شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر جهت‌گیری پارادایمی اعضای هیات علمی رشته‌ مطالعات برنامه‌درسی: یک مطالعه ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، شیراز، ایران

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، شیراز، ایران

چکیده

     این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر جهت­گیری پارادایمی اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه‌درسی انجام گردید. پژوهش به روش ترکیبی از نوع تبیینی متوالی، مدل توضیحات تعاقبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری بخش کمی کلیه اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه‌درسی دانشگاه‌های دولتی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 85 نفر انتخاب شدند و برای گردآوری داده ­ها نیز از مقیاس محقق ساخته استفاده شد. بدین منظور ابتدا ابعاد ده­گانه هستی­ شناختی، انسان­ شناختی، معرفت­ شناختی، روش‌شناختی، تربیت­ شناختی و مدل برنامه‌درسی شامل هدف، محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی از پارادایم­ های پنج­گانه انتقادی، تفسیری، پست­ مدرن، پوزیتویستی و اسلامی استخراج گردید و پس از بررسی روایی و پایایی ابزار، داده‌ها گردآوری شد. تحلیل داده­ های کمی با استفاده از آزمون استنباطی Friedman و تحلیل واریانس‌های مکرر نشان داد که اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه‌درسی فاقد انسجام پارادایمی می‌باشند. در بخش کیفی با استفاده از روش مطالعه موردی کیفی و به کار­گیری معیار اشباع یافته ها، مصاحبه نیمه ساختارمند با 10 نفر از اعضای هیات علمی رشته مطالعات برنامه‌درسی در راستای یافته ­های بخش کمی انجام گرفت که نتایج حاصل از روش تحلیل مضمون نشان داد که سه بعد علمی و تحقیقاتی، بعد معرفتی و بعد جو آکادمیک از عوامل اثرگذار بر عدم انسجام پارادایمی اعضای هیات علمی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Agrey, L. G. (2014). Opportunities and Possibilities: Philosophical Hermeneutics and the Educational Researcher. Universal Journal of Educational Research, 2(4), 396 402.
Al Riyami, T. (2015). Main approaches to educational research. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(5), 412-416.
Ashoori, M. (2017). Scientific progress, comparability of paradigms and the uncertainty of classification systems, Methodology of Social Science and Humanities, 22(87). [Persian]
Boboc, M. (2012). The postmodern curriculum in a modern classroom. International Journal of Education, 4(1), 142.
Boboc, M. (2012). The postmodern curriculum in a modern classroom. International Journal of Education, 4(1), 142.
Burrel, G., & Morgan, G. (2017). Sociological paradigms and organizational Analysis. (translated by Mohammad Taqi norozi): Tehran: SAMT]. Persian[
Chalmers, A. F. (2016). What is Thing Called Science? An Assessment of the                     Nature and Status of Science and it, s Methods. (translated by Saeid                    Zibakalam): Tehran: SAMT. [Persian]
Cho, J. (1998). Rethinking Curriculum Implementation: Paradigms, Models, and Teachers' Work.
Dānā'I Fard, Hassan,. Bābā'I Mojarrad, Hossein(2010). The Methodology of               Theorization in Humanities; with a Reflection on Muslim Thinker's Approaches, Marifat-i Falsafi, 8(1),133-164. [Persian]
Dawn, A. L. (2003). What are Teachers’ Perceptions of the Curriculum Development Process. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Ohio, United States.

Farmahini Farahani,Mohsen,. Anjoman Sarkhabi, hadi.(2014). Evolution in Human Sciences with a Glance at its Pathology and Main Features,The Knowledge Studies in the Islamic University,18(61),501-522.] Persian[

Flinders, D. J., & Thornton, S. J. (2004). The curriculum studies reader. Psychology Press. approaches. Los Angeles, CA: Sage.
Greene, M. (1988). The dialectic of freedom. Teachers College Press.

