فهم پدیدارشناسانه تجارب زیسته اساتید دانشگاه فرهنگیان از روش‌های تدریس، آشنایی با زبان هنر، آشنایی با فناوری و آشنایی با تحلیل رفتارآموزشی فراگیران در برنامه‌درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اراک، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف فهم تجارب زیسته اساتید در مورد چهار مولفه­ ی روش ­های تدریس، آشنایی با زبان هنر، آشنایی با فناوری و آشنایی با تحلیل رفتار آموزشی فراگیران در برنامه‌درسی اجرا شده رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان انجام گرفت. رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی مبتنی بر نظریه Husserl بود. داده ­های پژوهش با روش نمونه­ گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 نفر از مدرسان دانشگاه فرهنگیان اراک صورت گرفت. تحلیل داده‌ها به روش توصیفی مبتنی بر رویکرد Colaizzi (2002) بود که با استفاده از نرم‌افزار مکس کیودا 12 اجرا گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که تجارب زیسته اساتید از برنامه‌درسی اجرا شده برای دانشجویان در رابطه با روش­ های تدریس در چهار مقوله اصلی «شناخت راهبردهای تدریس»، «تجربه تدریس موضوعی»، «تجربه اجرای روش تدریس اکتشافی»، «تجربه اجرای روش تدریس فعال»، در رابطه با کاربرد زبان هنر شش مقوله اصلی «آشنایی با زبان هنر»، «تقویت قابلیت ­های دانش­ آموزان»، «تعلیم و تربیت»، «آموزش کلاس»، «کنترل هیجان­ های دانش­ آموزان» و «توسعه حرفه­ ای»، در رابطه با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات چهار مقوله اصلی «غنی ­سازی آموزش»، «توسعه حرفه­ ای خود»، «آموزش و تدریس»، «ایجاد فرصت­ های یادگیری»، در رابطه با تحلیل رفتار آموزش فراگیرآن‌چهار مقوله اصلی «بهره‌برداری بهینه از فرصت­ ها وموقعیت­ های رفتار آموزشی»، «توانایی تحلیل رفتار آموزشی»، «توانایی گردآوری شواهد تحصیلی» و «توانایی ارائه بازخورد مناسب وضعیت تحصیلی» شناسایی شد. بر اساس یافته­ های پژوهش، آموزش آگاهانه برای تقویت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در فهم معانی آن‌چه تدریس می شود، امری ضروری است. توجه در آموزش و شناخت معنای آن‌چه مورد توجه قرار گرفته است، به آنان «فرصتی برای عمل مناسب» به عنوان یک معلم می­ دهد و استفاده از زبان هنر، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و مهارت های تحلیلی در آموزش در تقویت قابلیت­ های دانش‌آموزان و کنترل و تخلیۀ هیجان­ های دانش‌آموزان می‌تواند فرصت­ های یادگیری ویژه‌ای را در برنامه‌درسی دانشگاه فرهنگیان به خود اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, H. (2015). Review of the new curriculum of Farhangian University. Third National Millennium Conference on Humanities. Shiraz: Center for the Development of Modern Education in Iran[Persian].
Aguas, P. P. (2020). Key Stakeholders' Lived Experiences While Implementing an Aligned Curriculum: A Phenomenological Study. The Qualitative Report, 25(10), 3459-348Sciences[Persian].
Amrullah, O; H, R. (2014). A Comparative Study of the Quality Assessment System of Teacher Training Curriculum in South Korea, England and Iran. Higher Education Curriculum Studies Quarterly. 5 (9). 25-7[Persian].
Asadi Garmaroodi, A; Sharifzadeh, A. (2013). Farhangian University is the pinnacle of the fundamental transformation of education. Tehran: Madrasa Publications[Persian].
Barnes ,Adrienn.E.(2018).Improving teacher traning in Ethiopia:Shifting the content and approach of pre-service teacher education. The Journal of Elsevier.(70).1-11.
Creawell,j.w.(2007).Qualitative Inquiry and Research design: choosing Among five Approaches (hird Education). Sage publication.
De Warren,N.(2012). Andrea staiti,Geidtigkeit,Leben und geschichtliche welt in der Transzendent aphanomenologie.Husserls. Husserel Sudies.
Dehghan, A.M.; Mehram, B.. (2016). Evaluation of Farhangian University curriculum in terms of teacher-researcher training. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies. 7 (13). 100- 78[Persian].
Derakhshanfard, P. (2015). Evaluating the quality of the educational sciences curriculum of Farhangian University of Dezful. The first international conference on modern research. Tehran: Soroush Hekmat Mortazavi Center for Islamic Studies and Research[Persian].
Djuwairiah ,A., Mardiana, M ., Kaharuddin, K. (2021) Meeting the Students’ Expectations: Evaluating the Implementation of English Language Teaching Curriculum. Elementary Education Online, 20 (3). pp. 165-176.
