آسیب‌شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده های فنی و حرفه‌ای تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش آسیب­شناسی نظام یاددهی- یادگیری دانشکده‌های فنی و حرفه­ای تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران تشکیل می­داد که تعداد آن برابر آمار به‌دست‌آمده 17437 دانشجو بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 376 نفر و بر اساس نمونه­گیری طبقه­­ای تصادفی انتخاب گردیدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مقیاس نظام جامع یاددهی - یادگیری استفاده‌شده است. مقیاس مذکور بر اساس طیف 5 درجه­ای لیکرت طراحی‌شده است که مشتمل بر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی بوده که نظام جامع یاددهی- یادگیری را در آموزشگاه­های فنی و حرفه­ای تهران موردبررسی قرار می­داد بعد مفهومی شامل مؤلفه‌های «موضوع و محتوای یاددهی- یادگیری، چیستی یاددهی- یادگیری، چگونگی یاددهی- یادگیری و اصول یاددهی- یادگیری»، بعد ساختاری شامل مؤلفه‌های «جهت‌گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی- یادگیری و فرهنگ یاددهی- یادگیری» و بعد عملکردی شامل مؤلفه‌های «اجرای فرایند یاددهی- یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی- یادگیری» می‌باشد. بررسی نرمال بودن داده­ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون t تک متغیره و به کمک نرم‌افزار SPSS انجام‌شده است. نتایج حاصل از تحلیل سؤال­ها نشان داد در بعد مفهومی مؤلفه­های چگونگی یاددهی- یادگیری و اصول یاددهی- یادگیری، در بعد ساختاری مؤلفه­های جهت‌گیری راهبردی، طرح سیستم یاددهی- یادگیری و فرهنگ یاددهی- یادگیری و در بعد عملکردی مؤلفه­های اجرای فرایند یاددهی- یادگیری، رهبری و مدیریت فرایند یاددهی- یادگیری و ارزیابی اثربخشی یاددهی- یادگیری از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و تنها در بعد مفهومی مؤلفه­های «موضوع و محتوای یاددهی- یادگیری و چیستی یاددهی- یادگیری» از وضعیت مناسب برخوردار بودند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سه بعد مفهومی، ساختاری و عملکردی نظام یاددهی –یادگیری جاری  در دانشکده­های فنی و حرفه­ای تهران نقص و آسیب وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم­زاده، عیسی. (1382). «فرایند یاددهی- یادگیری و دانشگاه­های باز و از راه دور آینده»، پیک نور، شماره 2، صص 11-3.
آراسته، حمید رضا و فاضلی ماسوله، طاهره. (1390). «رتبه­بندی­ها و ویژگی­های دانشگاه­های برتر جهانی»، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، شماره 52، صص 101 - 87.
ترک‌زاده، جعفر و ستوده فر، سلیمه. (1393). «ارائه چارچوبی تبیینی برای بعد شناسی فرایند یاددهی- یادگیری به‌عنوان یک نظام جامع رفتاری»، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره 4، صص 111-90.
ترک‌زاده، جعفر. (1388). «رهبری راهبردی در آموزش عالی: رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی»، مجله رویکردها و چشم انداز های نو در آموزش عالی، شماره 12. صص 175-139.
ترک­زاده، جعفر. (1388). «شناسایی و تحلیل چالش­های توسعه مدیریت اسلامی یک الگوی سیستمی»، راهبرد یاس. شماره 19، صص 146-131.
ترک‌زاده، جعفر؛ محمدی، مهدی و ستوده فر، سلیمه. (1393). «تدوین و اعتبار یابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در آموزش عالی»، فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش­های برنامه درسی»، دوره چهارم، شماره 2، صص 116-93.
حبیبی، نوید و صمدی، معصومه. (۱۳۹۳). «آسیب‌شناسی مدیریت نظام آموزشی عالی در ایران»، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
خدیوزاده، طلعت؛ سیف، علی اکبر و ولایی، ناصر. (1383).«راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با ویژگی­های فردی و سوابق تحصیلی آن‌ها»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 4، صص 61-53.
