سنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایة ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94- 93

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و پرورش

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

هدف این پژوهش سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری شامل 119 نفر آموزگاران پایه ششم بود که 90  نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه با استفاده از پرسش‌نامة محقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت در پنج گزینه تهیه شده بود، اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. روایی پرسش‌نامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ برابر 88./. به­دست آمد. برای تحلیل داده­ها از روش آماری (t تک ­­نمونه­ای) استفاده شد. نتایج به­دست آمده بیانگر آن است که اهداف برنامة درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه تحقق یافته است. بدین ­معنی که از دیدگاه آموزگاران توانایی استنباط، استدلال و نتیجه­گیری، کنجکاوی، کسب صفات و ویژگی­های منش تفکر، کسب نگرش­های درست نسبت به یافته­های علمی، توانایی قضاوت دربارة اعمال و رفتار خود و دیگران در دانش­آموزان از حد متوسط بالاتر است.   

کلیدواژه‌ها


اسکندری، حسین و کیانی، ژاله. (1386). تأثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه­ورزی و پرسش­گری دانش­آموزان. فصلنامة مطالعات برنامة درسی، 2 (7)، 36-1 .
بابامحمدی، حسن و خلیلی، حسین. (1383). مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4 (12)، 29-23 .
بحرینی بروجنی، مجید؛ نصر اصفهانی، احمدرضا؛  میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ لیاقت‌دار، محمدجواد؛ سپهری بروجنی، کبری و مقدسی بروجنی، فاطمه. (1394). بررسی میزان رعایت اصول علمی قصد شدة مربوط به عنصر ارزشیابی در درس تفکر و پژوهش پایۀ ششم ابتدایی. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، 55 (14)، 36-22.
بدری، رحیم و فتحی­آذر، اسکندر. (1386). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر حل مسأله گروهی و آموزش سنتی تفکر انتقادی دانشجو معلمان. مجلة مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 8(2)، 41-27.
بهمنی، فرود؛ یوسفی، علیرضا؛ نعمت­بخش، مهدی؛ چنگیز، طاهره و مردانی، محمد. (1384). مهارت­های تفکر انتقادی دانشجویان علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجلة ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5(2)، 45-41 .
جهانی، جعفر. (1386). بررسی تأثیرات برنامة آموزش فلسفه به کودکان در رشد منش­های اخلاقی دانش­آموزان. فصلنامة مطالعات برنامة درسی، 2(7)، 60-37.
دانشور، میترا؛ غلامحسینی، احمد؛ اسپیدکار، محبوبه؛ روشندل، علی­اکبر؛ حمزه­بیگی، طیبه و صفاری نظری، مهدخت. (1391). کتاب معلم تفکر و پژوهش ششم دبستان. تهران: انتشارات سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1382). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
شعبانی، حسن. (1382). مهارت­های آموزشی و پرورشی (روش­ها و فنون تدریس). تهران: انتشارات سمت.
صالحی، نصرالدین. (1396). بررسی میزان تحقق هدف‌های آموزشی درس تفکر و پژوهش پایة ششم ابتدایی در دانش‌آموزان شهرستان نور. مجلة پژوهش‌های برنامة درسی، 7(1)، 17-1.
عسگری، محمد. (1391). آموزش مهارت‌های تفکر انتقادی: رویکردی بین‌رشته‌ای. فصلنامة مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (2)، 64-35.
فتحی­آذر، اسکندر. (1382). روش­ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
فتحی­آذر، اسکندر؛ ادیب، یوسف؛ هاشمی، تورج؛ بدری­گرگری، رحیم و غریبی، حسن. (1392). اثربخشی آموزش راهبردی تفکر بر تفکر انتقادی دانش­آموزان. فصلنامة پژوهش­های نوین روان‌شناختی (روا‌ن‌شناسی)، 8(29)، 210-195 .
