بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

    این پژوش با هدف بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی طراحی و تولید شدة مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای مایر و اصول زیبایی شناختی، بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی دبستان بشری تهران در سال تحصیلی  94-95 انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و طرح  پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری متشکل از کلیة دانش‌آموزان دختر پایة ششم ابتدایی منطقة 2 شهر تهران است، و نمونه شامل 120 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نمونه به دو گروه آزمایش، استفاده‌کننده از محتوای الکترونیکی طراحی شده همراه با روش سنتی (ترکیبی) و گروه گواه (روش متداول سنتی) تقسیم شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از یک آزمون محقق ساخته انجام شد و با برگزاری پیش‌آزمون و پس‌آزمون نمرات دانش‌آموزان مقایسه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل (برای مقایسة معدل نمرات دروس بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون)، تی زوجی (مقایسة معدل دروس در آزمون‌های پیش آزمون و پس‌آزمون در هر گروه) و آزمون کوواریانس استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که استفاده از محتوای الکترونیکی طراحی شده براساس اصول طراحی چندرسانه‌ای مایرو اصول زیبایی شناختی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش در کلیة مفاهیم در درس علوم (ورزش و نیرو، انرژی، زمین پویا، سالم بمانیم و... .) و ریاضی (کسر و عدد مخلوط، مقایسه و ساده کردن کسر مرکب، جمع و تفریق کسر، تقسیم اعشاری و...) نسبت به خودشان و همچنین در مقایسه با گروه کنترل تاثیر مثبت داشته است.

کلیدواژه‌ها


اسدیان نوذری، محمد. (1390). بررسی اثر بخشی چند رسانه‌ای‌های آموزشی در ارتقاء مهارت‌های یادگیری زبان‌آموزان شهرستان نکا.پایاننامةکارشناسیارشدرشتهتکنولوژیآموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ کاشی نهنجی، وحیده. )1390( تاثیر فناوری اطلاعات بر سواد اطلاعاتی مورد پژوهی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان همدان. فصلنامة نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، دورة 1، شمارة 1 .31-18.
اسکندری، اکرم ؛ علی‌آیادی، خدیجه؛ نیلی، محمدرضا. (1390 (. بررسی تأثیر پیش‌آموزش از طریق چند رسانه‌ای‌ها بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
امیر تیموری، محمدحسن؛ مهدی بدلی، مهدی؛ زارعی زوارکی، اسماعیل. (1392). بررسی تأثیر استفاده از اصول اولیه آموزش مریل بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان. فصلنامة علمی پژوهشی اندیشه‌های نوین تربیتی، دورة 9، شمارة 4 ، 21-35.
تقی‌پور ظهیر، علی. (1386). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی. تهران. انتشارات آگه.
خاتونی، مرضیه؛ علی‌مرادی، زینب؛ سمیعی سیبنی، فاطمه؛ شفیعی، زهرا؛ آتشی، وجیهه(1391). تأثیر نرم‌ افزار آموزشی طراحی شده در زمینة اصول و فنون عملی پرستاری بر یادگیری مهارت‌های عملی دانشجویان پرستاری،مجلةبالینیپرستاریومامایی. دورة 3 ، شماره 1 .57-42.
زراعتی، محسن؛  زکی پور، مهدی؛  آقابراریان، نبی الله. (1394). اثربخشی شیوه‌های آموزش آنلاین، حضوری و ترکیبی دانشجویان علوم پزشکی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دورة 8، شمارة 4. 47-34.
رستگارپور، حسین؛ ضرابیان، فروزان؛ زندی، بهمن؛ سرمدی، محمدرضا و فرج اللهی، مهران. (1389). تأثیر برنامة یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش‌آموزان، مبتنی بر اصول طراحی. نشریة علمی پژوهشی فناوری آموزشی، دورة 12 ، شمارة 32. 41-28.
سیف، علی اکبر. (1389) روان‌شناسی تربیتی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
صالحی، معصومه، ضرابیان، فروزان. (1395). بررسی تاثیر روش تدریس ترکیبی (موبایل و سنتی) بر پیشرفت تحصیلی، انگیزش و علاقه به درس عربی در دانش‌آموزان پایة سوم دبیرستان نسیم شهر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران.
ضرابیان، فروزان؛ رستگارپور، حسین؛ زندی، بهمن؛ سرمدی، محمدرضا و فرج اللهی، مهران. (1389). تأثیر برنامة یادگیری الکترونیکی بر مهارت املانویسی دانش‌آموزان، مبتنی براصول طراحی. نشریة علمی پژوهشی فناوری آموزشی، جلد 4، شماره 3 . 48-25.
عزیزی، افسانه.(1395) بررسی تاثیر دو روش تدریس ترکیبی (سنتی و وبلاگ مبتنی بر اصول طراحی) و روش تدریس (سنتی) برای یادگیری مفاهیم تعلیمات اجتماعی و انگیزة پیشرفت در دانش‌آموزان پایة نهم، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد رشتة برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه پیام نور واحد ری.
محبوبی، طاهر؛  زارع، حسین؛ سرمدی ، محمدرضا؛  هاشم فردانش هاشم؛ فیضی، آوات. (1391). اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی (14 اصل چندرسانه‌ای ون مرینبور و کستر) بر بار شناختی موضوعات یادگیری در محیط‌های یادگیری چندرسانه‌ای، دو فصلنامة مدیریتوبرنامه‌ریزیدرنظام‌هایآموزشی، دورة 5، شمارة 8 .45-31.
محمد شاهی، مجید، حیدری، فاطمه، حسینی، سید عابدین. (1393). مقایسة دو روش مختلف تدریس: آموزش سنتی و آموزش الکترونیک مبتنی بر وبلاگ (ترکیبی) به شیوة بحث‌گروهی، فصلنامة توسعه آموزش جندی شاپور، دورة پنجم، شمارة 9 . 22-7. 
Adelman, L. (2009) .Exporting e-Literacy Education. Journal of eLiteracy", 22(7).Pp 15-41.
Chu, H. C. (2016). Effects of blended  learning on students' learning achievement and cognitive load. A format assessment perspective. Educational technology & Society.17 (1), Pp. 332-344.
Clark, R. E., & Feldon, D. F. (2005). Five common but questionable principles of multimedia learning. The Cambridge handbook of multimedia learning6.
Johnson, S. D., Aragon, S. R., & Shaik, N. (2000). Comparative analysis of learner satisfaction and learning outcomes in online and face-to-face learning environments. Journal of interactive learning research11(1), 29-49.
Doolittle, P. E., & Mariano, G. J. (2008). Working memory capacity and mobile multimedia learning environments: Individual differences in learning while mobile. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia17(4), 511-530.
Schokman, C., Downey, L. A., Lomas, J., Wellham, D., Wheaton, A., Simmons, N., Stough, C. (2014). Emotional intelligence, victimisation, bullying behaviours and attitudes. Learning and Individual Differences, 36,194–200.
Stough, C., Saklofske, D.H., & Parker, J.D.A. (2009). A brief analysis of 20 years of emotional intelligence. An introduction to current advances in EI assessment and application. Springer.
Weir, K., & Duveen, G. (1981). Further development and validation of the prosocial behaviour questionnaire for use by teachers. Journal of Child Psychology and Psychiatry22(4), 357-374.