اعضای هیات تحریریه
سردبیر

دکتر رحمت اله مرزوقی

برنامه ریزی درسی استاد دانشگاه شیراز

viceacashirazu.ac.ir
071-36134695

مدیر داخلی

دکتر فهیمه کشاورزی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشیار دانشگاه شیراز

fkeshavarzishirazu.ac.ir
071-36134617

اعضای هیات تحریریه

دکتر صمد ایزدی

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=97&Tab=16
s.izadiumz.ac.ir

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه اصفهان

www.sakhtar.com/Person-179891.html
h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر عبداله پارسا

دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=9-5901412&CultureID=1
abdparsagmail.com

دکتر جعفر ترک زاده

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی استاد
مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

djt2891gmail.com
071-36134624

دکتر جعفر جهانی

دانشیار بخش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز

jjahani37gmail.com
071-36134657

دکتر بابک شمشیری

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز

bshamshirirose.shirazu.ac.ir
071-36134627

دکتر پروین صمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

scimet.alzahra.ac.ir/Samadi_Parvin
p.samadi2013yahoo.com

دکتر مجید علی عسگری

دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی

khu.ac.ir/cv/135/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
aliasgarikhu.ac.ir

دکتر محمدعلی گودرزی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

goodarzishirazu.ac.ir
071-36134651

دکتر محمد مزیدی

مبانی تعلیم و تربیتی

mmazidi52gmail.com

دکتر مهدی محمدی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه شیراز

m48r52gmail.com
071-36134655

مدیر اجرایی

مهندس آمنه کمالی سروستانی

مدیر اجرایی مجله

akamali394gmail.com
071-36134619


ساعت تماس 13/30 الی 15از شنبه تا سه شنبه

ویراستار انگلیسی

بهروز بهزادی

ویراستار انگلیسی

sbbehzadi86gmail.com

مشاور آماری

حمید بارانی

روان شناسی تربیتی

hbarani50gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

آمنه کمالی سروستانی

. .

akamali394gmail.com