فقیهی، فاطمه. (1378). اصلاح برنامه­های درسی: پرورش مهارت­های فکری. فصلنامة تعلیم و تربیت، 3(59)، 77-75 .
کیامنش، علیرضا و نوری، رحمان. (1376). یافته­های سومین، مطالعة بین­المللی تیمز، پژوهشکده تعلیم و تربیت، وزارت آموزش و پرورش.
مایرز، چت. (1383). آموزش تفکر انتقادی، به ترجمة خدایار ابیلی. تهران: انتشارات سمت. (اثر اصلی در سال 1986 چاپ شده است).
محمودی­بردزردی، سعید. (1381). ارزشیابی کتاب­های علوم تجربی سال­های اول و دوم راهنمایی به عنوان منابعی برای ایجاد انگیزه به مطالعه و پژوهش در دانش­آموزان بر اساس روش­های یادگیری فعال در سال تحصیلی 81-80 (پایان­نامه کارشناسی ارشد).دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی)، تهران.
مرعشی، سیدمنصور؛ حقیقی، جمال؛ بنابی­مبارکی، زهرا و باشلیده، کیومرث. (1386). بررسی تأثیر روش اجتماع­پژوهی بر پرورش مهارت­های استدلال در دانش­آموزان دختر پایه سوم راهنمایی. فصلنامة مطالعات برنامه درسی، 2(7)، 122-95. 
ناجی، سعید و قاضی­نژاد، پروانه. (1386). بررسی نتایج برنامة فلسفه برای کودکان روی مهارت­های استدلالی و عملکرد رفتاری کودکان. فصلنامة مطالعات برنامة درسی، 2(7)، 149-123.
یارمحمدیان، محمدحسین. (1385). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات یادواره کتاب.
 Abrami. C.P, Bernard. M.R, Borokhovski. E, Wade. A, Surkes. A.M, Tamin. R, Zhang. D. (2008). Instructional  Iteractions Affecting Critical Thinking Skills and Dispositions: A Stage1  Meta- Analysis, Review of  Educational Research Vol, 78, No. 4.
Aizkovitsh-Udi, E, Amit. (2011). Developing  the  Skills of Critical and Creative Thinking by Probability Teaching, Social and Behavioral Sciences, N15, 1087-1091.
Angeli, C. Valanides, N. (2008). Instructional Effects Critical Thinking: Performance on ill-defined Issues, Journal of Learning and Instruction, XX.
Bernard. M.R, Zhang. D, Abrami. C.P, Sicoly, F, , Borokhovski. E, Surkes. A.M. (2008). Exploring the Structure  of  the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal: One Scale or Many Subscales? Journal of Thinking  Skills and Creativity, 3, 117-125.
Daniel, M., Auriac, E. (2011). Philosophy, Critical Thinking and Philosophy for Children. Educational Philosophy and Theory, Vol, 43, No. 5, 415-435.
Dunn, S.D., Curko, B., Kragic, I. (2008). Philosophy for Children, the Case Study of Little Philosophy, School, Vol. 20, N56, 61-68.
Embersiano, A. 1998). Critical Thinking Theory, U.S.A.: Harvard University Press.
Fisher,  R. (2003). Teaching Thinking: Philosophical Enquiry in the Classroom, London: Continuum.
Fisher,  R. (2005) (2 nd ed). Teaching Children to Think, Cheltenham: Stanley Thornes.
Haynes, J. (2005). The Costs of Thinking,Teaching Thinking  and  Creativity, Autumn, 17: 7-32.
Haynes, J. (2007). Freedom and the Urge to Think in Philosophy with Children, Gifted Education Iternational 22 (2/3). 29-38.
Lipmann, M. (1995). Moral Education: Higher Order Thinking  and Philosophy for Children, Early Child Development and Care, Vol.3, 92-107.
Monteiro, C. D., Mattos, P.C., Margaret, l.  (2009). Improving Critical Thinking  and Clinical Reasoning with a Continuing Education Course, Journal of Continuing Education in Nursing, Vol. 40, No3, 121-127.
Stapleton, P. (2011). A Survey of Attitudes towards Critical Thinking among Hong Kong Secondary School Teachers: Implications for Policy Change, Thinking Skills and Creativity, No6, 14-23.