شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری مطالعات برنامة درسی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی

2 دانشیار مطالعات برنامة درسی، دانشگاه خوارزمی، دانشکدة روان‌شناسی و علوم‌تربیتی

3 دانشیار برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه کردستان، دانشکدة علوم انسانی

4 دانشیار مطالعات برنامه درسی، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی­ محتوا و منبع دانش عملی معلمان با تجربه ابتدایی و ترسیم نحوة تعامل بین آنها در قالب مدل مفهومی است. برای مطالعه هدف مورد نظر، ­از رویکرد کیفی و روش پدیدارنگاری استفاده شد. مشارکت­کنندگان پژوهش شامل 11 معلم با­ تجربه بالای 10 سال، از شهرستان ساری بودند که به شیوة نمونه­گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه­ساختارمند، مصاحبه ­بازسازی شده و چک لیست مشاهده کلاس درس جمع­آوری شد. روش تحلیل داده­ها بر اساس الگوی کدگذاری سه مرحله­ای نظریه داده­ بنیاد انجام گرفت. به طور کلی، یافته­های پژوهش نشان داد محتوای دانش­ عملی ­معلمان شامل 8 مقولة دانش ­موضوعی، دانش­ پداگوژی محتوا، دانش از ­یادگیرنده، دانش از ­برنامه­ درسی، دانش ­مدیریت کلاس ­درس، دانش خلق فضای ­مطلوب یادگیری، دانش­از بافت­ مدرسه و دانش از خود است. همچنین منابع اصلی این دانش­ها شامل تجربة ­تدریس، تجربه­زندگی، دوره­های تربیت­معلم، آموزش ­ضمن ­خدمت، تجربة ­دوران ­تحصیلی، متخصصان و صاحب­نظران دانشگاهی، رسانه­های گروهی، تجربه ­همکاران و بازخورد از یادگیرندگان و والدین آنان است. در پایان بر اساس مدل مفهومی پژوهش، رویکرد سه مرحله­ای به منظور اثربخش­تر کردن برنامه ­درسی تربیت­معلم دورة آموزش ابتدایی کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


امام جمعه، محمدرضا و مهرمحمدی، محمود. (1385). نقد و بررسی رویکردهای تدریس فکورانه به منظور ارائه برنامه درسی تربیت معلم فکور. مطالعات برنامه درسی، شماره3، صص 30-66.
غلامی، خلیل. (1393). الگوهای تدریس، دانشنامه برنامه درسی، منتشرنشده.
مهرمحمدی، محمود. (1392). برنامة درسی تربیت معلم و الگوی اجرایی مشارکتی آن، راهبرد تحولی برای تربیت معلم در ایران. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، شماره1، صص 5-26.
 Beijaard, D., Verloop, N., & Vermunt, J. D. (2000). Teachers’ perceptions of professional identity: An exploratory study from a personal knowledge perspective. Teaching and teacher education16(7), 749-764.
Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: a review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(2), 81-109.
Chen, X. (2009). An Inquiry into Components of Teachers' Practical Knowledge in Chinese Schools. Educational Studies in Japan: International Yearbook, 4, 103-115.
Chou, C. H. (2008). Exploring elementary English teachers’ practical knowledge: A case study of EFL teachers in Taiwan. Asia Pacific Education Review, 9(4), 529-541.
Clandinin, D. J. (1986). Classroom practice: Teacher images in action. Chicago.
Cogill, J. (2008). Primary teachers’ interactive whiteboard practice across one year: changes in pedagogy and influencing factors. EdD thesis King’s College University of London. Available at www.juliecogill.com.
Connelly, F. M., Clandinin, D. J., & He, M. F. (1997). Teachers' personal practical knowledge on the professional knowledge landscape. Teaching and teacher education, 13(7), 665-674.
Elbaz, F. (1981). The teacher's "practical knowledge": Report of a case study. Curriculum Inquiry, 11(1), 43–71.
Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: A study of practical knowledge. London: Groom Helm.
Fenstermacher, G. D. (1994). The knower and the known: The nature of knowledge in research on teaching. Review of research in education20, 3-56.
Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Routledge.
Gholami, K. (2009). Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge: The case of class teachers’ general pedagogy. Unpublished PhD, University of Helsinki.
Gholami, K., & Husu, J. (2010). How do teachers reason about their practice? Representing the epistemic nature of teachers’ practical knowledge. Teaching and Teacher Education26(8), 1520-1529.
Grossman, G. M., & Helpman, E. (1991). Trade, knowledge spillovers, and growth. European Economic Review35(2), 517-526.
Grossman, P. L. (1995). Teachers’ knowledge. International encyclopedia of teaching and teacher education2, 20-24.
Hegarty, S. (2000). Teaching as a knowledge-based activity. Oxford Review of Education, 26, 451-465.
Hiebert, J., Gallimore, R., & Stigler, J. W. (2002). A knowledge base for the teaching profession: What would it look like and how can we get one? Educational Researcher, 31, 3-15.
Marton, F. (1988). Phenomenography- Exploring different conceptions of reality. In D. Fetterman (Ed.); Qualitative approaches to education: The silent scientific revolution. New York.
Meijer, P. C., Verloop, N., & Beijaard, D. (2001). Similarities and differences in teachers' practical knowledge about teaching reading comprehension. The journal of educational research, 94(3), 171-184.
Troudi, S. (2005). Critical content and cultural knowledge for teachers of English to speakers of other languages. Teacher Development, 9, 115-129.