جذابیت، کاربرد و فهم درسِ"دین و زندگی" سوم متوسطه ( نگرش دانش آموزان و تبیین علّی آن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش«بررسی نگرش دانش­آموزان پایه‌ی سوم متوسطه‌ی شهر نیشابور به درس دین و زندگی» بوده است. سه پرسش نامه‌ی نگرش سنج به مطلوبیت درس (ناظر بر سه مقوله‌ی جذابیت،اهمیت و فهم)،نگرش سنج به معلم و مقیاس هویت دینی،به عنوان ابزار تحقیق استفاده شدند. جامعه‌ی آماری شامل 327 نفر از دانش­آموزان پایه‌ی سوم متوسطه شهر نیشابور بود که از هر دو جنس و در رشته­های علوم انسانی و تجربی در سال تحصیلی90-89 به تحصیل مشغول بوده­اند. برای نمونه گیری،از روشطبقه­ای و خوشه­ای استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که نگرشِ دانش­آموزان نسبت به سه مؤلفه‌ی "جذابیت،اهمیت و فهم" نسبتاً مطلوب بوده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمونt،بین پسران و دختران در مؤلفه­های جذابیت و فهم،تفاوت معنادار وجود داشت و نظر دختران منفی تر(نسبتاً نامطلوب) بود؛ ولی در مؤلفه‌ی اهمیت،تفاوت معناداری در نگرش دانش­آموزان بر حسب جنسیت وجود نداشت. نتایج تحلیل واریانس یک راهه،نشان داد،در مؤلفه‌ی جذابیت،نگرش دانش­آموزان منطقه‌ی برخوردار،نسبت به نیمه برخوردار و غیر برخوردار،به طور معناداری،منفی­تر بود ولی در مؤلفه‌ی فهم،دانش­آموزان منطقه‌ی غیر برخوردار،نگرش منفی­تر داشتند. ضمناً دانش­آموزان رشته‌ی ­تجربی در مؤلفه‌ی جذابیت،نگرش منفی­تری داشتند و در سایر مؤلفه­ها تفاوت معناداریبرحسب رشته تحصیلی وجود نداشت. براساس تحلیل رگرسیون، عوامل پیش­بین در ­جذابیت،عبارت از:1- هویت دینی،2- نگرش به معلم،3- جنسیت ،درمؤلفه‌ی اهمیت: 1- هویت دینی 2- نگرش به معلم و درمؤلفه‌ی فهم: 1- جنسیت،2-نگرش به معلم،3- هویت دینی و 4- طبقه اقتصادی – اجتماعی بوده اند. پیام نهایی آن که میزانِ مطلوبیت موجود این درس،نمی­تواند به فراگیران کمک کند تا پیام‌های ارزشی این درس رابر پیام‌های ضد ارزشی (که از هزاران سو به مخاطبان می رسد)،برتری بخشند.

کلیدواژه‌ها