بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ‌سالان در برنامه‌های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگ‌سالان در برنامه­های آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی شهر یاسوج صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان ابتدایی شهر یاسوج به تعداد 1567 نفر در سال تحصیلی 94 – 1393 تشکیل می­دهند. تعداد 308 نفر از معلمان ابتدایی طبق جدول مورگان و کرجسی و فرمول کوکران به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبی انتخاب و پرسش‌نامه محقق ساخته اصول آموزش بزرگ‌سالان میان آنان توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسش‌نامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد میزان توجه به اصول آموزش بزرگ‌سالان در برنامه­های آموزش ضمن خدمت شهر یاسوج در حد نسبتاً مطلوب و از حد متوسط بالاتر است. همچنین در کاربرد برخی از اصول آموزش بزرگ‌سالان در بین متغیر جنسیت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها