ارزشیابی جایگاه هوش فرهنگی در برنامه درسی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی-دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزشیابی جایگاه هوش فرهنگی در برنامه درسی  قصد شده رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بود. جامعه مورد پژوهش شامل تمامی دانشجویان و اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و نیز تمامی کتب این رشته بود. همچنین روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه مورد پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان (29 دختر و 81 پسر) و تعداد 11 نفر از اعضای هیأت علمی رشته مطالعات اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان فارس در سال 92-93 و تعداد 8 جلد کتب تخصصی این رشته بود. همچنین کتاب‌های درسی با  روش تحلیل محتوای کمّی و بر اساس مؤلفه‌های مقیاس ارلی و انگ (2003) مورد سنجش قرار گرفتند. در تحلیل محتوا  نیز از پایاییِ کدگذار بیرونی استفاده گردید. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که بیشترین فراوانی مؤلفه­های هوش فرهنگی در کتاب جامعه شناسی توسعه، نظریه‌های جامعه­شناسی، آسیب­شناسی اجتماعی و اصول علم سیاست بود. همچنین میزان توجه به مؤلفه‌های شناختی و رفتاری بیشتر از سایر مؤلفه­ها بود.
 

کلیدواژه‌ها