سیف، علی اکبر. (1390). «مقدمه­ای بر نظریه­های یادگیری»، تهران: نشر دوران.
صفوی، محبوبه؛ شوشتری­زاده، شهناز؛ محمودی، محمود و یارمحمدیان، محمدحسین. (1389). «آمادگی خود­راهبری در یادگیری و سبک­های یادگیری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 10، صص 36-27.
عبدخدائی، محمدسعید؛ غفاری، ابوالفضل. (1389). «بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت­های مطالعه و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آن‌ها»، مطالعاتتربیتیوروانشناسی، شماره 11، صص 226-211.
نجفی، حسین. (1389). «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحول فرایند یاددهی- یادگیری»، پیک نور، شماره 1، صص 59-51.
Boyd, D., Goldhaber, D., Lankford, H., & Wyckoff, J. (2007). The effect of certification and preparation on teacher quality. The Future of children, 45-68.
Boyer, E. L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate, Menlo Park, C A: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
Cano, F. (2006). An in-depth analysis of the Learning and Study Strategies Inventory (LASSI). Educational and Psychological Measurement, 66(6), 1023-1038.
Dogini, E. U. (2015). Classroom Learning Assessment Interpretation in Journalism and Mass Communication in Higher Education: A Focus on Andragogy in Radio/Television/Film Production.
Druteikeine, G. & Marclnskas, A. (2010). University image: new approach and perspective theoretical and practical decisions, ISSN 1392-1258. Ekonomika, 2010, vol. 90 (2).
Gebre, E., Saroyan, A., & Aulls, M. W. (2015). Conceptions of Effective Teaching and Perceived Use of Computer Technologies in Active Learning Classrooms. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(2), 204-220.
Gentelli, L. (2015). Using industry professionals in undergraduate teaching: Effects on student learning. Journal of University Teaching & Learning Practice, 12(4), 4.
Heaslip, G., Donovan, P., & Cullen, J. G. (2014). Student response systems and learner engagement in large classes. Active Learning in Higher Education, 15(1), 11-24.
Johnson, S., Veitch, S., & Dewiyanti, S. (2015). A Framework to Embed Communication Skills across the Curriculum: A Design-Based Research Approach. Journal of University Teaching and Learning Practice, 12(4), 6.
Kolb, A. Y. (2005). The Kolb learning style inventory-version 3.1 2005 technical specifications. Boston, MA: Hay Resource Direct, 200.
Leung, S. F., Mok, E., & Wong, D. (2008). The impact of assessment methods on the learning of nursing students. Nurse Education Today, 28(6), 711-719.
Mackelo, O. & Druteikeine, C. (2010). The image of a higher education institution, its structure and hierarchical level: the case study of the Vilnius university faculty of economics. ISSN 1392- 1285. Ekonomika, 2010, Vol. 89 (3).
Ramsey, M., Cavallaro, M., Kiselica, M., & Zila, L. (2002). Scholarly productivity redefined in counselor education. Counselor Education and Supervision, 42(1), 40.
Thota, N., & Negreiros, J. G. (2015). Introducing educational technologies to teachers: Experience report. Journal of University Teaching & Learning Practice, 12(1), 5.
Torkzadeh, J & Hadadnia, S. (2016). Requirements of Effective Curriculum in Higher Education from the perspective of Complex Adaptive Systems through a Strategic Approach, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 10 (6): PP 792-796.
Torkzadeh, J & Nekoomand, S. (2015). Validating the Scale of Universitys Power of Response to Environment, Asian Journal of Research Social Sciences and Humanities, Vol. 5. No. 8. PP 241-252. 
Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (1990). Learning and study strategies inventory–high school version. Clearwater, FL: H & H Publishing.
Weinstein, C. E., & Palmer, D. R. (1990). Learning and study strategies inventory–high school version. Clearwater, FL: H & H Publishing.