بررسی مقوله فرهنگ و قومیت در محتوای برنامه های درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نقش قومیت و فرهنگ در کتاب­های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی است. در این راستا ضمن تحلیل محتوای کتاب­های دوره ابتدایی از نظر معلمان این دوره نیز استفاده گردید. جامعه مورد بررسی در این پژوهش کلیه معلمان ناحیه دو شهرستان ارومیه و کتاب­های دوره ابتدایی است که از بین آنها،223 معلم و از کتاب­های درسی، کتاب­های مطالعات اجتماعی پایه­های سوم، چهارم، پنجم و ششم به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده­ها برای بررسی نظر آموزگاران پرسش­نامه بود که براساس مقیاس لیکرت تنظیم گردید. برای بررسی قومیت و فرهنگ در کتاب­های فوق چک لیستی از قومیت و فرهنگ تهیه شد. روش آماری این پژوهش تحلیل توصیفی داده­ها است که داده­ها با استفاده از آن گردآوری و طبقه­بندی شده­اند و برای تحلیل فرضیه­های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته­های این پژوهش نشان دادکه نقش قومیت و فرهنگ در کتاب مطالعات اجتماعی در حد متوسط می­باشد و همچنین آموزگاران معتقدندکه محتوای کتاب مطالعات اجتماعی درپایه سوم بیشتر از پایه­های چهارم و پنجم به مقوله­های قومیت و فرهنگ ایرانی اسلامی پرداخته است. همچنین در کتاب ششم به میزان متوسط و در فصول آخر تقریبا به این موضوع پرداخته شده است و تاحدودی توانسته اطلاعاتی در اختیاردانش آموزان در مورد بعضی ازشهرها و قومیت­ها و پیشینه تاریخی آنها قرار دهد.

کلیدواژه‌ها