Hashemi, Soheila,.Kabbazi Kenari, Mehdi,.Kazemi,Seyede(2017)Teaching and       Epistemology: Analysis of Faculty Members’ Ontological and Epistemological World Views in Teaching Process,Higher Education Curriculum Studies,8,(15),61-90.] Persian[.

Hassani, Seyed Mohammad Reza,. Dargahzadeh, Mohammad.(2014).  Research            Methodology of realization of Islamic Sciences in Viewpoint of Syed Muhammad Naquib al-Attas, Cultural strategy,7(26),67-91.] Persian[

Iman, M.(2015). Philosophy of Human Research Methods. Qom: Institute of Hawzeh and University Research. [Persian]
Iman, M.T. (2008). Human Beings Paradigm Analysis As the main Component of diving Paradigm design, Methodology of Social Science, 14(54), 25-46. [Persian]

Iman,Mohammad Taghi ,. Kalateh Sadat, Ahmad(2012). Pathology of Method of Development of Humanities in Iran,strategy for Curtrul,5(19),27-51. ]Persian[

Khaleghi, A. H, & Pourezzat, A. A. (2012). Multi Paradigm and Meta Paradigm Approaches to Interdisciplinary Studies, Interdiciplinary Studies in Humanities, 3(4), 1-20. [Persian].
Kivunja, C., & Kuyini, A. B. (2017). Understanding and Applying Research Paradigms in Educational Contexts. International Journal of Higher Education, 6(5), 26-41.
Kivunja, C., & Kuyini, A. B. (2017). Understanding and Applying Research Paradigms in Educational Contexts. International Journal of Higher Education, 6(5), 26-41.
Kuhn, Tomas S. (1970). The Structure of scientific revolutions, 2nded,              Chicago: university of Chicago Press.
Maftoon, P., & Shakouri, N. (2013). Paradigm shift in curriculum                       development in the third millennium: A brief look at the philosophy of          doubt. Internatioanl Journal of Language and Applied Linguistics World (IJLLALE), 4(3), 303-312.
Marzooghi, R.(2017). Islamic Paradigm of Science Production(An Approach to Production of Islamic Education): Tehran: Avay noor. [Persian].
Marzooghi, R.(2019). Science Paradigms and Curriculum Theories:Tehran: Avay noor. [Persian].
McKenna, S. (2004). paradigsm of curriculum design: Implications for South    African educators. Tydskrif vir letterkunde, 37(2), 215-223.
Mehdizadeh, Mohammadsadegh(2017). A study of professional ethics of           teacher in Islamic educational system from the Viewpoint of      Professor      Morteza Motahhari, Journal of survey in teaching humanities,2(6),22-36.
Petterway, A. L. (2010). Implementing Postmodernism in Changing the Role of School Administrators in America's Schools. Online Submission.
Scotland, J. (2012). Exploring the philosophical underpinnings of research: Relating ontology and epistemology to the methodology and methods of the scientific, interpretive, and critical research paradigms. English Language Teaching, 5(9), 9.
Shih, Y. H. (2018). Some Critical Thinking on Paulo Freire's Critical Pedagogy and Its Educational Implications. International education studies, 11(9), 64-70.
Taghavi, Mohammad Reza,. Zahed, Seyed Saeid. (2017).Conceptual Creative                  Realism as a Methodological Model of Islamic Science: A Critical    Review,2(45),19-36.]Persian[
Taheri Sarteshnizi, Es'haq,. Azizkhani, Ahmad.(2011).Acritical study on                Postmodern view of man with regard to religious teachongs, Religious        Anthropology,8(25),35-64.
Thanh, N. C., & Thanh, T. T. (2015). The interconnection between interpretivist paradigm and qualitative methods in education. American Journal of Educational Science, 1(2), 24-27.
Zarghani, A, .Amin Khandaghi, M, .Shabani Varki, B, .Mosapour, N.(2017). Rethinking on Paradigms for Curriculum Implementation: The Linkage between Teachers Theoretical and Practical Knowledg. Foundations of Education, 6(1), 46-68. [Persian]