi, Qaltash, Abbas, Ranjbar, & Mukhtar. (2020). Validation of media literacy curriculum model in Farhangian University. Educational Management Innovations, 16(1), 108-129. [Persian]
Lankshear, C. (1999). Literacy studies in education: Disciplined developments in a post-disciplinary age. Publised in M. Peters (Ed.), After the Disciplines.
Marsh, Colin J., Willis, George. (2017). Theoretical and practical foundations of curriculum planning, translated by Seyyed Ahmad Madani, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt), Humanities Research and Development Institute. [Persian]
Marzooqi, R. (2018). Paradigms of science and curriculum theories, Avai Noor Publications. [Persian]
Marzouqi, R. (1379). Political education in the education system of the Islamic Republic of Iran, doctoral dissertation, Tarbiat Modares University. [Persian]
Masny, D. (2010). Multiple literacies theory: How it functions, what it produces. Perspectiva, 28(2), 337-352.
Mehrmohammadi, M. (2009). Curriculum: theories, approaches and perspectives. Tehran: samt& Behnashr press.  [Persian]
Mehromhammadi, M. (2017). Viewpoints, Approaches and Perspectives curriculum. Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt), Institute of Research and Development of Humanities. [Persian]
Mirza Beigi, A. (2018) Curriculum planning and lesson plan. Tehran: Yastroun Publications. [Persian]
Miller, J. D. (2000). Civic scientific literacy: A necessity in the 21st century.
Mohammadzadeh, K, Marzouqi, R, Sadeghi and Mohammadi, M. (2019). Designing a legal literacy curriculum. Research in curriculum planning, 16(63), 35-48. [Persian]
Moss, P. A., Phillips, D. C., Erickson, F. D., Floden, R. E., Lather, P. A., & Schneider, B. L. (2009). Learning from our differences: A dialogue across perspectives on quality in education research. Educational Researcher, 38(7), 501-517.
Nasr Zanjani, B, Torabi, Z. (1400). The effect of the spatial and environmental components of the village on the quality and level of education, housing and environment quarterly, number 173, spring 1400. [Persian]
Niens, U., O'Connor, U., & Smith, A. (2013). Citizenship education in divided societies: teachers' perspectives in Northern Ireland. Citizenship Studies, 17(1), 128-141.
O'Brien, J. (2000). Enabling all students to learn in the laboratory of democracy. Intervention in School and Clinic, 35(4), 195-205.
Ojagh, Z. (2012). Environmental Environmental Assessment: Achieving Sustainable Development Through Increasing Civic Literacy. Science Promotion, 4(1), 19-25.[Persian]
Plutzer, E., & Hannah, A. L. (2018). Teaching climate change in middle schools and high schools: investigating STEM education’s deficit model. Climatic change, 149(3), 305-317.
Qadri Rahghi,A, Khandan, A & Saber,L. (1400). Providing a framework for the establishment and development of a continuous system of financial literacy through measuring financial literacy in secondary schools in Tehran. Karafan Scientific Quarterly, 17(3), 255-271. [Persian]
Qaltash, A. (2011). Social and political foundations of education, comparative study of citizenship education approaches and perspectives. Basics of Education Research, 2(1).  [Persian]
Raharjo, L.(2018). U rgensi civic literacy Bagi Generasi Milenial. Surakarta.  Disampaikan Seminar Nasional PPKn FKIP UNS (2018).
Resnick, D., & Resnick, L. (1977). The nature of literacy: An historical exploration. Harvard educational review, 47(3), 370-385.
Riolli, L., Hysa, X., & Marku, S. (2016). Reducing labor migration by increasing local employment and talent engagement through social businesses. on Labor Migration and Industrial Citizenship.
Rivelli, S. (2010). Citizenship education at high school A comparative study between Bolzano and Padova (Italy). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4200-4207.
Rosen, L. (2000). Elementary school civic education gets good citizens started. The education digest, 65(6), 19.
