اعتبارسنجی الگوی پذیرش تغییر برنامه‌ی درسی معلمان دوره‌ی ابتدایی شهر بیرجند: مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار برنامه‌ی درسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده

امروز با توجه به تغییرات سریع در حوزه‌ی فناوری و نیازهای کنونی و آینده، تغییر برنامه‌ی درسی بیش از پیش ضروری می‌نماید. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی الگوی پذیرش تغییر برنامه‌ی درسی معلمان دوره ابتدایی شهر بیرجند طراحی و اجرا گردید. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کل معلمان مقطع ابتدایی شهر بیرجند را که شامل 500 نفر بودند در بر گرفت. نمونه‌ی مورد بررسی به شیوه‌ی خوشه‌ای تصادفی تعداد 220 مشارکت‌کننده برآورد و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که پرسشنامه‌ی تدوین‌شده از پایایی و روایی بالایی برخوردار است. تمامی مسیرها در مدل مورد بررسی جز یک مسیر تأیید گردید و مدل از برازش خوبی برخوردار بود. نگرش معلمان نسبت به تغییر برنامه‌ی درسی، پیش‌بینی کننده‌ی ادراک آنان از مفید بودن و آسان بودن تغییر برنامه‌ی درسی است. ادراک از مفید بودن تغییر برای دانش‌آموزان نتوانست پیش‌بینی کننده‌ی پذیرش تغییر برنامه‌ی درسی باشد. ادراک از آسان بودن اجرای برنامه‌ی درسی تغییریافته، پیش‌بینی کننده‌ی پذیرش تغییر برنامه‌ی درسی است.

کلیدواژه‌ها