Eslami, Musapour, & Sadeghi. (2021). Studying the lived experience of the instructor of the internship course at Farhangian University. Curriculum Research, 10(2), 201 221 [Persian].
Farhangian University. (A.2016). Farhangian University Strategic Plan in Horizon Vision 1404, Tehran: Farhangian University Press[Persian].
Giannouli, V., & Vorvilas, G. (2023). Barriers in fostering critical thinking in higher distance education: faculty members’ perceptions. Mediterranean Journal of Education, 3(1), 17-27.
Grossman, P. (2015). Mindfulness: Awareness informed by an embodied ethic. Mindfulness, 2015(6), 17-22. doi:10.1007/s12671-014-0372-5
Gul,s.(2011).Critical realism and project management : Revisting the noumenal and phenomenal. African Journal of Business management.5(31).12212-12221.
Hazeghi Rad, M. (2015). Evaluation of Farhangian University curriculum in terms of compliance with teachers' educational needs. National Conference on Psychology of Educational and Social Sciences. Sari: Scientific Research Institute of Knowledge Scientists[Persian].
Hill, C. J., Barrasso, A. P., & Spilios, K. E. (2023). A Mixed-Methods Analysis of Perspectives Toward Learning Assistant–Faculty Relationships Breadcrumb. Journal of College Science Teaching, 52(3).
Jabbari, S. (2020). Assessing the desirable professional qualifications of elementary school students. Educational Innovation Quarterly. 11 (4). 62-33[Persian].
Kazemi, F; Shahmirzadi, M. (2010). Teacher training system. Tabriz: Reza Publishing[Persian].
Myers, S. A., Goodboy, A. K., & Members of, C. (2014). College student learning, motivation, and satisfaction as a function of effective instructor communication behaviors. Southern Communication Journal, 79(1), 14-26. doi:10.1080/1041794x. 2013. 815266.
Nazir,J.(2016).using phenomenology to conduct environmental  education research: Experience and issues. The Journal of Environmental Education. 47(3).pp179-190
Nicol,R.(2014).Entering the Fray: The rol of outdoor education in providing nature-bases experiences that matter. Education philosophy and theory.46(5).pp449-461.
Pakzad, Khosravi Babadi, Pusheneh, Asareh, & Rezazadeh. (2021). Analysis of lived experience of university professors in evaluating student learning outcomes. Educational Measurement and Evaluation Studies, 10 (32), 83-146.
Purser, R. E., & Milillo, J. (2015). Mindfulness revisited: A Buddhist-based conceptualization. Journal of Management Inquiry, 24(1), 3-24. doi:10.1177/1056492614532315.
Qudusi, F; Musapur, N; Faqihi, A.R. (2017). Phenomenology is a new approach in understanding the undergraduate curriculum of educational sciences. National Congress of Higher Education of Iran. Shahrekord, Farhangian University[Persian].
Qurani Sirjani, S., Aiti, M., Qudsipour, S. H., & Rostaminejad, M. A. (2022). Explaining the current pattern of faculty members' decision-making in classroom lesson planning: a foundational data theory. Curriculum Research, 12(1), 206-236[Persian].
Qureshi,Azhar.(2017). A phenomenological case study of Pakistani science teachers Experiences of professional development. Georgia state university.
Sentence,sue. (2018). Computing in the curriculum: challenges and strategies from a teacher's perspective. Educ inf Technol. (22). 469-495.
ShahTalebi, S; Tasdighi, F. (2015). Challenges of teaching at the university. Quarterly Journal of Research in Curriculum Planning. 17 (44) - 25- 15.
Shawer, Saad F. (2017). Teacher-driven curriculum development at the classroom level: Implications for curriculum, pedagogy and teacher training. Journal Contents lists available at Science Direct. Teaching and Teacher Education .Vol(63) .PP 296-313..
Sitthipon,Artin.(2014). The development of teacher training curriculum on learning management to develop students analytical thinking in Thailand.procedia- social and Behavioral sciences. (116).939.945.
Soleimanpour, J; Ghaffari, M. (2011). Comparison of teachers 'and students' views on teacher evaluation of ICT teacher education curriculum based on philosophical and social principles. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2 (1). 76- 59[Persian].
Symeonidis,vasileios. (2017). Phenomenon on – Based teaching and learning thought the pedagogical lenses of phenomenology: The recent curriculum R. www. Reasearchgate .net
Todorova ,Maria.(2017). Pre-service teachers' professional vision of instructional support in primary science classes: How content-specific is this skill and which learning opportunities in initial teacher education are relevant for its acquisition? .The journal of Science Direct. Teaching and Teacher Education.vol 68 .PP 275-288.
Voogt, J.(2011). Teacher learning in collaborative curriculum design. Journal Contents lists available at ScienceDirect. Teaching and Teacher Education .Vol(27) .pp 1235-1244.
Walker.D.F.(2013).Fundaments of curriculum: Passion and professionalism.Lawrence Erbaum Assciotes , Publisher.2ed.