Safavi, A. (2016). General teaching methods and techniques. Tehran: Contemporary Publishing. [Persian]
Safi, A. (1388). Elementary education, academic and secondary guidance. Tehran: Neshar Samit. [Persian]
Sajadi, M. (2005). Challenges of civil education in the education system of the Islamic Republic of Iran. Researches in clinical psychology and counseling, 6(2).  [Persian]
Sam Aram, E.&  Borzgarparizi,D. (2015). Investigating the feeling of having citizenship rights and social factors affecting it among young people aged 15-29 in Sirjan city. Welfare Planning and Social Development, 8(27), 75-116. [Persian]
Scott, P., & Brysiewicz, P. (2016). African emergency nursing curriculum:: Development of a curriculum model. International emergency nursing.
Sharapour, M. &Shabani, M. (2015). Sociological analysis of citizens' awareness of urban affairs. Social Development, Year 10, No. 3, pp. 29-66. [Persian]
Silver, J., William Alexander and Arthur J. Lewis. (2008). Lesson planning for better teaching and learning, translated by Gholam Reza Khoei Nejad, Tehran, Samt Publications with the participation of Quds Razavi Publications.
Smith, B. E. (2017). A mixed-methods evaluation of Project Lead the Way engineering curriculum goals within Missouri high schools (Doctoral dissertation, Lindenwood University).
Sobhaninejad, M.& Rahnama, A. (1388). Examining civil education from the perspective of Imam Ali (peace be upon him) with an emphasis on Nahj al-Balagha. Quarterly Research in Islamic Education Issues, 21(18).  [Persian]
Solomon, P. G. (Ed.). (2009). The curriculum bridge: From standards to actual classroom practice. Corwin Press.
Sorokin, A , Polovnikova , A., Kirillov, V., Kalabukhova, G., & Maslova, N. (2021). The current
Street, B. (2006). Understanding and defining literacy. Background Paper for EFA Global Monitoring Report.
Street, B. V. (2002). Literacy and development: Ethnographic perspectives. Routledge.
Street, B. V., & Street, B. B. (1984). Literacy in theory and practice (Vol. 9). Cambridge University Press.
Sujastika, I., & Abdulkarim, A. (2022, January). Civic Education Textbook Presentation of Seventh Grade Based on Cultural Literacy and Citizenship. In Annual Civic Education Conference (ACEC 2021) (pp. 180-185). Atlantis Press.
Suryadi, K. (2010). Inovasi nilai dan fungsi komunikasi partai politik bagi penguatan civic literacy. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besat Ilmu Komunikasi Politik. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
Taghipour Zahir, Ali (2007) Curriculum planning for primary schools in the third millennium, Tehran: Age Publishing. [Persian]
Twarog, K. (2017). Citizenship education: cultivating a critical capacity to implement universal values nationally. Sociální pedagogika| Social Education, 5(1), 29-47.
UNESCO (United Nations Scientific and Cultural Organization) (2013). Use of communication and information technology in the development of literacy. Translated by Mustafa Hasannejad. Literacy Movement Organization. Tehran. [Persian]
Yarmohamedian, Sadoughi, Ehtashami, Salarianzadeh, & Kesai Esfahani. (2011). The proposed evaluation model of Podmani trainings. Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 10(5), 566-577.‎ [Persian]
Walker, L. O., & Avant, K. C. (2011). Strategies for theory construction in nursing, Boston. MA: Prentice Hall.
Waziri, Mohsen (1385). The citizenship skills needed by the students of Bam city. Educational innovation quarterly, number 17, fifth year, Ministry of Education. [Persian]
Wiles, R., Crow, G., & Pain, H. (2011). Innovation in qualitative research methods: A narrative review. Qualitative research, 11(5), 587-604.
Zais, R. S. (1976). Curriculum: Principles and foundations. Ty Crowell Company.
Zakowati Karagozlu, Ali (2018). Participation factors from the point of view of teachers and principals of middle and high schools in Tehran. [Persian]